Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2013

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 20. decembra 2013 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Smernica o upravljanju deviznih rezerv ECB

Svet ECB je 28. novembra 2013 sprejel Smernico ECB/2013/45 o spremembi Smernice ECB/2008/5 o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve. Spremenjena smernica zdaj določa, da lahko posamezna nacionalna centralna banka euroobmočja zaprosi ECB oziroma eno ali več drugih nacionalnih centralnih bank euroobmočja, da v njenem imenu izvajajo nekatere naloge pri operativnem upravljanju deviznih rezerv, prenesenih na ECB. Smernica bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Letni pregled seznama sprejemljivih neorganiziranih trgov in izdajateljev, klasificiranih kot agencije

Svet ECB je 12. decembra 2013 obravnaval letni pregled seznama sprejemljivih neorganiziranih trgov, na katerih se trguje s finančnim premoženjem, ki je primerno kot zavarovanje v operacijah denarne politike Eurosistema. Seznam ostaja enak kot v prejšnjem pregledu. Svet je poleg tega odobril razvrstitev družb Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) in Société de financement de l'économie française (SFEF) med agencije. Dolžniški instrumenti, ki so jih izdali ti trije izdajatelji, bodo tako uvrščeni v kategorijo odbitkov II za finančno premoženje, ki je primerno kot zavarovanje v kreditnih operacijah denarne politike Eurosistema. Posodobljen seznam neorganiziranih trgov, ki jih ECB sprejema, in izdajateljev, ki so klasificirani kot agencije, je objavljen na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Ustanovitev Odbora za plačila malih vrednosti v eurih

Svet ECB je 18. decembra 2013 odobril ustanovitev Odbora za plačila malih vrednosti v eurih ( Euro Retail Payments Board, ERPB). Novi organ, ki nadomešča Svet enotnega območja plačil v eurih (SEPA), bo prispeval k razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga eurskih plačil malih vrednosti v Evropski uniji. ERPB bodo sestavljali predstavniki tako s strani ponudbe kot tudi s strani povpraševanja na evropskem trgu storitev za plačila malih vrednosti, predsedovala pa mu bo ECB. Naloge in pristojnosti ERPB so skupaj s pripadajočim sporočilom za javnost objavljene na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah pooblastil za odločanje v centralni banki Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 22. novembra 2013 mnenje CON/2013/78 sprejel na zahtevo predsednika predstavniškega doma Republike Ciper.

Mnenje ECB o zahtevah glede obveznih rezerv za kreditne institucije v Litvi

Svet ECB je 22. novembra 2013 mnenje CON/2013/79 sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas.

Mnenje ECB o ukrepih za stabilizacijo in skladu za zajamčene vloge v Romuniji

Svet ECB je 25. novembra 2013 mnenje CON/2013/80 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o izdajanju dovoljenj zadružnim kreditnim institucijam ter njihovem urejanju in nadzoru na Cipru

Svet ECB je 26. novembra 2013 mnenje CON/2013/81 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Mnenje ECB o bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in makrobonitetnem nadzoru na Finskem

Svet ECB je 2. decembra 2013 mnenje CON/2013/82 sprejel na zahtevo finskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o upravljanju danskega organa za finančni nadzor

Svet ECB je 5. decembra 2013 mnenje CON/2013/83 sprejel na zahtevo danskega organa za finančni nadzor.

Mnenje ECB o plačilnih sredstvih in plačilnih sistemih v Franciji

Svet ECB je 5. decembra 2013 mnenje CON/2013/84 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za gospodarske zadeve in finance.

Mnenje ECB o pravnem statusu sredstev centralne banke Lietuvos bankas in obsegu javne revizije njenega poslovanja

Svet ECB je 5. decembra 2013 mnenje CON/2013/85 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o dokapitalizaciji kreditnih institucij na Portugalskem

Svet ECB je 6. decembra 2013 mnenje CON/2013/87 sprejel na zahtevo portugalske ministrice za državne zadeve in finance.

Mnenje ECB o ukrepih za krepitev stabilnosti bank v Sloveniji

Svet ECB je 9. decembra 2013 mnenje CON/2013/86 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o obveznostih poročanja podatkov, ki podpirajo nadzorne naloge centralne banke Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 9. decembra 2013 mnenje CON/2013/88 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o obdelavi in distribuciji bankovcev ter njihovi zaščiti pred ponarejanjem na Madžarskem

Svet ECB je 17. decembra 2013 mnenje CON/2013/89 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o javnih financah v Luksemburgu

Svet ECB je 18. decembra 2013 mnenje CON/2013/90 sprejel na zahtevo luksemburškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o javnih financah v Estoniji

Svet ECB je 18. decembra 2013 mnenje CON/2013/91 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za finance.

Statistika

Pravna akta ECB o statistiki plačil

Svet ECB je 28. novembra 2013 sprejel Uredbo ECB/2013/43 o statistiki plačil in Priporočilo ECB/2013/44 o statistiki plačil. Uredba določa zahteve za statistično poročanje in spreminja velik del nekdanjih zahtev za zadnji korak na poti k vzpostavitvi enotnega območja plačil v eurih (SEPA), ki bo opravljen februarja 2014. Naslovljena je na ponudnike plačilnih storitev, izdajatelje elektronskega denarja in/ali upravitelje plačilnih sistemov s sedežem v državah euroobmočja. Priporočilo je naslovljeno na nacionalne organe v državah članicah zunaj euroobmočja v zvezi z njihovim posredovanjem iste vrste podatkov. Oba pravna akta sta na voljo na spletni strani ECB in bosta objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Eurosistemov program tehničnega sodelovanja s centralnimi bankami Zahodnega Balkana

Svet ECB je 26. novembra 2013 odobril podpis pogodbe z Evropsko komisijo za Eurosistemov program tehničnega sodelovanja s centralnimi bankami Zahodnega Balkana, ki ga koordinira ECB. V tem programu, ki ga financira Evropska unija, bodo sodelovale ECB in 11 nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Njegov namen je okrepiti institucionalne zmogljivosti centralnih bank in jih tako pripraviti na vstop v Evropski sistem centralnih bank, ki ga sestavljajo vse nacionalne centralne banke Evropske unije. Več informacij bo kmalu objavljenih na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Pravilnik Eurosistema/ESCB o revidiranju

Svet ECB je 27. novembra 2013 odobril Pravilnik Eurosistema/ESCB o revidiranju, ki bo nadomestil leta 1998 odobreno Revizijsko politiko ESCB. Pravilnik temelji na najboljših praksah na področju notranje revizije, hkrati pa upošteva posebnosti Eurosistema/ESCB. V prihodnje bo pravilnik pregledan najmanj vsake tri leta in je na voljo na spletni strani ECB.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg

Svet ECB je 17. decembra 2013 sprejel Priporočilo ECB/2013/51 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Izdajanje bankovcev in kovancev / bankovci

Sklep ECB o obsegu izdaje kovancev v letu 2014

Svet ECB je 6. decembra 2013 sprejel Sklep ECB/2013/46 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2014. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Smernica ECB o naročilih eurobankovcev

Svet ECB je 18. decembra 2013 sprejel Smernico ECB/2013/49 o spremembi Smernice ECB/2004/18 o naročilih eurobankovcev. S smernico se na kasnejši datum, ki ga bo določil Svet ECB, prelaga uvedba enotnega razpisnega postopka Eurosistema, ki je bila prvotno predvidena za 1. januar 2014. Smernica bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Stiki za medije