Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2013

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 20. december 2013 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Retningslinje om forvaltningen af ECB's valutareserveaktiver

Den 28. november 2013 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2013/45 om ændring af retningslinje ECB/2008/5 om de nationale centralbankers forvaltning af Den Europæiske Centralbanks valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver. Det fremgår nu af den ændrede retningslinje, at nationale centralbanker i euroområdet kan anmode ECB eller én eller flere nationale centralbanker i euroområdet om at overtage nogle af deres opgaver i forbindelse med den operationelle forvaltning af de valutareserveaktiver, som er blevet overført til ECB. Retningslinjen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Årlig gennemgang af fortegnelsen over godkendte ikke-regulerede markeder og udstedere klassificeret som agencies.

Den 12. december 2013 tog Styrelsesrådet den årlige gennemgang af fortegnelsen over godkendte ikke-regulerede markeder for belånbare aktiver i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer til efterretning. Fortegnelsen var ikke blevet ændret siden sidste gennemgang. Styrelsesrådet godkendte endvidere, at Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) og Société de financement de l'économie française (SFEF) klassificeres som agencies. Gældsinstrumenter udstedt af disse tre udstedere falder således under haircutkategori II for belånbare aktiver i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske kreditoperationer. Den opdaterede fortegnelse over ikke-regulerede markeder, som accepteres af ECB, og udstedere, som af ECB er klassificeret som agencies, findes på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Oprettelse af ERPB (Euro Retail Payments Board)

Den 18. december 2013 godkendte Styrelsesrådet oprettelsen af ERPB – Euro Retail Payments Board (ERPB). ERPB er en ny enhed, som erstatter SEPA-rådet, og som skal bidrage til udviklingen af et integreret, innovativt og konkurrencedygtigt marked for eurodetailbetalinger i Den Europæiske Union. ERPB bliver sammensat af repræsentanter for både udbuds- og efterspørgselssiden på det europæiske marked for detailbetalingstjenester under forsæde af ECB. ERPB's mandat og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om ændringer af beslutningstagningsbeføjelserne i Central Bank of Cyprus

Den 22. november 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/78 på anmodning af formanden for det cypriotiske parlaments underhus.

ECB's udtalelse om reservekrav for kreditinstitutter i Litauen

Den 22. november 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/79 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om stabiliseringsforanstaltninger og indskydergarantifonden i Rumænien

Den 25. november 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/80 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om udstedelse af licenser til, regulering af og tilsyn med kooperative kreditinstitutter i Cypern

Den 26. november 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/81 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

ECB's udtalelse om prudentielt tilsyn med kreditinstitutter og om makroprudentielt tilsyn i Finland

Den 2. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/82 på anmodning af det finske finansministerium.

ECB's udtalelse om Finanstilsynets ledelse

Den 5. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/83 på anmodning af Finanstilsynet i Danmark.

ECB's udtalelse om betalingsmidler og betalingssystemer i Frankrig

Den 5. december 2013 vedtog Styrelsesrådet CON/2013/84 på anmodning af det franske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om den retlige status af Lietuvos Bankas' aktiver og omfanget af dens offentlige revision

Den 5. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/85 på anmodning af det litauiske finansministerium.

ECB's udtalelse om rekapitalisering af kreditinstitutter i Portugal

Den 6. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/87 på anmodning af det portugisiske finansministerium.

ECB's udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af bankstabiliteten i Slovenien

Den 9. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/86 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om de dataindberetningsforpligtelser, der støtter Magyar Nemzeti Banks tilsynsopgaver

Den 9. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/88 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om håndtering og distribution af pengesedler og disses beskyttelse mod falskmøntneri i Ungarn

Den 17. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/89 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om de offentlige finanser i Luxembourg

Den 18. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/90 på anmodning af det luxembourgske finansministerium.

ECB's udtalelse om de offentlige finanser i Estland

Den 18. december 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/91 på anmodning af det estiske finansministerium.

Statistik

ECB's retsakter om betalingsstatistik

Den 28. november 2013 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2013/43 om betalingsstatistik og henstilling ECB/2013/44 om betalingsstatistik. Forordningen definerer de statistiske rapporteringskrav og ændrer en væsentlig del af de hidtidige krav, således at det sidste skridt før overgangen til SEPA, det fælles eurobetalingsområde, kan tages i februar 2014. Forordningen er rettet mod udbydere af betalingstjenester, udstedere af elektroniske penge og/eller operatører af betalingssystemer, som har hjemsted i et land i euroområdet. Henstillingen er rettet til de nationale myndigheder i EU-lande, som ikke er medlem af euroområdet, og vedrører disse landes levering af samme type data. Begge retsakter findes på ECB's websted og offentliggøres senere i Den Europæiske Unions Tidende.

Internationalt og europæisk samarbejde

Eurosystemets tekniske samarbejdsprogram med centralbankerne på Vestbalkan

Den 26. november 2013 gav Styrelsesrådet tilladelse til, at der indgås en kontrakt med Europa-Kommissionen om et teknisk samarbejdsprogram med centralbankerne på Vestbalkan organiseret af Eurosystemet og med ECB som koordinator. ECB og 11 nationale centralbanker deltager i dette samarbejdsprogram, som finansieres af Den Europæiske Union. Formålet er at styrke centralbankernes institutionelle kapacitet og derved forberede deres indtræden i Det Europæiske System af Centralbanker, som omfatter alle nationale centralbanker i Den Europæiske Union. Der offentliggøres mere information herom senere på ECB's websted.

Corporate governance

Revisioncharter for Eurosystemet/ESCB

Den 27. november 2013 godkendte Styrelsesrådet Revisionschartret for Eurosystemet/ESCB, som erstatter ESCB's revisionspolitik, der blev vedtaget i 1998. Chartret følger bedste praksis for intern revision, samtidig med at det tilgodeser særlige Eurosystem-/ESCB-forhold. Fremover bliver det revideret mindst hvert tredje år. Det er offentliggjort på ECB's websted.

ECB’s henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg

Den 17. december 2013 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2013/51 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg. Henstillingen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Udstedelse af sedler og mønter / Sedler

ECB's afgørelse om omfanget af møntudstedelse i 2014

Den 6. december 2013 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2013/46 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2014. Afgørelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's retningslinje om offentligt udbud vedrørende eurosedler

Den 18. december 2013 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2013/49 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler. Med den ændrede retningslinje udsættes Eurosystemets fælles udbudsprocedure, der oprindeligt var planlagt til at begynde den 1. januar 2014, til et senere tidspunkt, som vil blive fastsat af Styrelsesrådet. Retningslinjen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser