Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

joulukuu 2013

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 20.12.2013 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Suuntaviivat EKP:n valuuttavarantojen hoidosta

EKP:n neuvosto antoi 28.11.2013 suuntaviivat kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2008/5 muuttamisesta (EKP/2013/45). Muutettujen suuntaviivojen nojalla euroalueen kansalliset keskuspankit voivat pyytää EKP:tä tai yhtä tai useampaa euroalueen kansallista keskuspankkia hoitamaan puolestaan tiettyjä EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantojen hoitoon liittyviä tehtäviä. Suuntaviivat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hyväksytyt ei-säännellyt markkinat ja valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat

EKP:n neuvosto tutustui 12.12.2013 vuotuiseen arvioon eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden kannalta hyväksyttävistä ei-säännellyistä vakuuskelpoisten omaisuuserien markkinoista. Arvio ei ole muuttunut vuoden takaisesta. Lisäksi EKP:n neuvosto hyväksyi seuraavien laitosten luokittelun valtiosidonnaisiksi laitoksiksi: Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ja Société de financement de l'économie française (SFEF). Niiden liikkeeseen laskemat velkainstrumentit kuuluvat siis eurojärjestelmän rahapoliittisissa luotto-operaatioissa vakuuskelpoisten omaisuuserien aliarvostusluokkaan II. Ajantasainen lista EKP:n hyväksymistä ei-säännellyistä markkinoista ja valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitelluista liikkeeseenlaskijoista on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Euromaksualueen vähittäismaksuneuvoston perustaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.12.2013 euromaksualueen vähittäismaksuneuvoston (Euro Retail Payments Board, ERPB) perustamisen. Vähittäismaksuneuvosto korvaa aiemman SEPA-neuvoston ja edistää yhtenäisten, innovatiivisten ja kilpailukykyisten markkinoiden kehittämistä euromääräisille vähittäismaksuille Euroopan unionissa. EKP johtaa puhetta, ja mukana on eurooppalaisia vähittäismaksualan edustajia sekä kysyntä- että tarjontapuolelta. Vähittäismaksuneuvoston mandaatti ja aihetta koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto päätöksentekovallan muutoksista Central Bank of Cyprusissa

EKP:n neuvosto antoi 22.11.2013 Kyproksen parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2013/78.

EKP:n lausunto luottolaitosten varantovelvoitteista Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 22.11.2013 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/79.

EKP:n lausunto vakautustoimenpiteistä ja talletussuojarahastosta Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 25.11.2013 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/80.

EKP:n lausunto osuuskuntina toimivien luottolaitosten toimilupien myöntämisestä sekä niiden sääntelystä ja valvonnasta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 26.11.2013 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/81.

EKP:n lausunto luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta ja makrotason vakauden valvonnasta Suomessa

EKP:n neuvosto antoi 2.12.2013 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/82.

EKP:n lausunto finanssivalvontaviranomaisen hallinnosta Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2013 Tanskan finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2013/83.

EKP:n lausunto maksuvälineistä ja maksujärjestelmistä Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2013 Ranskan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/84.

EKP:n lausunto Lietuvos bankasin varoista ja sen julkisesta tilintarkastuksesta

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2013 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/85.

EKP:n lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamisesta Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 6.12.2013 Portugalin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/87.

EKP:n lausunto toimenpiteistä pankkien vakauden vahvistamiseksi Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2013 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/86.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin valvontatehtäviä tukevista raportointivelvoitteista

EKP:n neuvosto antoi 9.12.2013 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/88.

EKP:n lausunto setelien käsittelystä ja jakelusta sekä niiden väärentämisen estämisestä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 17.12.2013 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/89.

EKP:n lausunto julkisesta taloudesta Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2013 Luxemburgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/90.

EKP:n lausunto julkisesta taloudesta Virossa

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2013 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/91.

Tilastot

EKP:n maksutilastosäädökset

EKP:n neuvosto antoi 28.11.2013 asetuksen (EKP/2013/43) ja suosituksen (EKP/2013/44) maksuliiketilastoista. Asetuksessa määritellään tiedonantovaatimukset ja muutetaan huomattavaa osaa aiemmista vaatimuksista. Näin pohjustetaan lopullista siirtymistä yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) helmikuussa 2014. Asetuksen kohteena ovat euroalueen maissa sijaitsevat maksupalvelujen tarjoajat, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat ja maksujärjestelmäoperaattorit, ja suositus on annettu euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden viranomaisille, jotta niiltä saataisiin samantyyppisiä tilastotietoja. Molemmat säädökset ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän tekninen yhteistyöohjelma Länsi-Balkanin maiden keskuspankkien kanssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 26.11.2013 Länsi-Balkanin maiden keskuspankkien kanssa tehtävää teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisen Euroopan komission kanssa. Euroopan unionin rahoittamaa eurojärjestelmän ohjelmaa koordinoi EKP, jonka lisäksi mukana on 11 kansallista keskuspankkia. Ohjelman tarkoituksena on parantaa kohdekeskuspankkien institutionaalisia valmiuksia ja pohjustaa siten niiden liittymistä Euroopan keskuspankkijärjestelmään (johon kuuluvat kaikki EU:n keskuspankit). EKP:n verkkosivuilla julkaistaan pian lisätietoja.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän/EKPJ:n sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.11.2013 eurojärjestelmän/EKPJ:n sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet, joilla korvataan vuonna 1998 hyväksytyt EKPJ:n sisäisen tarkastuksen periaatteet. Uudet toimintaperiaatteet ovat parhaiden sisäisen tarkastuksen käytäntöjen mukaisia, ja niissä otetaan huomioon eurojärjestelmän/EKPJ:n erityispiirteet. Jatkossa periaatteita tarkistetaan vähintään joka kolmas vuosi. Toimintaperiaatteet ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Luxemburgin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 17.12.2013 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/51). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Setelit ja kolikot

EKP:n päätös vuonna 2014 liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrästä

EKP:n neuvosto antoi 6.12.2013 päätöksen vuonna 2014 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2014/46). Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat eurosetelien hankinnasta

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2013 suuntaviivat euroseteleiden hankinnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2004/18 muuttamisesta (EKP/2013/49). Muutossuuntaviivoilla lykätään eurojärjestelmän yhteistä hankintamenettelyä, joka oli tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2014. Uudesta käyttöönottoajankohdasta päättää EKP:n neuvosto. Suuntaviivat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt