Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2013

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 20. detsembril 2013

Turuoperatsioonid

Suunis EKP välisvaluutareservi haldamise kohta

28. novembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/45, millega muudetakse suunist EKP/2008/5 Euroopa Keskpanga välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta. Muudetud suunises on sätestatud, et euroala riigi keskpank võib taotleda, et EKP või üks või mitu euroala keskpanka võtaksid tema nimel teatavaid ülesandeid seoses EKP-le üle kantud välisvaluutareservi haldamisega. Suunis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu ja avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud emitentide loetelu iga-aastane läbivaatamine

12. detsembril 2013 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide kõlblike varade seisukohalt vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu iga-aastase läbivaatamise tulemustega. Tulemused on eelmise läbivaatamise tulemustega samad. Lisaks kiitis EKP nõukogu heaks otsuse liigitada Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ja Société de financement de l'économie française (SFEF) avaliku sektori finantseerimisasutuseks. Nende kolme emitendi emiteeritud võlainstrumendid kuuluvad seega eurosüsteemi rahapoliitiliste laenuoperatsioonide kõlblike tagatisvarade II väärtuskärpeklassi. EKP poolt aktsepteeritud reguleerimata turgude ja avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud emitentide ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Eurojaemaksete nõukogu loomine

18. detsembril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks eurojaemaksete nõukogu (Euro Retail Payments Board ehk ERPB) loomise. Uus üksus asendab ühtse euromaksete piirkonna ehk SEPA nõukogu ning aitab edendada lõimunud, uuendusliku ja konkurentsivõimelise eurojaemaksete turu arendamist Euroopa Liidus. Eurojaemaksete nõukogusse kuuluvad nii Euroopa jaemakseteenuste turu nõudluse kui ka pakkumise poole esindajad ning selle eesistuja on EKP. Eurojaemaksete nõukogu mandaat koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Küprose keskpanga otsuste tegemise pädevuse muudatuste kohta

22. novembril 2013 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi esindajatekoja esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2013/78.

EKP arvamus krediidiasutuste reservinõuete kohta Leedus

22. novembril 2013 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/79.

EKP arvamus stabiliseerimismeetmete ja hoiuste tagamise fondi kohta Rumeenias

25. novembril 2013 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/80.

EKP arvamus ühistuna tegutsevate krediidiasutuste tegevuslubade, reguleerimise ja järelevalve kohta Küprosel

26. novembril 2013 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/81.

EKP arvamus krediidiasutuste usaldatavusjärelevalve ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Soomes

2. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Soome rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/82.

EKP arvamus Taani finantsjärelevalveasutuse juhtimise kohta

5. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Taani finantsjärelevalveasutuse taotlusel vastu arvamuse CON/2013/83.

EKP arvamus maksevahendite ja maksesüsteemide kohta Prantsusmaal

5. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa majandus- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/84.

EKP arvamus Lietuvos bankas’e [Leedu keskpank] varade õigusliku staatuse ja tema auditi ulatuse kohta

5. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/85.

EKP arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise kohta Portugalis

6. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Portugali riigi- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/87.

EKP arvamus pangastabiilsuse tugevdamismeetmete kohta Sloveenias

9. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/86.

EKP arvamus andmete aruandluse kohustuse kohta, millega toetatakse Magyar Nemzeti Bank’i [Ungari keskpank] järelevalveülesandeid

9. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/88.

EKP arvamus pangatähtede käitlemise ja jaotamise ning nende kaitse kohta võltsimise vastu Ungaris

17. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/89.

EKP arvamus riigirahanduse kohta Luksemburgis

18. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/90.

EKP arvamus riigirahanduse kohta Eestis

18. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Eesti rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/91.

Statistika

EKP õigusaktid maksete statistika kohta

28. novembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu maksete statistikat käsitleva määruse EKP/2013/43 ja soovituse EKP/2013/44. Määrusega nähakse ette statistiliste andmete esitamise nõuded ja muudetakse ulatuslikult varasemaid nõudeid seoses ühtsele euromaksete piirkonnale (SEPA) ülemineku viimase etapiga 2014. aasta veebruaris. Määrus on suunatud makseteenuste pakkujatele, elektroonilise raha emitentidele ja/või maksesüsteemide operaatoritele, kes on euroala liikmesriikide residendid. Soovitus on suunatud euroalaväliste liikmesriikide ametiasutustele seoses nende esitatavate samalaadsete andmetega. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad EKP veebilehel ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Eurosüsteemi tehnilise koostöö programm Lääne-Balkani riikide keskpankadega

26. novembril 2013 andis EKP nõukogu loa allkirjastada Euroopa Komisjoniga leping, mis käsitleb EKP koordineeritavat eurosüsteemi tehnilise koostöö programmi Lääne-Balkani riikide keskpankadega. Euroopa Liidu rahastatavas koostööprogrammis osalevad EKP ja 11 eurosüsteemi keskpanka. Eesmärk on tugevdada keskpankade institutsioonilist võimekust ja valmistada neid seega ette liitumiseks Euroopa Keskpankade Süsteemiga, kuhu kuuluvad kõik Euroopa Liidu riikide keskpangad. Täpsem teave avaldatakse edaspidi EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi/EKPSi auditieeskiri

27. novembril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi/EKPSi auditieeskirja, mis asendab 1998. aastal heaks kiidetud EKPSi auditieeskirja. Eeskiri järgib siseauditi valdkonna parimaid tavasid, võttes samal ajal nõuetekohaselt arvesse eurosüsteemi/EKPSi erijooni. Eeskiri vaadatakse edaspidi läbi vähemalt iga kolme aasta tagant ja see on kättesaadav EKPSi veebilehel.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourg'i [Luksemburgi keskpank] välisaudiitorite kohta

17. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2013/51 Luksemburgi keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangatähtede ja müntide emiteerimine / Pangatähed

EKP otsus müntide emissiooni 2014. aasta mahu heakskiitmise kohta

6. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2013/46 müntide emissiooni 2014. aasta mahu heakskiitmise kohta. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP suunis europangatähtede hanke kohta

18. detsembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/49, millega muudetakse suunist EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta. Muutva suunisega lükatakse edasi eurosüsteemi ühtse pakkumismenetluse kohaldamine, mis oli esialgu kavandatud 1. jaanuariks 2014, ning hilisema tähtaja otsustab EKP nõukogu. Suunis avaldatakse Euroopa Liidu teatajas ja EKP veebilehel.

Kontaktandmed