Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada augusts

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2013. gada 2. augustam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2013. gada 31. jūlijā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību, kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro šā līguma 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja pārskatu par 2012. gadu. Sīkāka informācija par šo jautājumu sniegta arī 2013. gada 24. aprīlī publicētā ECB 2012. gada pārskata atsevišķā sadaļā.

Reakcija uz Kipras varasiestāžu paziņojumu par Bank of Cyprus noregulējuma procesa noslēgumu

Padome 2013. gada 31. jūlijā atbalstīja Kipras varasiestāžu paziņojumu par Bank of Cyprus noregulējuma procesa noslēgumu. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Triju jaunu tiešo saikņu ad hoc novērtējums attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmu izmantošanas standartiem

Padome 2013. gada 25. jūlijā apstiprināja trīs jaunu tiešo saikņu atbilstību izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās, t.i., savstarpējas tiešās saiknes starp Clearstream Banking S.A. un LuxCSD S.A., kā arī jaunu tiešo saikni no Iberclear-CADE uz OeKB. Atbilstošo saikņu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu uzraudzību Kiprā

Padome 2013. gada 23. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2013/51 pēc Kipras Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par krājbankām un banku fondiem Spānijā

Padome 2013. gada 23. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2013/52 pēc Spānijas valsts sekretāra ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos lūguma.

ECB atzinums par Sveriges riksbank finansiālo neatkarību

Padome 2013. gada 24. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2013/53 pēc Zviedrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par nacionālās finanšu sistēmas makrouzraudzību Kiprā

Padome 2013. gada 24. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2013/54 pēc Kipras Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par ilgtermiņa kreditēšanas veicināšanu Beļģijā

Padome 2013. gada 26. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2013/55 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, kura rīkojās Beļģijas Finanšu ministrijas vārdā, lūguma.

ECB atzinums par Ungārijas jauno integrēto uzraudzības regulējumu

Padome 2013. gada 26. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2013/56 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

Statistika

ECB Pamatnostādne par valdības finanšu statistiku (pārstrādāta)

Padome 2013. gada 25. jūlijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku, ar kuru no 2014. gada 1. septembra atceļ Pamatnostādni ECB/2009/20. Šā tiesību akta mērķis ir iekļaut jaunos nacionālo kontu standartus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā. Pamatnostādne drīzumā tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB Pamatnostādne par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā (pārstrādāta)

Padome 2013. gada 25. jūlijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2013/24 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā. Salīdzinājumā ar Pamatnostādni ECB/2002/7, kura tika atcelta, šajā tiesību aktā ietverti dažādi uzlabojumi saistībā ar finanšu kontu datu pieejamības savlaicīgumu un datu detalizāciju. Tajā arī iekļauti jaunie nacionālo kontu standarti, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā. Pamatnostādne drīzumā tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Pārskats par Eurosistēmas/ECBS komitejām, ko veic reizi trijos gados

Padome 2013. gada 17. jūlijā un 31. jūlijā, reizi trijos gados veicot komiteju pilnvaru pārskatīšanu, uz vēl vienu termiņu līdz 2016. gada 31. decembrim pagarināja Eurosistēmas/ECBS komiteju darbību, kas izveidotas saskaņā ar ECB Reglamenta 9.1. pantu, kā arī atkārtoti apstiprināja amatā to priekšsēdētājus līdz 2016. gada 31. decembrim. Turklāt Padome iecēla ECB Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Franku Mosu (Frank Moss) par Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāju; lēmums stājās spēkā nekavējoties. Padome arī atkārtoti iecēla amatā Budžeta komitejas (izveidota saskaņā ar ECB Reglamenta 15.2. pantu) priekšsēdētāju līdz 2016. gada 31. decembrim. Turklāt Padome nolēma izveidot Organizācijas attīstības komiteju saskaņā ar ECB Reglamenta 9.1 pantu, kas darbosies līdz 2016. gada 31. decembrim.

Kontaktinformācija presei