European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2013

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 20. decembra 2013

Operácie na trhu

Usmernenie o správe devízových rezerv ECB

Dňa 28. novembra 2013 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2013/45, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami. Zmenené usmernenie stanovuje, že národná centrálna banka eurozóny môže požiadať ECB, prípadne jednu alebo viaceré ďalšie národné centrálne banky eurozóny o prevzatie určitých úloh súvisiacich so správou devízových rezerv prevedených do ECB. Usmernenie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Ročné hodnotenie zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov a emitentov klasifikovaných ako agentúry

Dňa 12. decembra 2013 Rada guvernérov vzala na vedomie ročné hodnotenie zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov s aktívami akceptovateľnými ako kolaterál v operáciách menovej politiky Eurosystému, ktoré sa oproti predchádzajúcemu hodnoteniu nezmenilo. Rada guvernérov okrem toho schválila zaradenie Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) a Société de financement de l'économie française (SFEF) medzi agentúry. Dlhové nástroje vydané týmito emitentmi tak budú v rámci aktív akceptovateľných ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému patriť do kategórie zrážok II. Aktuálny zoznam neregulovaných trhov akceptovaných ECB a emitentov, ktorých ECB klasifikovala ako agentúry, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Zriadenie Rady pre retailové platby v eurách

Dňa 18. decembra 2013 Rada guvernérov schválila zriadenie Rady pre retailové platby v eurách (Euro Retail Payments Board – ERPB). Úlohou tohto nového orgánu, ktorý nahrádza Radu SEPA, bude podporovať vývoj integrovaného, inovatívneho a konkurenčného trhu retailových platieb v eurách v rámci Európskej únie. Radu ERPB budú tvoriť predstavitelia európskeho trhu retailových platobných služieb zastupujúci stranu dopytu i stranu ponuky. Predsedať jej bude ECB. Mandát ERPB a súvisiaca tlačová správa sú dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám rozhodovacích právomocí v Central Bank of Cyprus

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/78 dňa 22. novembra 2013 na žiadosť predsedu poslaneckej snemovne Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k požiadavkám na povinné minimálne rezervy pre úverové inštitúcie v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/79 dňa 22. novembra 2013 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k stabilizačným opatreniam a k fondu poistenia vkladov v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/80 dňa 25. novembra 2013 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k udeľovaniu povolení pre družstevné úverové inštitúcie na Cypre, ich regulácii a dohľadu nad nimi

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/81 dňa 26. novembra 2013 na žiadosť ministra financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k prudenciálnemu dohľadu nad úverovými inštitúciami a k makroprudenciálnemu dohľadu vo Fínsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/82 dňa 2. decembra 2013 na žiadosť fínskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k správe dánskeho orgánu pre finančný dohľad

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/83 dňa 5. decembra 2013 na žiadosť dánskeho orgánu pre finančný dohľad.

Stanovisko ECB k platobným prostriedkom a platobným systémom vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/84 dňa 5. decembra 2013 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k právnemu postaveniu aktív Lietuvos bankas a k rozsahu jej verejného auditu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/85 dňa 5. decembra 2013 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k rekapitalizácii úverových inštitúcií v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/87 dňa 6. decembra 2013 na žiadosť portugalskej ministerky financií.

Stanovisko ECB k opatreniam na posilnenie stability bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/86 dňa 9. decembra 2013 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k povinnostiam týkajúcim sa vykazovania údajov na účely podpory plnenia úloh Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/88 dňa 9. decembra 2013 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k spracovaniu a distribúcii bankoviek a ich ochrane proti falšovaniu v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/89 dňa 17. decembra 2013 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k verejným financiám v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/90 dňa 18. decembra 2013 na žiadosť luxemburského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k verejným financiám v Estónsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/91 dňa 18. decembra 2013 na žiadosť estónskeho ministerstva financií.

Štatistika

Právne predpisy ECB o štatistike platieb

Dňa 28. novembra 2013 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2013/43 o štatistike platieb a odporúčanie ECB/2013/44 o štatistike platieb. Nariadenie stanovuje požiadavky na štatistické vykazovanie a mení podstatnú časť predchádzajúcich požiadaviek v súvislosti s posledným krokom smerom k vytvoreniu Jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA), ktorý sa uskutoční vo februári 2014. Nariadenie je určené poskytovateľom platobných služieb, vydavateľom elektronických peňazí a/alebo prevádzkovateľom platobných systémov so sídlom v členských štátoch eurozóny. Odporúčanie je určené vnútroštátnym orgánom v členských štátoch nepatriacich do eurozóny a týka sa ich povinnosti poskytnúť rovnaký typ údajov. Obidva právne predpisy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a budú zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie.

Medzinárodná a európska spolupráca

Program technickej spolupráce Eurosystému s centrálnymi bankami krajín západného Balkánu

Dňa 26. novembra 2013 Rada guvernérov schválila podpísanie zmluvy s Európskou komisiou o programe technickej spolupráce Eurosystému s centrálnymi bankami krajín západného Balkánu, ktorý bude koordinovať ECB. Účastníkmi tohto programu spolupráce financovaného Európskou úniou bude ECB a jedenásť národných centrálnych bánk. Účelom programu je posilniť inštitucionálnu kapacitu týchto centrálnych bánk v rámci ich príprav na vstup do Európskeho systému centrálnych bánk, ktorý zahŕňa všetky národné centrálne banky Európskej únie. Ďalšie informácie budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Stanovy auditu Eurosystému/ESCB

Dňa 27. novembra 2013 Rada guvernérov schválila stanovy auditu Eurosystému/ESCB, ktoré nahrádzajú pravidlá auditu ESCB schválené v roku 1998. Stanovy sú v súlade s najlepšími postupmi v oblasti interného auditu a zároveň zohľadňujú špecifiká Eurosystému/ESCB. Stanovy sa budú prehodnocovať aspoň raz za tri roky. Sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg

Dňa 17. decembra 2013 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2013/51 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg. Odporúčanie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí / Bankovky

Rozhodnutie ECB o objeme emisie mincí v roku 2014

Dňa 6. decembra 2013 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2013/46 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014. Rozhodnutie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Usmernenie ECB o obstarávaní eurobankoviek

Dňa 18. decembra 2013 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2013/49, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek. Nové usmernenie posúva začiatok jednotného výberového konania Eurosystému, pôvodne stanovený na 1. január 2014, na neskorší dátum, o ktorom rozhodne Rada guvernérov. Usmernenie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá