Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August 2013

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 2. augustil 2013

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

31. juulil 2013 kiitis EKP nõukogu heaks aruande 2012. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt on EKP-le antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2012. aasta aruandest, mis avaldati 24. aprillil 2013.

Vastus Küprose valitsuse teadaandele Bank of Cyprus’e pangakriisi lahendamise menetluse lõpetamise kohta

31. juulil 2013 väljendas EKP nõukogu heameelt Küprose valitsuse teadaande üle Bank of Cyprus’e pangakriisi lahendamise menetluse lõpetamise kohta. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Kolme uue otseühenduse erakorraline hindamine väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamise standardite alusel

25. juulil 2013 kiitis EKP nõukogu heaks kolm uut otseühendust (vastastikused otseühendused Clearstream Banking S.A. ja LuxCSD S.A. vahel ning Iberclear-CADE otseühendus OeKBga), mis on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamisel. Kõlblike ühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus ühistuna tegutsevate krediidiasutuste järelevalve kohta Küprosel

23. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/51.

EKP arvamus hoiupankade ja pangandussihtasutuste kohta Hispaanias

23. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja ettevõtlusküsimuste riigisekretäri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/52.

EKP arvamus Rootsi keskpanga [Sveriges riksbank] finantssõltumatuse kohta

24. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Rootsi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/53.

EKP arvamus riigi finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Küprosel

24. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/54.

EKP arvamus pikaajalist laenuandmist soodustavate meetmete kohta Belgias

26. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/55.

EKP arvamus Ungari uue ühtse järelevalveraamistiku kohta

26. juulil 2013 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/56.

Statistika

EKP suunis valitsuse finantsstatistika kohta (uuestisõnastamine)

25. juulil 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/23 (valitsuse finantsstatistika kohta), millega tunnistatakse alates 1. septembrist 2014 kehtetuks suunis EKP/2009/20. Uue suunise eesmärk on inkorporeerida rahvamajanduse arvepidamise uued standardid, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruses (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta. Suunis avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP suunis Euroopa Keskpanga statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (uuestisõnastamine)

25. juulil 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega. Kehtetuks tunnistatava suunisega EKP/2002/7 võrreldes parandatakse kõnealuses suunises mitmel viisil finantskontode andmete kättesaadavust, eriti nende tähtajalisust ja üksikasjalikkust. Samuti inkorporeeritakse rahvamajanduse arvepidamise uued standardid, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruses (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta. Suunis avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi/EKPSi komiteede volituste läbivaatamine iga kolme aasta järel

17. juulil ja 31. juulil 2013 otsustas EKP nõukogu iga kolme aasta järel toimuva komiteede volituste läbivaatamise käigus, et kooskõlas EKP kodukorra artikliga 9.1 loodud eurosüsteemi/EKPSi komiteede volitusi pikendatakse 31. detsembrini 2016, ning nimetas sama kuupäevani uuesti ametisse nende komiteede esimehed. Lisaks nimetas EKP nõukogu EKP rahvusvaheliste ja Euroopa suhete peadirektoraadi peadirektori Frank Mossi ametisse rahvusvaheliste suhete komitee esimehena. Otsus jõustub kohe. EKP kodukorra artikli 15.2 kohaselt loodud eelarvekomitee esimees nimetati uuesti ametisse kuni 31. detsembrini 2016. Veel otsustas EKP nõukogu luua kooskõlas EKP kodukorra artikliga 9.1 organisatsioonilise arengu komitee, mille volitused kehtivad kuni 31. detsembrini 2016.

Kontaktandmed