European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 21 februari 2014

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Förlängning av tidshorisonten i de makroekonomiska bedömningarna

Den 5 februari 2014 beslutade ECB-rådet att förlänga tidshorisonten för de makroekonomiska framtidsbedömningarna till tre år, fr.o.m. publiceringen i mars 2014.

Extern kommunikation

Förfaranden som styr tillhandahållandet av likviditetsstöd i nödlägen

Den 19 februari 2014 godkände ECB-rådet tekniska klargöranden till texten om vilka förfaranden som stöder ECB-rådets roll, i enlighet med artikel 14.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, vid tillhandahållandet av likviditetsstöd i nödlägen till enskilda kreditinstitut. Dessa förfaranden finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

SecuRe Pay Forum – bedömningsguide för säkerhet vid internetbetalningar

Den 30 januari 2014 godkände ECB-rådet bedömningshandledningen för säkerhet vid internetbetalningar. Handledningen ska förenkla harmoniserade, effektiva och jämförbara bedömningar som utförs av tillsynsmyndigheter i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 4 februari 2014.

Rapport om bedömningen av avvecklingssystem för värdepapper, direktlänkar och relälänkar

Den 13 februari 2014 godkände ECB-rådet en rapport om bedömningen av alla avvecklingssystem för värdepapper och de länkar som används för ställande av säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner. Den uppdaterade listan med alla godkända värdepappersavvecklingssystem och länkar finns på ECB:s webbplats.

Ad hoc-utvärdering av nya direkt‑ och relälänkar mot standarderna som används för värdepappersavvecklingssystem i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 13 februari 2014 godkände ECB-rådet nya relälänkar för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. a) en direktlänk från Euroclear Bank till Centralna klirinško depotna družba (KDD) och b) två relälänkar från Euroclear France via Euroclear Bank till Bank of Greece Securities Settlement System (BOGS) och Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Den uppdaterade listan med alla godkända länkar finns på ECB:s webbplats.

Tredje rapporten om kortbedrägerier

Den 13 februari 2014 tog ECB-rådet del av den tredje rapporten om kortbedrägerier, vilken har utarbetats av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem, och godkände att rapporten publiceras på ECB:s webbplats. Rapporten och ett pressmeddelande kommer att publiceras på ECB:s webbplats inom kort.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om avrundningsregler för eurodenominerade betalningar

Den 23 januari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/6 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde den belgiska finansministern.

ECB-yttrande om ersättning till offentliganställda vid sjukledighet i Irland

Den 28 januari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/7 på begäran av Irlands minister för offentliga utgifter och reformer.

ECB- yttrande om Magyar Nemzeti Bank

Den 31 januari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/8 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG

Den 5 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/9 på begäran av rådet. Yttrandet har publicerats på ECB:s webbplats och kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

Den 5 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/10 på begäran av rådet. Yttrandet har publicerats på ECB:s webbplats och kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

ECB-yttrande om överföring av uppgifter som behövs för att definiera penningpolitik i Polen

Den 7 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/11 på begäran av Polens finansminister.

ECB-yttrande om en sänkning av den lagstadgade ersättningen som utgår till ledande tjänstemän i den offentliga och halv-offentliga sektorn i Nederländerna

Den 10 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/12 på begäran av det nederländska inrikesministeriet.

ECB-yttrande om dematerialiserade värdepapperskonton i utländsk valuta i Belgien

Den 12 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/13 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde den belgiska finansministern.

ECB-yttrande om införande av euron i Litauen

Den 12 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/14 på begäran av finansministeriet i Litauen.

ECB-yttrande om mandatet avseende makroprudentiell tillsyn för NBB samt dess instrument

Den 13 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/16 på begäran av den belgiska finansministern.

ECB-yttrande om status för, och tillsyn över, kreditinstitut i Belgien

Den 14 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/17 på begäran av den belgiska finansministern.

ECB-yttrande om makrotillsyn över det nationella finansiella systemet i Polen

Den 18 februari 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/18 på begäran av Polens finansminister.

Statistik

ECB-rekommendation om ändring av rekommendation ECB/2011/24 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik

Den 23 januari 2014 antog ECB.rådet rekommendation ECB/2014/2 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik. Rekommendationen riktar sig till det centrala statistikkontoret i Irland, det nationella statistikkontoret i Malta, och Statistikcentralen i Finland samt till andra behöriga myndigheter som kan få i uppgift att samla in eller sammanställa extern statistik i medlemsstaterna. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ordförande för Eurosystemets styrkommitté för IT-frågor (EISC)

Den 5 februari 2014 utnämnde ECB-rådet Vítor Constâncio, ECB:s vice-ordförande, till ordförande för Eurosystemets styrkommitté för IT-frågor (EISC) med omedelbar verkan.

ECB:s årsredovisning 2013

Den 19 februari 2014 godkände ECB-rådet den av revisorerna granskade årsredovisningen för ECB för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 20 februari 2014. En förvaltningsberättelse för år 2013 kommer att publiceras i ECB:s årsrapport för 2013.

Banktillsyn

ECB-beslut om ett nära samarbete med behöriga nationella myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta

Den 31 januari 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/5 om ett nära samarbete med behöriga nationella myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta. I detta beslut specificeras: a) vilket förfarande som ska följas av medlemsstater vars valuta inte är euro då dessa länder vill ingå nära samarbete med ECB, b) hur dessa ansökningar bedöms av ECB och c) hur beslut om upprättande av nära samarbete med specifika medlemsstater kommer att fattas. I beslutet specificeras vidare förfarandet för upphävande och avbrytande av nära samarbete.

Införande av ett offentligt samråd om ett utkast till ramförordning om SSM

Den 3 februari 2014 godkände ECB-rådet utkastet till en ECB-ramförordning för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan ECB och de behöriga nationella myndigheterna och med andra utsedda nationella myndigheter (SSM-ramförordning). I ramförordningen anges hur de praktiska förberedelserna för samarbetet inom SSM ska organiseras. ECB-rådet beslutade även att hålla ett offentligt samråd under en månad om utkastet till ramförordningen om SSM. Utkastet till ramförordning om SSM och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 7 februari 2014. Kommentarer kan lämnas fram till midnatt den 7 mars 2014 då samrådet avslutas.

ECB-beslut som identifierar de kreditinstitut som är föremål för en samlad bedömning

Den 4 februari 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/3, som identifierar de kreditinstitut som är föremål för en samlad bedömning, vilken kommer att genomföras t.o.m. den 3 november 2014.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media