Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

elokuu 2013

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 2.8.2013 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.7.2013 vuotta 2012 koskevan raportin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista EU-maiden keskuspankeissa. Aihetta on käsitelty myös EKP:n vuoden 2012 vuosikertomuksessa, joka julkaistiin 24.4.2013.

Kyproksen viranomaisten ilmoitus Bank of Cyprusin uudelleenjärjestelyprosessin loppuunsaattamisesta

EKP:n neuvosto totesi 31.7.2013 suhtautuvansa myönteisesti Kyproksen viranomaisten ilmoitukseen Bank of Cyprusin uudelleenjärjestelyprosessin loppuunsaattamisesta. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kolmen uuden suoran linkin arviointi ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.7.2013 kaksisuuntaiset suorat linkit Clearstream Banking S.A:n ja LuxCSD S.A:n välillä sekä suoran linkin Iberclear-CADE:n ja OeKB:n välillä käytettäväksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Kattava luettelo kaikista hyväksyttävistä linkeistä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto osuuskuntina toimivien luottolaitosten valvonnasta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 23.7.2013 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/51.

EKP:n lausunto säästöpankeista ja pankkisäätiöistä Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 23.7.2013 taloudesta ja yritystuesta vastaavan Espanjan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/52.

EKP:n lausunto Sveriges Riksbankin taloudellisesta riippumattomuudesta

EKP:n neuvosto antoi 24.7.2013 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/53.

EKP:n lausunto kansallisen rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 24.7.2013 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/54.

EKP:n lausunto pitkäaikaisten lainojen myöntämiseen kannustavista toimista Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 26.7.2013 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2013/55.

EKP:n lausunto Unkarin yhtenäistä valvontaa koskevasta uudesta sääntelystä

EKP:n neuvosto antoi 26.7.2013 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/56.

Tilastot

EKP:n suuntaviivat julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleen laadittu toisinto)

EKP:n neuvosto antoi 25.7.2013 suuntaviivat EKP/2013/23, joilla kumotaan suuntaviivat EKP/2009/20 alkaen 1.9.2014. Suuntaviivoihin on otettu mukaan uudet kansantalouden tilinpitostandardit, jotka on määritelty 21.5.2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa. Suuntaviivat julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (uudelleen laadittu toisinto)

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.7.2013 suuntaviivat EKP/2013/24, jotka sisältävät useita parannuksia verrattuna kumottuihin suuntaviivoihin EKP/2002/7. Parannukset koskevat rahoitustilinpitotietojen saatavuutta ja erityisesti niiden ajantasaisuutta ja tarkkuutta. Lisäksi suuntaviivoihin on otettu mukaan uudet kansantalouden tilinpitostandardit, jotka on määritelty 21.5.2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa. Suuntaviivat julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden kolmivuotistarkistus

Osana komiteoiden mandaattien kolmivuotistarkistusta EKP:n neuvosto vahvisti 17.7.2013 ja 31.7.2013 EKP:n työjärjestyksen artiklan 9.1 nojalla perustettujen eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden mandaatit ja nimitti uudelleen niiden puheenjohtajat 31.12.2016 asti. Lisäksi EKP:n neuvosto nimitti kansainvälisten suhteiden komitean puheenjohtajaksi kansainvälisten ja Eurooppa-suhteiden pääosaston johtajan Frank Mossin, jonka toimikausi alkoi välittömästi. EKP:n neuvosto nimitti myös budjettikomitean puheenjohtajan uudelleen 31.12.2016 asti. Budjettikomitea on perustettu EKP:n työjärjestyksen artiklan 15.2 nojalla. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti perustaa EKP:n työjärjestyksen artiklan 9.1 nojalla organisaation kehittämiskomitean, jonka mandaatti on voimassa 31.12.2016 asti.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle