Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust 2013

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 2. avgusta 2013 do 15.00 po srednjeevropskem času

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Spoštovanje prepovedi denarnega financiranja in privilegiranega dostopa s strani centralnih bank

Svet ECB je 31. julija 2013 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, po kateri mora ECB spremljati, ali centralne banke spoštujejo prepovedi iz členov 123 in 124 ter povezanih predpisov, odobril poročilo za leto 2012. Dodatne informacije o tej zadevi so predstavljene tudi v posebnem razdelku Letnega poročila ECB za leto 2012, ki je bilo objavljeno 24. aprila 2013.

Odziv na objavo ciprskih oblasti o dokončanju procesa reševanja za Bank of Cyprus

Svet ECB je 31. julija 2013 pozdravil sporočilo ciprskih oblasti, da so končale proces reševanja za banko Bank of Cyprus. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Priložnostna ocena treh novih neposrednih povezav glede na standarde za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev

Svet ECB je 25. julija 2013 odobril tri nove neposredne povezave kot primerne za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Te povezave so obojestranska neposredna povezava med Clearstream Banking S.A. in LuxCSD S.A. ter nova neposredna povezava od Iberclear-CADE do OeKB. Celoten seznam vseh primernih povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o nadzoru zadružnih kreditnih institucij na Cipru

Svet ECB je 23. julija 2013 mnenje CON/2013/51 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o hranilnicah in bančnih skladih v Španiji

Svet ECB je 23. julija 2013 mnenje CON/2013/52 sprejel na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve in podporo gospodarskim družbam.

Mnenje ECB o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank

Svet ECB je 24. julija 2013 mnenje CON/2013/53 sprejel na zahtevo švedskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom na Cipru

Svet ECB je 24. julija 2013 mnenje CON/2013/54 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Mnenje ECB o ukrepih za spodbujanje dajanja dolgoročnih posojil v Belgiji

Svet ECB je 26. julija 2013 mnenje CON/2013/55 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o novem madžarskem okviru integriranega nadzora

Svet ECB je 26. julija 2013 mnenje CON/2013/56 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Statistika

Smernica ECB o statistiki državnih financ (prenovitev)

Svet ECB je 25. julija 2013 sprejem Smernico ECB/2013/23 o statistiki državnih financ, ki s 1. septembrom 2014 razveljavlja smernico ECB/2009/20. Njen namen je vključiti nove standarde za nacionalne račune, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji. Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Smernica ECB o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (prenovitev)

Svet ECB je 25. julija 2013 sprejel Smernico ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov. Ta pravni akt uvaja različne izboljšave pri pravočasnosti in podrobnosti podatkov o finančnih računih v primerjavi s Smernico ECB/2002/7, ki se razveljavi. Vključuje tudi nove standarde za nacionalne račune, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji. Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Triletni pregled odborov Eurosistema/ESCB

Svet ECB je 17. in 31. julija 2013 v okviru triletnega pregleda podaljšal mandat odborov Eurosistema/ESCB, ustanovljenih v skladu s členom 9.1 Poslovnika ECB, za še en mandat, ki se izteče 31. decembra 2016. Hkrati je za obdobje do 31. decembra 2016 ponovno imenoval predsednike teh odborov. Poleg tega je Franka Mossa, vodjo generalnega direktorata ECB Mednarodni in in evropski odnosi, imenoval za predsednika Odbora za mednarodne odnose. Imenovanje je v veljavo stopilo takoj. Ponovno je za obdobje do 31. decembra 2016 imenoval tudi predsednika Odbora za proračun, ustanovljenega na podlagi člena 15.2 Poslovnika ECB. Svet ECB je nadalje sklenil, da v skladu s členom 9.1 Poslovnika ECB za en mandat, ki se izteče 31. decembra 2016, ustanovi Odbor za organizacijski razvoj.

Stiki za medije