European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2014. február

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. február 21., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

A szakértői makrogazdasági prognózis időhorizontjának kiterjesztése

2014. február 5-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2014. márciustól három évre hosszabbítja a szakértői makrogazdasági prognózis publikációs időhorizontját.

Külső kommunikáció

A sürgősségi likviditási segítségnyújtás eljárásrendje

2014. február 19-én a Kormányzótanács jóváhagyta „A Kormányzótanács azon szerepének alapját képező eljárások, amelyet a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 14. cikk (4) bekezdése értelmében az egyes hitelintézetek SLS-ben való részesítésében tölt be” című dokumentum szövegének technikai pontosításait. Az eljárásrend az EKB weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

SecuRe Pay fórum – útmutató az internetes fizetési tranzakciók biztonságának értékeléséhez

2014. január 30-án a Kormányzótanács útmutatót hagyott jóvá az internetes fizetési tranzakciók biztonságának értékeléséhez. A dokumentum célja elősegíteni, hogy az EU és az EGK területén illetékes felügyeleti és felvigyázói hatóságok harmonizált, hatékony és egymással összehasonlítható értékeléseket tudjanak készíteni. Az útmutató és a kapcsolódó sajtóközlemény 2014. február 4-én jelent meg az EKB weboldalán.

Jelentés az értékpapír-elszámolási rendszerekről, valamint a közvetlen és közvetett kapcsolatokról

2014. február 13-án a Kormányzótanács jelentést hagyott jóvá az eurorendszer hitelműveletei során fedezetnyújtásra igénybe vett értékpapír-elszámolási rendszerekről és kapcsolatokról. Az elfogadható rendszerek és kapcsolatok teljes listája az EKB weboldalán olvasható.

Új közvetlen és közvetett kapcsolatok eseti értékelésének összevetése azokkal a szabványokkal, amelyek az értékpapír-elszámolási rendszereknek az eurorendszerbeli hitelműveletek során való igénybevételét szabályozzák

A Kormányzótanács 2014. február 13-án jóváhagyta, és az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadhatónak nyilvánította a következő új kapcsolatokat: (a) egy közvetlen kapcsolatot az Euroclear Banktól a Centralna klirinško depotna družbáig (KDD); és (b) két közvetett kapcsolatot a Euroclear France-tól a Euroclear Bankon keresztül a Bank of Greece Securities Settlement Systemig (BOGS) és az Oesterreichische Kontrollbankig (OeKB). Az elfogadható kapcsolatok teljes listája az EKB weboldalán olvasható.

Harmadik jelentés a kártyákkal való visszaélésekről

2014. február 13-án a Kormányzótanács konstatálta a kártyákkal való visszaélésekről szóló harmadik jelentést – amelyet a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága állított össze –, és felhatalmazást adott az EKB weboldalán való közzétételére. A jelentés és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az euróban történő fizetések kerekítéséről Belgiumban

2014. január 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/6 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye közszolgálatban dolgozók betegállományban tartózkodásának időtartamára vonatkozó juttatásokról Írországban

A Kormányzótanács 2014. január 28-án elfogadta a CON/2014/7 véleményt, amelyet az ír közkiadási és reformügyi miniszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bankról

2014. január 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/8 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2014. február 5-én elfogadta a CON/2014/9 véleményt, amelyet a Tanács felkérésére bocsátott ki. A vélemény az EKB weboldalán már megjelent, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában is hamarosan publikálásra kerül.

Az EKB véleménye a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2014. február 5-én elfogadta a CON/2014/10 véleményt, amelyet a Tanács felkérésére adott ki. A vélemény az EKB weboldalán már megjelent, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában is hamarosan publikálásra kerül.

Az EKB véleménye a monetáris politika kialakításához szükséges adatok továbbításáról Lengyelországban

A Kormányzótanács 2014. február 7-én elfogadta a CON/2014/11 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a holland közszférában és a közszférához hasonló szférákban dolgozó magas rangú tisztségviselők törvényes juttatásainak csökkentéséről

2014. február 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/12 véleményt, amelyet a holland belügyekért és királysági kapcsolatokért felelős minisztérium kérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a devizában denominált dematerializált értékpapír-számlákról Belgiumban

2014. február 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/13 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az euro litvániai bevezetéséről

A Kormányzótanács 2014. február 12-én elfogadta a CON/2014/14 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az NBB makroprudenciális megbízatásáról és instrumentumairól

A Kormányzótanács 2014. február 13-án elfogadta a CON/2014/16 véleményt, amelyet a belga pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a belgiumi hitelintézetek jogállásáról és felügyeletéről

A Kormányzótanács 2014. február 14-én elfogadta a CON/2014/17 véleményt, amelyet a belga pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a lengyelországi pénzügyi rendszer makroprudenciális felvigyázásáról

A Kormányzótanács 2014. február 18-án elfogadta a CON/2014/18 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Az EKB ajánlása az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/24 ajánlás módosításáról

2014. január 23-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/2 ajánlást az EKB által a külső statisztikákra meghatározott beszámolási kötelezettségekről. Az ajánlás címzettjei az ír, a máltai és a finn nemzeti statisztikai hivatalok, valamint mindazok az illetékes hatóságok, amelyek azt a feladatot kapták, hogy a tagállamokban időről-időre külső statisztikákat gyűjtsenek és/vagy állítsanak össze. Az EKB ajánlása az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Szervezetirányítási rendszer

Az Eurorendszer Informatikai Operatív Bizottságának elnöke

2014. február 5-én a Kormányzótanács Vítor Constânciót, az EKB alelnökét nevezte ki az Eurorendszer Informatikai Operatív Bizottsága (EISC) elnökévé

Az EKB 2013-as éves beszámolója

A Kormányzótanács 2014. február 19-én elfogadta az EKB 2013-as pénzügyi évre vonatkozó auditált éves beszámolóját. A dokumentumok és a kapcsolódó sajtóközlemény 2014. február 20-án jelent meg az EKB weboldalán. Az EKB 2013. évi gazdálkodásáról szóló jelentés az EKB 2013-as Éves jelentésében kerül publikálásra.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata az eurót be nem vezetett részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival való szoros együttműködésről

2014. január 31-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/5 határozatot az eurót be nem vezetett részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival való szoros együttműködésről. A határozat a következőkről rendelkezik: (a) az eurót még be nem vezetett tagállamok milyen eljáráson keresztül léphetnek szoros együttműködésre az EKB-val; (b) az EKB miként értékeli az ilyen irányú kérelmeket; (c) miként születik döntés arról, hogy egy adott tagállammal létrejön-e a szoros együttműködés vagy sem. A határozat emellett részletesebben ismerteti a szoros együttműködés felfüggesztésének és lezárásának eljárásrendjét.

Az EKB elindította az SSM-keretrendelet tervezetének nyilvános konzultációját

2014. február 3-án a Kormányzótanács jóváhagyta EKB keretrendelet-tervezetét, amely létrehozza az Európai Központi Banknak, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak, valamint a kijelölt nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmuson belüli együttműködési rendszerét (SSM-keretrendelet). A keretrendelet az SSM-en belüli együttműködés megvalósításának gyakorlati részleteit rögzíti. A testület arról is döntött, hogy a jogszabálytervezetet egyhónapos nyilvános konzultációra bocsátja. Az SSM-keretrendelet tervezete és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény 2014. február 7-én jelent meg az EKB weboldalán. Az észrevételek beküldési határideje 2014. március 7. éjfél, amely egyszersmind a konzultáció lezárásának időpontja.

Az EKB határozata az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról

2014. február 4-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/3 határozatot, amely meghatározza az átfogó értékelésbe vonandó hitelintézetek körét. Az értékelésre 2014. november 3-ig kerül sor.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok