Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2013 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч. централноевропейско време на 20 декември 2013 г.

Пазарни операции

Насоки относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ

На 28 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2013/45 за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/5 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи. Изменените Насоки вече предвиждат, че НЦБ от еврозоната може да поиска от ЕЦБ или от една или повече НЦБ от еврозоната да поемат от нейно име определени задачи, свързани с оперативното управление на прехвърляните на ЕЦБ чуждестранни резервни активи. Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен преглед на списъка от приемливи нерегулирани пазари и емитенти, които са класифицирани като агенции

На 12 декември 2013 г. Управителният съвет отбеляза годишния преглед на списъка от приемливи нерегулирани пазари на активи, допустими като обезпечения в операциите по паричната политика на Евросистемата. Списъкът остава непроменен спрямо предишния преглед. В допълнение към това Управителният съвет одобри класифицирането като агенции на Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) и Société de financement de l'économie française (SFEF). Така дълговите инструменти, емитирани от тези трима емитенти, ще попадат в категория за дисконтиране ІІ на активите, допустими като обезпечения в кредитните операции на Евросистемата, свързани с паричната политика. Актуализираният списък на нерегулираните пазари, приемани от ЕЦБ, и на емитентите, класифицирани от ЕЦБ като агенции, е наличен на нейния уебсайт.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Създаване на Съвет за плащанията на дребно в евро

На 18 декември 2013 г. Управителният съвет одобри създаването на Съвет за плащанията на дребно в евро. Този нов орган, заменящ Съвета за Единната зона за плащания в евро (SEPA), ще способства за развитието в Европейския съюз на интегриран, иновативен и конкурентен пазар на плащанията на дребно в евро. Съветът ще се състои от представители на двете страни – страната на търсенето и страната на предлагането – в европейския пазар за платежни услуги на дребно. Той ще се председателства от ЕЦБ. Мандатът на Съвета за плащанията на дребно в евро, както и прессъобщение по темата са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно промени в правомощията за вземане на решения на Central Bank of Cyprus

На 22 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/78 по искане на председателя на Камарата на представителите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно задължение за поддържане на резерви за кредитни институции в Литва

На 22 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/79 по искане на Lietuvos bankas.

Становище на ЕЦБ относно мерки за стабилизиране и фонда за гарантиране на депозитите в Румъния

На 25 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/80 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно лицензирането, регулирането и надзора върху кооперативни кредитни институции в Кипър

На 26 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/81 по искане на министъра на финансите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и относно пруденциалния надзор на макроравнище във Финландия

На 2 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/82 по искане на Министерството на финансите на Финландия.

Становище на ЕЦБ относно управлението на Органа за финансов надзор в Дания

На 5 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/83 по искане на Службата за финансов надзор в Дания.

Становище на ЕЦБ относно платежни средства и платежни системи във Франция

На 5 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/84 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Франция.

Становище на ЕЦБ относно правния статус на активите на Lietuvos bankas и обхвата на публичния ѝ одит

На 5 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/85 по искане на Министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно рекапитализацията на кредитни институции в Португалия

На 6 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/87 по искане на министъра на държавната администрация и финансите на Португалия.

Становище на ЕЦБ относно мерки за укрепване на банковата стабилност в Словения

На 9 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/86 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно задълженията за отчетност на данни, подпомагащи надзорните задачи на Magyar Nemzeti Bank

На 9 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/88 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно обработката и разпространението на банкноти и защитата им срещу фалшифициране в Унгария

На 17 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/89 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно публичните финанси в Люксембург

На 18 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/90 по искане на Министерството на финансите на Люксембург.

Становище на ЕЦБ относно публичните финанси в Естония

На 18 декември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/91 по искане на Министерството на финансите на Естония.

Статистика

Правни актове на ЕЦБ относно статистиката на плащанията

На 28 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2013/43 относно статистиката на плащанията и Препоръка ЕЦБ/2013/44 относно статистиката на плащанията. Регламентът определя изискванията за статистическа отчетност и изменя значителна част от предишните изисквания във връзка с последната стъпка към Единна зона за плащания в евро (SEPA) през февруари 2014 г. Насочен е към доставчиците на платежни услуги, издателите на електронни пари и/или операторите на платежни системи, резиденти в държави членки от еврозоната. Препоръката е насочена към националните органи в държавите членки извън еврозоната, с оглед на това те да предоставят същия тип данни. И двата правни акта са налични на уебсайта на ЕЦБ и ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Международно и европейско сътрудничество

Програма на Евросистемата за техническо сътрудничество с централните банки от Западните Балкани

На 26 ноември 2013 г. Управителният съвет одобри подписването на договор с Европейската комисия за координирана от ЕЦБ програма на Евросистемата за техническо сътрудничество с централните банки от Западните Балкани. В тази финансирана от Европейския съюз програма ще участват ЕЦБ и 11 национални централни банки. Целта е да се подобри институционалният капацитет на централните банки, като по този начин те се подготвят за присъединяване към Европейската система на централните банки, включваща всички национални централни банки в Европейския съюз. Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Правилник за одит на Евросистемата/ЕСЦБ

На 27 ноември 2013 г. Управителният съвет одобри Правилника за одит на Евросистемата/ЕСЦБ, който ще замени одобрената през 1998 г. Политика за одит на ЕСЦБ. Правилникът следва най-добрите професионални практики във вътрешния одит, като същевременно отчита подобаващо спецификата на Евросистемата/ЕСЦБ. Занапред той ще бъде подлаган на преглед най-малко на всеки три години. Достъпен е на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg

На 17 декември 2013 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2013/51 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Емитиране на банкноти и монети / Банкноти

Решение на ЕЦБ относно обема на монетите, които ще се емитират през 2014 г.

На 6 декември 2013 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2013/46 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2014 година. Решението ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки на ЕЦБ относно възлагането на поръчка за евробанкноти

На 18 декември 2013 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2013/49 за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти. Изменените Насоки отлагат въвеждането на единна тръжна процедура на Евросистемата, насрочено първоначално за 1 януари 2014 г., за по-късна дата, която ще бъде определена от Управителния съвет. Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите