Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2013

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 20 grudnia 2013 r.

Operacje rynkowe

Wytyczne w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC

28 listopada 2013 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/45 zmieniające wytyczne EBC/2008/5 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów. Zmienione wytyczne stanowią obecnie, że krajowy bank centralny ze strefy euro może zwrócić się do EBC bądź do jednego lub więcej krajowych banków centralnych ze strefy euro o prowadzenie w jego imieniu pewnych zadań w zakresie operacyjnego zarządzania aktywami rezerwy walutowej przekazanymi do EBC. Wytyczne zostaną opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Roczny przegląd listy akceptowanych rynków nieregulowanych i emitentów zaklasyfikowanych jako agencje

12 grudnia 2013 r. Rada Prezesów zapoznała się z rocznym przeglądem listy akceptowanych rynków nieregulowanych w odniesieniu do aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu; od poprzedniego przeglądu lista się nie zmieniła. Ponadto Rada zatwierdziła klasyfikację następujących emitentów jako agencji: Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) i Société de financement de l'économie française (SFEF). Zatem instrumenty dłużne emitowane przez te trzy podmioty będą na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu w ramach polityki pieniężnej zaliczane do aktywów kwalifikowanych drugiej kategorii redukcji wartości. Aktualna lista rynków nieregulowanych akceptowanych przez EBC oraz emitentów zaklasyfikowanych przez EBC jako agencje jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Utworzenie Rady ds. Płatności Detalicznych w Euro

18 grudnia 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła utworzenie Rady ds. Płatności Detalicznych w Euro (Euro Retail Payments Board, ERPB). Ten nowy podmiot, powołany w miejsce Rady ds. Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Rada SEPA), będzie działać na rzecz rozwoju zintegrowanego, innowacyjnego i konkurencyjnego rynku płatności detalicznych w euro na terenie Unii Europejskiej. Do nowo powołanej Rady wejdą przedstawiciele europejskiego rynku płatności detalicznych od strony zarówno popytowej, jak i podażowej; przewodniczyć jej będzie EBC. Mandat Rady wraz z komunikatem prasowym jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian kompetencji decyzyjnych organów Central Bank of Cyprus

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/78 w dniu 22 listopada 2013 r. na wniosek przewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie wymogów w zakresie rezerwy obowiązkowej dotyczących instytucji kredytowych na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/79 w dniu 22 listopada 2013 r. na wniosek Lietuvos bankas.

Opinia EBC w sprawie środków stabilizujących oraz funduszu gwarantowania depozytów w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/80 w dniu 25 listopada 2013 r. na wniosek Banca Naţională a României.

Opinia EBC w sprawie licencjonowania i regulacji spółdzielczych instytucji kredytowych na Cyprze oraz nadzoru nad tymi instytucjami

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/81 w dniu 26 listopada 2013 r. na wniosek ministra finansów Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i nadzoru makroostrożnościowego w Finlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/82 w dniu 2 grudnia 2013 r. na wniosek fińskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie struktury zarządzania duńskiego organu nadzoru finansowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/83 w dniu 5 grudnia 2013 r. na wniosek duńskiego organu nadzoru finansowego.

Opinia EBC w sprawie środków płatniczych i systemów płatności we Francji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/84 w dniu 5 grudnia 2013 r. na wniosek francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie statusu prawnego aktywów Lietuvos bankas oraz zakresu dotyczącej go kontroli publicznej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/85 w dniu 5 grudnia 2013 r. na wniosek ministerstwa finansów Litwy.

Opinia EBC w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych w Portugalii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/87 w dniu 6 grudnia 2013 r. na wniosek portugalskiego ministra stanu i finansów.

Opinia EBC w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/86 w dniu 9 grudnia 2013 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie obowiązków sprawozdawczych wspierających wykonywanie przez Magyar Nemzeti Bank zadań nadzorczych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/88 w dniu 9 grudnia 2013 r. na wniosek banku centralnego Węgier.

Opinia EBC w sprawie węgierskich przepisów dotyczących przetwarzania i rozprowadzania banknotów oraz ich ochrony przed fałszowaniem

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/89 w dniu 17 grudnia 2013 r. na wniosek banku centralnego Węgier.

Opinia EBC w sprawie finansów publicznych Luksemburga

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/90 w dniu 18 grudnia 2013 r. na wniosek luksemburskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie finansów publicznych Estonii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/91 w dniu 18 grudnia 2013 r. na wniosek estońskiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Akty prawne EBC w sprawie statystyki płatności

28 listopada 2013 r. Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2013/43 w sprawie statystyki płatności oraz zalecenie EBC/2013/44 w sprawie statystyki płatności. Rozporządzenie określa wymogi w zakresie sprawozdawczości statystycznej i zmienia znaczną część wcześniejszych wymogów w odniesieniu do ostatniego etapu przechodzenia na jednolity obszar płatności w euro (SEPA), co ma nastąpić w lutym 2014 r. Adresatami rozporządzenia są podmioty świadczące usługi płatnicze, emitenci pieniądza elektronicznego i operatorzy systemów płatności mający siedzibę w państwie członkowskim należącym do strefy euro. Zalecenie jest skierowane do organów krajowych z państw członkowskich spoza strefy euro i dotyczy dostarczania przez nie danych tego samego rodzaju. Oba akty prawne są dostępne w serwisie internetowym EBC i zostaną ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Program współpracy technicznej Eurosystemu z bankami centralnymi państw zachodniobałkańskich

26 listopada 2013 r. Rada Prezesów wyraziła zgodę na podpisanie umowy z Komisją Europejską w sprawie programu współpracy technicznej Eurosystemu z bankami centralnymi państw z Bałkanów Zachodnich, którego koordynatorem będzie EBC. W programie tym, finansowanym przez Unię Europejską, wezmą udział EBC i 11 krajowych banków centralnych. Jego celem jest wzmocnienie możliwości instytucjonalnych tych banków i przygotowanie ich w ten sposób na wejście do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), do którego należą wszystkie krajowe banki centralne z Unii Europejskiej. Dalsze informacje zostaną podane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

Kwestie wewnętrzne

Karta Audytu Eurosystemu i ESBC

27 listopada 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła Kartę Audytu Eurosystemu i ESBC, która zastąpi zasady prowadzenia audytów ESBC zatwierdzone w 1998 r. Karta Audytu jest zgodna z najlepszymi praktykami zawodowymi w dziedzinie audytu wewnętrznego, a jednocześnie uwzględnia specyfikę Eurosystemu i ESBC. Karta będzie weryfikowana co najmniej raz na trzy lata. Jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

17 grudnia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2013/51 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów luksemburskiego banku centralnego. Zalecenie zostanie ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Emisja banknotów i monet / Banknoty

Decyzja EBC dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet na 2014 r.

6 grudnia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2013/46 w sprawie zatwierdzenia wielkości emisji monet na rok 2014. Decyzja zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Wytyczne EBC dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro

18 grudnia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/49 zmieniające wytyczne EBC/2004/18 dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro. W wytycznych zmieniających odroczono wprowadzenie jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu, pierwotnie przewidziane na 1 stycznia 2014 r.; o nowym terminie zdecyduje Rada Prezesów. Wytyczne zostaną ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami