European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August 2013

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 2. augusta 2013

Hospodárska, menová a finančná situácia

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 31. júla 2013 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk krajín EÚ, schválila príslušnú správu za rok 2012. Bližšie informácie sú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2012, ktorá bola zverejnená 24. apríla 2013.

Reakcia na oznámenie cyperských orgánov o ukončení procesu riešenia krízovej situácie Bank of Cyprus

Dňa 31. júla 2013 Rada guvernérov uvítala oznámenie cyperských orgánov o ukončení procesu riešenia krízovej situácie Bank of Cyprus. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Posúdenie troch nových priamych prepojení na základe štandardov používania systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi

Dňa 25. júla 2013 Rada guvernérov schválila tri nové priame prepojenia ako akceptovateľné na účely úverových operácií Eurosystému. Ide o vzájomné priame prepojenia medzi systémami Clearstream Banking S.A. a LuxCSD S.A., a nové priame prepojenie systému Iberclear-CADE so systémom OeKB. Úplný zoznam všetkých akceptovateľných prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k dohľadu nad družstevnými úverovými inštitúciami na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/51 dňa 23. júla 2013 na žiadosť ministerstva financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k sporiteľniam a bankovým nadáciám v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/52 dňa 23. júla 2013 na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárstvo a podporu podnikania.

Stanovisko ECB k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/53 dňa 24. júla 2013 na žiadosť švédskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/54 dňa 24. júla 2013 na žiadosť ministra financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k opatreniam na podporu poskytovania dlhodobých úverov v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/55 dňa 26. júla 2013 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, konajúcej v mene belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k novému integrovanému rámcu dohľadu v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/56 dňa 26. júla 2013 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Štatistika

Usmernenie ECB o štatistike financií verejnej správy (prepracované znenie)

Dňa 25. júla 2013 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy, ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2014 ruší usmernenie ECB/2009/20. Účelom tohto právneho predpisu je zavedenie nových štandardov národných účtov v zmysle nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Usmernenie bude čoskoro zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Usmernenie ECB o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (prepracované znenie)

Dňa 25. júla 2013 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov. Tento právny predpis, ktorým sa ruší usmernenie ECB/2002/7, zavádza rôzne vylepšenia dostupnosti údajov o finančných účtoch z hľadiska včasnosti a podrobnosti. Zároveň zavádza nové štandardy národných účtov v zmysle nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Usmernenie bude čoskoro zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Trojročné hodnotenie výborov Eurosystému/ESCB

Dňa 17. júla a 31. júla 2013 Rada guvernérov v rámci trojročného hodnotenia mandátov jednotlivých výborov predĺžila platnosť mandátov výborov Eurosystému/ESCB, zriadených v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku ECB, o ďalšie funkčné obdobie, tzn. do 31. decembra 2016, a zároveň opätovne vymenovala predsedov jednotlivých výborov na funkčné obdobie do 31. decembra 2016. Ďalej vymenovala Franka Mossa, generálneho riaditeľa odboru ECB pre medzinárodné a európske vzťahy, za predsedu Výboru pre medzinárodné vzťahy, a to s okamžitou platnosťou. Okrem toho opätovne vymenovala predsedu Výboru pre rozpočet, zriadeného v súlade s článkom 15 ods. 2 rokovacieho poriadku ECB, na funkčné obdobie do 31. decembra 2016. Rada guvernérov zároveň v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku ECB rozhodla o zriadení Výboru pre organizačný vývoj na funkčné obdobie do 31. decembra 2016.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá