Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2013

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 20 december 2013

Marknadsoperationer

Riktlinje om förvaltningen av ECB:s utländska reservtillgångar

Den 28 november 2013 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2013/45 om ändring av riktlinje ECB/2008/5 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar. Den ändrade riktlinjen innebär att en nationell centralbank inom euroområdet nu kan begära att ECB, eller en eller flera nationella centralbanker inom euroområdet, utför vissa uppgifter för dess räkning vad gäller den operativa förvaltningen av utländska reservtillgångar som överförts till ECB. Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Årlig granskning av listan över godtagbara icke reglerade marknader och emittenter som klassificeras som agenturer

Den 12 december 2013 tog ECB-rådet del av den årliga granskningen av listan över godtagbara icke reglerade marknader för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, som är oförändrad jämfört med den senaste granskningen. ECB-rådet godkände också att Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) och Société de financement de l'économie française (SFEF) klassificeras som agenturer. Skuldinstrumenten som emitterades av dessa tre emittenter kommer därmed att hamna i avdragskategori II för de tillgångar som är godtagbara säkerheter för eurosystemets penningpolitiska kredittransaktioner. Den uppdaterade listan över icke reglerade marknader och emittenter som av ECB godkänts som agenturer finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Inrättande av nämnden för massbetalningar i euro

Den 18 december 2013 godkände ECB-rådet inrättandet av nämnden för massbetalningar i euro (ERPB). Den här nya enheten ersätter det gemensamma betalningsområdet för euro (SEPA) och ska bidra till att utveckla en integrerad, innovativ och konkurrenskraftig marknad för massbetalningar i den Europeiska unionen. ERPB kommer att bestå av ledamöter från både utbudssidan och efterfrågesidan inom den Europeiska marknaden för massbetalningar. Ordförandeskapet kommer att innehas av ECB. ERPB:s mandat, tillsammans med tillhörande pressmeddelande, finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om förändringar av beslutsrätten för Central Bank of Cyprus

Den 22 november 2013 antog ECB-rådet CON/2013/78 på begäran av ordföranden för Republiken Cyperns representanthus.

ECB-yttrande om kassakrav för litauiska kreditinstitut

Den 22 november 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/79 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB-yttrande om stabiliseringsåtgärder och insättningsgarantifonden i Rumänien

Den 25 november 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/80 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB-yttrande om licensgivning, reglering och tillsyn över kooperativa kreditinstitut i Cypern

Den 26 november 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/81 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

ECB-yttrande om tillsynen över kreditinstitut och makrotillsyn i Finland

Den 2 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/82 på begäran av det finska finansministeriet.

ECB-yttrande om styrningen av den danska myndigheten för finanstillsyn

Den 5 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/83 på begäran av den danska myndigheten för finanstillsyn.

ECB-yttrande om betalningsmedel och betalningssystem i Frankrike

Den 5 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/84 på begäran av det franska ekonomi- och finansministeriet.

ECB-yttrande om den rättsliga ställningen för Lietuvos bankas tillgångar och omfattningen av den statliga revisionen av banken

Den 5 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/85 på begäran av finansministeriet i Litauen.

ECB-yttrande om rekapitalisering av kreditinstitut i Portugal

Den 6 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/87 på begäran av den portugisiska finansministern.

ECB-yttrande om åtgärder för att öka stabiliteten inom banksektorn i Slovenien

Den 9 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/86 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB-yttrande om rapporteringsskyldigheten avseende uppgifter till stöd för Magyar Nemzeti Banks tillsynsuppgifter

Den 9 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/88 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB-yttrande om hantering och distribution av sedlar samt förfalskningsskydd i Ungern

den 17 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/89 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB-yttrande om de offentliga finanserna i Luxemburg

Den 18 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/90 på begäran av finansministeriet i Luxemburg.

ECB-yttrande om de offentliga finanserna i Estland

Den 18 december 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/91 på begäran av finansministeriet i Estland.

Statistik

ECB-rättsakter om betalningsstatistik

Den 28 november antog ECB-rådet förordning ECB/2013/43 om betalningsstatistik och rekommendation ECB/2013/44 om betalningsstatistik. Förordningen fastställer rapporteringskraven för statistik och ändrar en betydande del av de tidigare kraven som ett sista steg mot det gemensamma betalningsområdet för euron (SEPA), i februari 2014. Den riktar sig till leverantörer av betalningstjänster, utgivare av elektroniska pengar eller operatörer av betalningssystem hemmahörande i euroområdets medlemsstater. Rekommendationen riktar sig till nationella myndigheter i stater som inte ingår i euroområdet och uppmuntrar dem till att inkomma med samma typ av uppgifter. Båda rättsakterna finns på ECB:s webbplats och kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Internationellt och europeiskt samarbete

Eurosystemets tekniska samarbetsprogram med centralbanker på västra Balkan

Den 26 november godkände ECB-rådet att ingå avtal med Europeiska kommissionen gällande ett ECB-koordinerat tekniskt samarbetsprogram inom Eurosystemet med centralbanker på västra Balkan. ECB och 11 andra nationella centralbanker kommer att delta i detta samarbetsprogram som finansieras av Europeiska unionen. Syftet är att stärka de nationella centralbankernas institutionella kapaciteter och därigenom förbereda deras inträde i Europeiska centralbankssystemet, som omfattar alla nationella centralbanker i Europeiska unionen. Mer information kommer att ges på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Organisationsstyrning

Revisionsstadga för Eurosystemet/ECBS

Den 27 november 2013 godkände ECB-rådet revisionsstadgan för Eurosystemet/ECBS, som kommer att ersätta ECBS:s revionspolicy som godkändes 1998. Stadgan följer bäst praxis för yrkesmässig internrevision och tar samtidigt hänsyn till de särskilda behov som gäller för ECBS/Eurosystemet. Den kommer hädanefter att granskas åtminstone en gång vart tredje år och finns tillgänglig på ECB:s webbplats.

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg

Den 17 december 2013 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2013/51 till EU-rådet om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Utgivning av sedlar och mynt / sedlar

ECB:s beslut om godkännande av mängden mynt som ska ges ut 2014

Den 6 december 2013 antog ECB-rådet ett beslut om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2014 (ECB/2013/46). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-riktlinje om upphandling av eurosedlar

Den 18 december 2013 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2013/49 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar. Med den ändrade riktlinjen senareläggs Eurosystemets gemensamma upphandlingsförfarande från 1 januari 2014 till ett senare datum, som kommer att fastställas av ECB-rådet. Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media