Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. gruodžio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2013 m. gruodžio 20 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Gairės dėl Europos Centrinio Banko užsienio atsargų valdymo

2013 m. lapkričio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2013/45, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/5 dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo Europos Centrinio Banko užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų. Iš dalies pakeistose gairėse nustatyta, kad euro zonos NCB gali reikalauti, kad ECB arba vienas arba daugiau euro zonos nacionalinių centrinių bankų jo vardu prisiimtų tam tikras užduotis, susijusias su užsienio atsargų, pervestų ECB, operaciniu valdymu. Gairės bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Priimtinų nereguliuojamų rinkų ir emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, sąrašo metinė peržiūra

2013 m. gruodžio 12 d. Valdančioji taryba svarstė turto, tinkamo įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašo metinę peržiūrą. Sąrašas lieka toks pat, koks buvo po praėjusios peržiūros. Be to, Valdančioji taryba pritarė, kad Agence centrale des organismes de sécurité sociale ( ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ( UNEDIC) ir Société de financement de l'économie française ( SFEF) būtų klasifikuojami, kaip agentūros. Šių trijų emitentų išleistos skolos priemonės bus priskirtos įvertinimo mažesne nei rinkos verte II kategorijai, taikomai turtui, kuris yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms. Atnaujintas ECB priimtinų nereguliuojamų rinkų ir emitentų, ECB klasifikuojamų kaip agentūros, sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Mažmeninių mokėjimų eurais valdybos įsteigimas

2013 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba pritarė Mažmeninių mokėjimų eurais valdybos įsteigimui. Ši nauja valdyba, pakeičianti SEPA (bendros mokėjimų eurais erdvės) tarybą, padės vystyti Europos Sąjungoje integruotą, novatorišką ir konkurencingą rinką mažmeniniams mokėjimams eurais. Mažmeninių mokėjimų eurais valdybą sudarys Europos mažmeninių mokėjimų eurais paslaugų rinkos pasiūlos ir paklausos pusių atstovai. Valdybai pirmininkaus ECB. Europos mažmeninių mokėjimų eurais valdybos įgaliojimai ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Central Banko of Cyprus sprendimų priėmimo įgaliojimų pakeitimų

2013 m. lapkričio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/78 Kipro atstovų rūmų pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų Lietuvoje

2013 m. lapkričio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/79 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir indėlių garantijų fondo Rumunijoje

2013 m. lapkričio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/80 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl kooperatinių kredito įstaigų licencijavimo, reguliavimo ir priežiūros Kipre

2013 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/81 Kipro Respublikos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros ir makroprudencinės priežiūros Suomijoje

2013 m. gruodžio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/82 Suomijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Danijos Finansų priežiūros institucijos valdymo 

2013 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/83 Danijos finansų priežiūros tarnybos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo priemonių ir mokėjimo sistemų Prancūzijoje

2013 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/84 Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Lietuvos banko turto teisinio statuso ir jo valstybinio audito masto

2013 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/85 Lietuvos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Portugalijos kredito įstaigų rekapitalizavimo

2013 m. gruodžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/87 Portugalijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių Slovėnijoje

2013 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/86 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank priežiūros uždaviniams vykdyti reikalingų duomenų atskaitomybės įsipareigojimų

2013 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/88 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl banknotų apdorojimo ir paskirstymo bei jų apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje

2013 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/89 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl Liuksemburgo viešųjų finansų

2013 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/90 Liuksemburgo finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Estijos viešųjų finansų

2013 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/91 Estijos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

ECB teisės aktai apie mokėjimų statistiką

2013 m. lapkričio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2013/43 dėl mokėjimų statistikos ir Rekomendaciją ECB/2013/44 dėl mokėjimų statistikos. Reglamente apibrėžiami statistinės atskaitomybės reikalavimai ir pakeičiama didelė dalis ankstesnių reikalavimų, susijusių su 2014 m. vasario mėn. vyksiančiu paskutiniu perėjimo prie SEPA (bendros mokėjimų eurais erdvės) etapu. Reglamentas skirtas mokėjimo paslaugų teikėjams, elektroninių pinigų išleidėjams ir (arba) mokėjimo sistemų operatoriams, kurie yra euro zonos šalių rezidentai. Rekomendacija skirta ne euro zonos šalių nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios turėtų teikti to paties tipo duomenis. Abu teisės aktus galima rasti ECB interneto svetainėje, o vėliau jie bus paskelbti ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Eurosistemos techninio bendradarbiavimo su Vakarų Balkanų centriniais bankais programa

2013 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba leido pasirašyti sutartį su Europos Komisija dėl Eurosistemos techninio bendradarbiavimo su Vakarų Balkanų centriniais bankais programos, kurią koordinuos ECB. ECB ir 11 nacionalinių centrinių bankų dalyvaus šioje iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamoje bendradarbiavimo programoje. Programos tikslas – pagerinti minėtų centrinių bankų institucinius gebėjimus, kad jie galėtų tinkamai pasirengti prisijungti prie Europos centrinių bankų sistemos, apimančios visų Europos Sąjungos šalių nacionalinius centrinius bankus. Daugiau informacijos netrukus bus paskelbta ECB svetainėje.

Valdymas

Eurosistemos / ECBS audito nuostatai

2013 m. lapkričio 27 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos / ECBS audito nuostatus, pakeisiančius 1998 m. patvirtintą ECBS audito politiką. Nuostatai parengti vadovaujantis geriausia patirtimi vidaus audito srityje ir atsižvelgiant į Eurosistemos / ECBS specifiką. Jie bus peržiūrimi bent kartą kas trejus metus. Nuostatai paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditorių

2013 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2013/51, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditorių. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Banknotų ir monetų leidimas. Banknotai

ECB sprendimas dėl 2014 m. monetų emisijos apimties

2013 m. gruodžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/46 dėl 2014 m. monetų emisijos apimties patvirtinimo. Sprendimas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB Gairės dėl eurų banknotų pirkimo

2013 m. gruodžio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2013/49, iš dalies keičiančias Gaires ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo. Pagal iš dalies keičiančių Gairių nuostatas, bendro Eurosistemos konkurso pradžia nukeliama iš 2014 m. sausio 1 d. vėlesniam laukui. Naują datą patvirtins Valdančioji taryba. Gairės bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai