Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. rugpjūčio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2013 m. rugpjūčio 2 d., 15.00 val. (CET)

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

Draudimai dėl piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis, kurių turi laikytis centriniai bankai

2013 m. liepos 31 d., remdamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų Sutarties 123 ir 124 straipsniuose ir susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2012 m. ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai taip pat pateikta 2013 m. balandžio 24 d. paskelbtos ECB 2012 metų ataskaitos atskirame skyriuje.

Reakcija į Kipro valdžios pareiškimą apie tai, kad užbaigtas Bank of Cyprus pertvarkymo procesas

2013 m. liepos 31 d. Valdančioji taryba palankiai įvertino Kipro valdžios pareiškimą, kad užbaigtas Bank of Cyprus pertvarkymo procesas. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Specialus įvertinimas, ar trys naujos tiesioginės jungtys atitinka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų naudojimui taikomus standartus

2013 m. liepos 25 d. Valdančioji taryba patvirtino šias tris naujas tiesiogines jungtis kaip tinkamas naudoti Eurosistemos kredito operacijoms: abipusės tiesioginės jungtys tarp Clearstream Banking S.A. ir LuxCSD S.A. bei nauja tiesioginė jungtis iš Iberclear-CADE į OeKB. Išsamus visų tinkamų jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kooperatyvinių kredito įstaigų priežiūros Kipre

2013 m. liepos 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/51 Kipro Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl taupomųjų bankų ir bankų fondų Ispanijoje

2013 m. liepos 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/52 Ispanijos ekonomikos reikalų ir verslo skatinimo valstybės sekretoriaus prašymu.

ECB nuomonė dėl Sveriges Riksbank finansinio nepriklausomumo

2013 m. liepos 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/53 Švedijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros Kipre

2013 m. liepos 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/54 Kipro Respublikos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl ilgalaikio skolinimo skatinimo priemonių Belgijoje

2013 m. liepos 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/55 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministerijos vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl naujos integruotos Vengrijos priežiūros sistemos

2013 m. liepos 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/56 Vengrijos ūkio ministerijos prašymu.

Statistika

ECB gairės dėl valdžios finansų statistikos (nauja redakcija)

2013 m. liepos 25 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2013/23 dėl valdžios finansų statistikos, kuriomis panaikinamas Gairių ECB/2009/20 galiojimas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Šio teisės akto paskirtis – apimti naujus nacionalinius apskaitos standartus, apibrėžtus 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje. Gairės bus netrukus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB gairės dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (nauja redakcija)

2013 m. liepos 25 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2013/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje. Šiuo teisės aktu įvairiai pagerinamas su finansinėmis sąskaitomis susijusių duomenų prieinamumas duomenų pateikimo laiku ir išsamumo srityse, palyginti su Gairėmis ECB/2002/7, kurios panaikinamos. Jis taip pat apima naujus nacionalinius apskaitos standartus, apibrėžtus 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje. Gairės bus netrukus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Valdymas

Kas trejus metus atliekama Eurosistemos (ECBS) komitetų peržiūra

2013 m. liepos 17 ir 31 dienomis Valdančioji taryba, vykdydama komitetų įgaliojimų peržiūrą, pratęsė Eurosistemos (ECBS) komitetų, įsteigtų vadovaujantis ECB darbo reglamento 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įgaliojimus iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir paskyrė jų pirmininkus kitai kadencijai, pasibaigsiančiai 2016 m. gruodžio 31 d. Be to, ji paskyrė Tarptautinių ir Europos ryšių generalinio direktorato generalinį direktorių Frank Moss Tarptautinių ryšių komiteto pirmininku, sprendimui įsigaliojant nedelsiant. Valdančioji taryba taip pat paskyrė kitai kadencijai, pasibaigsiančiai 2016 m. gruodžio 31 d., Biudžeto komiteto, įsteigto vadovaujantis ECB darbo reglamento 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pirmininką. Be to, ji nusprendė įsteigti, vadovaujantis ECB darbo reglamento 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Organizacinės raidos komitetą (angl. Organisational Development Committee, ODC) laikotarpiui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Kontaktai žiniasklaidai