Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August 2013

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 2. august 2013 kl. 15.00 CET

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Centralbankernes overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering og privilegeret adgang

Den 31. juli 2013 godkendte Styrelsesrådet rapporten for 2012, som udarbejdet i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbankerne i EU overholder forbuddene i artikel 123 og 124 samt de dertil knyttede forordninger. Yderligere oplysninger om dette emne findes i et særligt afsnit i ECB's årsberetning 2012, som blev offentliggjort den 24. april 2013.

Reaktion på de cypriotiske myndigheders meddelelse om, at saneringsprocessen for Bank of Cyprus er afsluttet

Den 31. juli 2013 modtog Styrelsesrådet med tilfredshed meddelelsen fra de cypriotiske myndigheder om, at saneringsprocessen for Bank of Cyprus var afsluttet. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB’s websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Ad hoc-vurdering af tre nye direkte links af, hvorvidt de overholder standarderne for brug af værdipapirafviklingssystemer

Den 25. juli 2013 godkendte Styrelsesrådet tre nye direkte links til brug i Eurosystemets kreditoperationer, nemlig gensidige, direkte links mellem Clearstream Banking S.A. og LuxCSD S.A. samt et nyt direkte link fra Iberclear-CADE til OeKB. Den samlede fortegnelse over godkendte links findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om tilsynet med kooperative kreditinstitutter i Cypern

Den 23. juli 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/51 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB’s udtalelse om sparekasser og bankfonde i Spanien

Den 23. juli 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/52 på anmodning af den spanske minister for økonomiske anliggender og erhvervsfremme.

ECB’s udtalelse om Sveriges Riksbanks finansielle uafhængighed

Den 24. juli 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/53 på anmodning af det svenske finansministerium.

ECB’s udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det nationale finansielle system i Cypern

Den 24. juli 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/54 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

ECB’s udtalelse om foranstaltninger, der tilskynder til langsigtet udlån i Belgien.

Den 26. juli 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/55 på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique på vegne af det belgiske finansministerium.

ECB’s udtalelse om de nye integrerede tilsynsrammer i Ungarn

Den 26. juli 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/56 på anmodning af det ungarske ministerium for den nationale økonomi.

Statistik

ECB’s retningslinje om statistik over de offentlige finanser (omarbejdet)

Den 25. juli 2013 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2013/23 om statistik over de offentlige finanser, som ophæver retningslinje ECB/2009/20 med virkning fra 1. september 2014. Formålet med denne retsakt er at medtage de nye nationale regnskabsstandarder, som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union. Retningslinjen vil blive offentliggjort om kort tid i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB’s retningslinje om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (omarbejdet)

Den 25. juli 2013 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti. Denne retsakt indfører forskellige forbedringer i tilgængeligheden af data for finansielle sektorkonti, for så vidt angår aktualitet og detaljeringsgrad, i forhold til retningslinje ECB/2002/7, som ophæves. Den medtager også de nye nationale regnskabsstandarder, som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union. Retningslinjen vil blive offentliggjort om kort tid i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate governance

Treårig gennemgang af Eurosystem/ESCB-komiteer

Den 17. og 31. juli 2013 og som led i den treårige gennemgang af komiteernes mandater forlængede Styrelsesrådet mandatet for Eurosystem/ESCB-komiteerne, der er nedsat i henhold til artikel 9.1 i ECB’s forretningsorden, i endnu en periode frem til 31. december 2016, og genudnævnte formændene for komiteerne frem til 31. december 2016. Endvidere udnævnte Styrelsesrådet generaldirektør Frank Moss, Internationale og Europæiske Forbindelser, ECB, til formand for Komiteen for Internationale Relationer med øjeblikkelig virkning. Styrelsesrådet genudnævnte også formanden for Budgetudvalget, der er nedsat i henhold til artikel 15.2 i ECB’s forretningsorden, frem til 31. december 2016. Styrelsesrådet besluttede endvidere, i henhold til artikel 9.1 i ECB’s forretningsorden, at nedsætte en organisationsudviklingskomite for en periode frem til 31. december 2016.

Medie- og pressehenvendelser