Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август 2013 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 2 август 2013 г.

Икономически, парични и финансови условия

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 31 юли 2013 г. Управителният съвет одобри доклада за 2012 г. в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него, и на свързаните с тях разпоредби. Допълнителна информация по този въпрос е представена в посветен на темата раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2012 г., публикуван на 24 април 2013 г.

Реакция на обявеното от кипърските власти приключване на процеса на оздравяване на Bank of Cyprus

На 31 юли 2013 г. Управителният съвет приветства обявеното от кипърските власти приключване на процеса на оздравяване на Bank of Cyprus. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Специална оценка на три нови преки връзки спрямо стандартите за използването на системите за сетълмент на ценни книжа

На 25 юли 2013 г. Управителният съвет одобри три нови преки връзки като допустими за използване при кредитните операции на Евросистемата, а именно – реципрочни преки връзки между Clearstream Banking S.A. и LuxCSD S.A. и нова пряка връзка от Iberclear‑CADE към OeKB. Пълният списък на всички допустими връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно надзора над кооперативни кредитни институции в Кипър

На 23 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/51 по искане на Министерството на финансите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно спестовни банки и банкови фондации в Испания

На 23 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/52 по искане на испанския държавен секретар за икономиката и подкрепата на бизнеса.

Становище на ЕЦБ относно финансовата независимост на Sveriges riksbank

На 24 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/53 по искане на Министерството на финансите на Швеция.

Становище на ЕЦБ относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система в Кипър

На 24 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/54 по искане на Министерството на финансите на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно мерки за стимулиране на дългосрочното кредитиране в Белгия

На 26 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/55 по искане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, действаща от името на Министерството на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно новата интегрирана унгарска надзорна рамка

На 26 юли 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/56 по искане на Министерството на националната икономика на Унгария.

Статистика

Насоки на ЕЦБ относно статистиката на държавните финанси (преработен текст)

На 25 юли 2013 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2013/23 относно статистиката на държавните финанси, които отменят Насоки ЕЦБ/2009/20, считано от 1 септември 2014 г. Целта на този правен акт е да се включат новите стандарти за национални сметки, както са определени в Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз. Насоките ще бъдат публикувани скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки на ЕЦБ относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (преработен текст)

На 25 юли 2013 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки. Правният акт въвежда редица подобрения във връзка с достъпа до данни за финансовите сметки по отношение на навременността и изчерпателността на данните, в сравнение с Насоки ЕЦБ/2002/7, които се отменят. Той също така включва новите стандарти за национални сметки, както са определени в Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз. Насоките ще бъдат публикувани скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Тригодишен преглед на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ

На 17 юли и 31 юли 2013 г., като част от тригодишния преглед на мандатите на комитетите, Управителният съвет поднови до 31 декември 2016 г. мандата на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ, създадени в съответствие с член 9.1 от Процедурния правилник на ЕЦБ, и преназначи техните председатели, считано до 31 декември 2016 г. Той също така назначи г-н Франк Мос, генерален директор на Генерална дирекция „Международни и европейски отношения“ на ЕЦБ, за председател на Комитета за международни отношения, с незабавно действие. Освен това той преназначи, считано до 31 декември 2016 г., председателя на Бюджетния комитет, създаден съгласно член 15.2 от Процедурния правилник на ЕЦБ. В допълнение, Управителният съвет взе решение, в съответствие с член 9.1 от Процедурния правилник на ЕЦБ, да създаде Комитет за организационно развитие с мандат, който изтича на 31 декември 2016 г.

Данни за контакт за медиите