Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti 2013

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 2 augusti 2013

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som tilldelar ECB uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget och därtill relaterade förordningar, godkände ECB-rådet den 31 juli 2013 rapporten om detta för år 2012. Ytterligare information i denna fråga gavs i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2012, som offentliggjordes den 24 april 2013.

Reaktion på de cypriotiska myndigheternas tillkännagivande om slutförandet av Bank of Cyprus rekonstruktionsprocess

Den 31 juli 2013 välkomnade ECB-rådet de cypriotiska myndigheternas tillkännagivande om slutförandet av Bank of Cyprus rekonstruktionsprocess. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ad hoc-utvärdering av tre nya direktlänkar mot standarderna för användning av värdepappersavvecklingssystem

Den 25 juli 2013 godkände ECB-rådet tre nya direktlänkar som godtagbara för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Det rör sig om ömsesidiga direktlänkar mellan Clearstream Banking S.A. och LuxCSD S.A. samt en ny direktlänk från Iberclear-CADE till OeKB. Den uppdaterade listan med alla godkända länkar finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om tillsynen över kooperativa kreditinstitut i Cypern

Den 23 juli 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/51 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

ECB-yttrande om sparbanker och bankstiftelser i Spanien

Den 23 juli 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/52 på begäran av det spanska ministeriet för ekonomi och företagsstöd.

ECB-yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende

Den 24 juli 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/53 på begäran av det svenska finansministeriet.

ECB-yttrande om makroprudentiell tillsyn över det nationella finansiella systemet i Cypern

Den 24 juli 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/54 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

ECB-yttrande om åtgärder för att stimulera till långsiktig utlåning i Belgien

Den 26 juli 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/55 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet.

ECB-yttrande om de nya integrerade tillsynsramarna i Ungern

Den 26 juli 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/56 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

Statistik

ECB:s riktlinje om statistik över den offentliga sektorns finanser (omarbetning)

Den 25 juli 2013 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser. Den ersätter riktlinje ECB/2009/20 från och med den 1 september 2014. Syftet med denna rättsakt är att införliva de nya nationella redovisningsstandarder som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen. Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB:s riktlinje om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (omarbetning)

Den 25 juli 2013 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper. Denna rättsakt innebär ett flertal förbättringar i finansräkenskapsuppgifter avseende aktualitet och detaljuppgifter jämfört med riktlinje ECB/2002/7, vilken upphävs. Den införlivar även de nya nationella redovisningsstandarder som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen. Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Granskning av Eurosystemets/ECBS kommittéer

Den 17 juli och den 31 juli 2013 förlängde ECB-rådet, som en del av den granskning av kommittéernas mandat som utförs vart tredje år, förordnandena för de Eurosystems-/ECBS-kommittéer som upprättats i enlighet med artikel 9.1 i ECB:s arbetsordning till den 31 december 2016. Vidare återutnämndes ordförandena för dessa kommittéer till den 31 december 2016. Därutöver utnämndes Frank Moss, generaldirektör för ECB:s generaldirektorat för internationella och europeiska förbindelser, med omedelbar verkan till ordförande för Kommittén för internationella förbindelser. Dessutom återutnämndes ordföranden för Budgetkommittén, som upprättats enligt artikel 15.2 i ECB:s arbetsordning, fram till den 31 december 2016. ECB-rådet beslutade också att upprätta en kommitté för Eurosystemets organisatoriska utveckling, i enlighet med artikel 9.1 i ECB:s arbetsordning, för en period som löper fram till den 31 december 2016.

Kontakt för media