Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada decembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2013. gada 20. decembrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Pamatnostādne par ECB ārējo rezervju aktīvu pārvaldīšanu

Padome 2013. gada 28. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2013/45, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/5 par Eiropas Centrālās bankas ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem. Pamatnostādnes grozījumi paredz, ka euro zonas valstu centrālās bankas turpmāk varēs lūgt, lai ECB vai viena vai vairākas citas euro zonas valstu centrālās bankas tās vārdā veic noteiktus uzdevumus, kas saistīti ar ECB nodoto ārējo rezervju aktīvu operacionālo pārvaldību. Pamatnostādne tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Pieņemamo neregulēto tirgu un emitentu, kas klasificēti kā aģentūras, saraksta ikgadējā pārskatīšana

Padome 2013. gada 12. decembrī pieņēma zināšanai, ka veikta aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu saraksta ikgadējā pārskatīšana un izmaiņas tajā nav veiktas. Turklāt Padome apstiprināja, ka Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) un Société de financement de l'économie française (SFEF) tiek klasificētas kā aģentūras. Tādējādi šo triju emitentu izlaistie parāda instrumenti tiek iekļauti atbilstošo aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas kredītoperācijās, diskonta II kategorijā. Aktualizētais ECB pieņemto neregulēto tirgu saraksts un emitentu, ko ECB klasificē kā aģentūras, saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Neliela apjoma euro maksājumu padomes izveidošana

Padome 2013. gada 18. decembrī apstiprināja Neliela apjoma euro maksājumu padomes (Euro Retail Payments Board; ERPB) izveidošanu. Šīs jaunās struktūras, kas aizstāj Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) Padomi, uzdevums būs veicināt integrēta, inovatīva un konkurētspējīga neliela apjoma euro maksājumu tirgus attīstību Eiropas Savienībā. ERPB ietilps gan Eiropas neliela apjoma maksājumu pakalpojumu tirgus pieprasījuma puses, gan piedāvājuma puses pārstāvji, un to vadīs ECB. Informācija par ERPB pilnvarām kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejama ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par grozījumiem Central Bank of Cyprus lēmumu pieņemšanas pilnvarās

Padome 2013. gada 22. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/78 pēc Kipras Republikas Pārstāvju palātas prezidenta lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu rezervju prasībām Lietuvā

Padome 2013. gada 22. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/79 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par stabilizācijas pasākumiem un noguldījumu garantiju fondu Rumānijā

Padome 2013. gada 25. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/80 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu licencēšanu, regulējumu un uzraudzību Kiprā

Padome 2013. gada 26. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/81 pēc Kipras Republikas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību un makroprudenciālu pārraudzību Somijā

Padome 2013. gada 2. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/82 pēc Somijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Dānijas finanšu uzraudzības iestādes vadību

Padome 2013. gada 5. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/83 pēc Dānijas Finanšu uzraudzības iestādes lūguma.

ECB atzinums par maksāšanas līdzekļiem un maksājumu sistēmām Francijā

Padome 2013. gada 5. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/84 pēc Francijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Lietuvos bankas aktīvu juridisko statusu un tās publiskās revīzijas apjomu

Padome 2013. gada 5. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/85 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju Portugālē

Padome 2013. gada 6. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/87 pēc Portugāles valsts un finanšu ministres lūguma.

ECB atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai Slovēnijā

Padome 2013. gada 9. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/86 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par datu sniegšanas pienākumiem, kas sniedz atbalstu Magyar Nemzeti Bank uzraudzības uzdevumu izpildei

Padome 2013. gada 9. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/88 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par banknošu apstrādi un laišanu apgrozībā, un to aizsardzību pret viltošanu Ungārijā

Padome 2013. gada 17. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/89 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par valsts finansēm Luksemburgā

Padome 2013. gada 18. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/90 pēc Luksemburgas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par valsts finansēm Igaunijā

Padome 2013. gada 18. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/91 pēc Igaunijas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

ECB tiesību akti par maksājumu statistiku

Padome 2013. gada 28. novembrī pieņēma Regulu ECB/2013/43 par maksājumu statistiku un Ieteikumu ECB/2013/44 par maksājumu statistiku. Regula nosaka statistikas pārskatu sniegšanas prasības un būtiski groza iepriekšējās prasības saistībā ar Vienoto euro maksājumu telpas (SEPA) ieviešanas pēdējo posmu, kas tiks īstenots 2014. gada februārī. Regula attiecas uz maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas emitentiem un/vai maksājumu sistēmu operatoriem, kas ir euro zonas dalībvalstu rezidenti. Ieteikums attiecas uz valstu iestādēm ārpus euro zonas esošajās dalībvalstīs saistībā ar tāda paša veida datu sniegšanu. Abi tiesību akti pieejami ECB interneta vietnē un tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Eurosistēmas tehniskās sadarbības programma ar Rietumbalkānu valstu centrālajām bankām

Padome 2013. gada 26. novembrī autorizēja līguma parakstīšanu ar Eiropas Komisiju par ECB koordinētu Eurosistēmas tehniskās sadarbības programmu ar Rietumbalkānu valstu centrālajām bankām. Šajā Eiropas Savienības finansētajā sadarbības programmā piedalīsies ECB un 11 nacionālās centrālās bankas. Tās mērķis ir stiprināt centrālo banku institucionālo kapacitāti un tādējādi sagatavot to pievienošanos Eiropas Centrālo banku sistēmai, kurā ietilpst visas Eiropas Savienības valstu centrālās bankas. Sīkāka informācija drīzumā tiks sniegta ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas/ECBS Revīzijas harta

Padome 2013. gada 27. novembrī apstiprināja Eurosistēmas/ECBS Revīzijas hartu, kura aizstās 1998. gadā apstiprināto ECBS revīzijas politiku. Hartā ietverta iekšējā audita profesijas labākā prakse, vienlaikus ņemot vērā Eurosistēmas/ECBS specifiku. Turpmāk tā tiks pārskatīta vismaz reizi trijos gados. Harta ir pieejama ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem

Padome 2013. gada 17. decembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2013/51 Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Banknošu un monētu emisija/ banknotes

ECB lēmums par 2014. gadā emitējamo monētu daudzumu

Padome 2013. gada 6. decembrī pieņēma Lēmumu ECB/2013/46 par 2014. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB pamatnostādne par euro banknošu iepirkumu

Padome 2013. gada 18. decembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2013/49, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu. Pamatnostādnes labojumi paredz vienoto Eurosistēmas konkursa procedūru, kuru sākotnēji bija paredzēts uzsākt 2014. gada 1. janvārī, atlikt uz vēlāku datumu, par kuru lems Padome. Pamatnostādne tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei