European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2014

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 21. februar 2014 kl. 15.00 CET

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Forlængelse af tidshorisonten i stabens makroøkonomiske fremskrivninger

Den 5. februar 2014 besluttede Styrelsesrådet at forlænge den offentliggjorte tidshorisont i stabens makroøkonomiske fremskrivninger til tre år fra og med de makroøkonomiske fremskrivninger, som offentliggøres i marts 2014.

Ekstern kommunikation

Procedurer for likviditetsstøtte i en nødsituation

Den 19. februar 2014 godkendte Styrelsesrådet en række tekniske præciseringer af teksten om de procedurer, som ligger til grund for Styrelsesrådets rolle i henhold til artikel 14.4 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, for så vidt angår ydelse af likviditetsstøtte til individuelle kreditinstitutter i en nødsituation, ELA ( emergency liquidity assistance). Procedurerne findes på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

SecuRe Pay Forum – Vejledning til vurdering af sikkerheden ved internetbetalinger

Den 30. januar 2014 godkendte Styrelsesrådet vejledningen til vurdering af sikkerheden ved internetbetalinger. Vejledningens formål er at gøre de vurderinger, som gennemføres af de ansvarlige myndigheder for tilsyn eller overvågning inden for EU og i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, mere ensartede, effektive og sammenlignelige. Vejledningen blev sammen med en pressemeddelelse offentliggjort på ECB's websted den 4. februar 2014.

Vurderingsrapport om værdipapirafviklingssystemer, direkte og relayed links

Den 13. februar 2014 godkendte Styrelsesrådet en rapport om vurderingen af alle værdipapirafviklingssystemer samt de links, der aktuelt anvendes til sikkerhedsstillelse i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer. Den samlede fortegnelse over alle godkendte værdipapirafviklingssystemer og links findes på ECB's websted.

Ad hoc-vurdering af et nyt direkte link og nye relayed links i forhold til standarderne for anvendelsen af værdipapirafviklingssystemer i Eurosystemets kreditoperationer

Den 13. februar 2014 godkendte Styrelsesrådet anvendelsen af nye links i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer: a) et direkte link fra Euroclear Bank til Centralna klirinško depotna družba (KDD) og b) to relayed links fra Euroclear France via Euroclear Bank til Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) og Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Den samlede fortegnelse over alle godkendte links findes på ECB's websted.

Den tredje rapport om kortsvindel

Den 13. februar 2014 tog Styrelsesrådet Betalingsformidlingskomiteens tredje rapport om kortsvindel til efterretning og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort på ECB's websted. Rapporten bliver snart offentliggjort på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om afrunding af betalinger denomineret i euro i Belgien

Den 23. januar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/6 på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique på vegne af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om aflønning af offentligt ansatte under sygeorlov i Irland

Den 28. januar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/7 på anmodning af den irske minister for offentlige udgifter og reformer.

ECB's udtalelse om Magyar Nemzeti Bank

Den 31. januar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/8 på anmodning af det ungarske ministerium for den nationale økonomi.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EF og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF

Den 5. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/9 på anmodning af Rådet. Udtalelsen er blevet offentliggjort på ECB's websted, men bliver også offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner

Den 5. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/10 på anmodning af Rådet. Udtalelsen er offentliggjort på ECB's websted, men bliver også offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

ECB's udtalelse om indberetning af data, som er nødvendige for fastlæggelsen af pengepolitik i Polen

Den 7. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/11 på anmodning af den polske finansminister.

ECB's udtalelse om reduktion af det lovbestemte vederlag til overordnede tjenestemænd i den offentlige og halvoffentlige sektor i Holland

Den 10. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/12 på anmodning af den hollandske indenrigsminister og minister for forbindelser inden for kongeriget.

ECB's udtalelse om konti til dematerialiserede værdipapirer, der er denomineret i udenlandsk valuta i Belgien

Den 12. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/13 på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique på vegne af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om indførelsen af euro i Litauen

Den 12. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/14 på anmodning af den litauiske finansminister.

ECB's udtalelse om NBB's makroprudentielle mandat og instrumenter

Den 13. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/16 på anmodning af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om status for og tilsyn med kreditinstitutter i Belgien

Den 14. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/17 på anmodning af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om makrotilsynet med det finansielle system i Polen

Den 18. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/18 på anmodning af den polske finansminister.

Statistik

ECB's henstilling om ændring af henstilling ECB/2011/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker

Den 24. januar 2014 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2014/2 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker. Henstillingen er rettet til Central Statistics Office i Irland, National Statistics Office i Malta, Statistics Finland i Finland og alle andre kompetente myndigheder, som kan få til opgave at indsamle og/eller bearbejde eksterne statistikker i medlemsstaterne fra tid til anden. ECB's henstilling bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate governance

Formand for Eurosystemets IT-styringskomite (EISC)

Den 5. februar 2014 udnævnte Styrelsesrådet ECB's næstformand Vítor Constâncio som formand for Eurosystemets IT-styringskomite (EISC) med øjeblikkelig virkning.

ECB's årsregnskab 2013

Den 19. februar 2014 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2013. Årsregnskabet blev sammen med en pressemeddelelse herom offentliggjort på ECB's websted den 20. februar 2014. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2013 bliver offentliggjort i ECB's årsberetning 2013.

Banktilsyn

ECB's afgørelse om tæt samarbejde med kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har indført euroen

Den 31. januar 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/5 om tæt samarbejde med kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har indført euroen. I afgørelsen specificeres: a) den procedure, som medlemsstater, der ikke har indført euroen, skal følge med hensyn til at indgå et tæt samarbejde med ECB, b) hvordan ECB bedømmer disse anmodninger, og c) hvordan beslutningen om etablering af et tæt samarbejde med specifikke medlemsstater bliver truffet. Desuden specificeres proceduren for at suspendere eller afslutte et tæt samarbejde.

Offentlig høring om ECB's udkast til SSM-rammeforordning

Den 3. februar 2014 godkendte Styrelsesrådet udkastet til ECB's forordning om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen), hvori de praktiske samarbejdsforanstaltninger inden for SSM specificeres. Det blev samtidig besluttet at iværksætte en offentlig høring om udkastet til SSM-rammeforordning, som skulle løbe en måned. Udkastet til SSM-rammeforordning blev offentliggjort på ECB's websted den 7. februar 2014 sammen med en pressemeddelelse. Fristen for fremsættelse af bemærkninger er midnat den 7. marts 2014, hvor høringsperioden slutter.

ECB's afgørelse om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt den omfattende vurdering

Den 4. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/3, hvori de enheder, der bliver underlagt ECB's omfattende vurdering, fastsættes. Vurderingen skal være afsluttet den 3. november 2014.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt