Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

srpen 2013

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 2. srpna 2013

Hospodářská, měnová a finanční situace

Dodržování zákazu měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, která pověřuje ECB úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 této Smlouvy a v souvisejících nařízeních centrálními bankami zemí Evropské unie, schválila Rada guvernérů 31. července 2013 zprávu za rok 2012. Další informace k tomuto tématu byly uvedeny také ve zvláštní části Výroční zprávy ECB za rok 2012, která byla zveřejněna 24. dubna 2013.

Reakce na prohlášení kyperských orgánů ohledně dokončení procesu řešení problémů Bank of Cyprus

Rada guvernérů uvítala 31. července 2013 oznámení kyperských orgánů ohledně dokončení procesu řešení problémů Bank of Cyprus. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Ad hoc hodnocení tří nových přímých spojení vůči standardům pro používání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry

Rada guvernérů schválila 25. července 2013 tři nová přímá spojení jako způsobilá pro použití v úvěrových operacích Eurosystému, a to jmenovitě vzájemná přímá spojení mezi Clearstream Banking S.A. a LuxCSD S.A. a nové přímé spojení z Iberclear-CADE na OeKB. Úplný seznam všech způsobilých spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k dohledu nad družstevními úvěrovými institucemi na Kypru

Rada guvernérů přijala 23. července 2013 stanovisko CON/2013/51 na žádost Ministerstva financí Kyperské republiky.

Stanovisko ECB ke spořitelnám a bankovním nadacím ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 23. července 2013 stanovisko CON/2013/52 na žádost španělského tajemníka pro hospodářské záležitosti a podporu podnikání.

Stanovisko ECB k finanční nezávislosti Sveriges Riksbank

Rada guvernérů přijala 24. července 2013 stanovisko CON/2013/53 na žádost švédského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem na Kypru

Rada guvernérů přijala 24. července 2013 stanovisko CON/2013/54 na žádost ministra financí Kyperské republiky.

Stanovisko ECB k opatřením na podporu poskytování dlouhodobých úvěrů v Belgii

Rada guvernérů přijala 26. července 2013 stanovisko CON/2013/55 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednající jménem belgického ministerstva financí.

Stanovisko ECB k novému integrovanému rámci dohledu v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 26. července 2013 stanovisko CON/2013/56 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Statistika

Obecné zásady ECB o vládní finanční statistice (přepracované znění)

Rada guvernérů přijala 25. července 2013 obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice, kterými se s účinností od 1. září 2014 ruší obecné zásady ECB/2009/20. Účelem tohoto právního aktu je začlenit nové národní účetní standardy definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. Obecné zásady budou v nejbližší době zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady ECB o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (přepracované znění)

Rada guvernérů přijala 25. července 2013 obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů. Tímto právním aktem se zavádí několik zlepšení v dostupnosti údajů z finančních účtů z hlediska včasnosti a podrobnosti údajů v porovnání s obecnými zásadami ECB/2002/7, které jsou zrušeny. Obecné zásady rovněž zahrnují nové národní účetní standardy, které jsou definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. Obecné zásady budou v nejbližší době zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Přezkum výborů Eurosystému/ESCB, který je prováděn každé tři roky

Dne 17. a 31. července 2013 v rámci přezkumu mandátů výborů, který je prováděn každé tři roky, prodloužila Rada guvernérů na další období končící 31. prosince 2016 mandáty výborů Eurosystému/ESCB vytvořených v souladu s článkem 9.1 jednacího řádu ECB a opětovně jmenovala jejich předsedy do 31. prosince 2016. Dále s okamžitou účinností jmenovala pana Franka Mosse, stávajícího generálního ředitele generálního ředitelství ECB pro mezinárodní a evropské vztahy, předsedou Výboru pro mezinárodní vztahy. Rada guvernérů také opětovně jmenovala do 31. prosince 2016 předsedu Rozpočtového výboru vytvořeného v souladu s článkem 15.2 jednacího řádu ECB. Dále v souladu s článkem 9.1 jednacího řádu ECB rozhodla o vytvoření Výboru pro organizační rozvoj na období končící 31. prosince 2016.

Kontakty pro média