Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień 2013

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 2 sierpnia 2013 r.

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

31 lipca 2013 r., zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który nakłada na EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i art. 124 tego traktatu i odpowiednich rozporządzeniach, Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie w tej sprawie za 2012 r. Więcej informacji na ten temat przedstawiono także w odpowiedniej części Raportu Rocznego EBC za 2012 r., opublikowanego 24 kwietnia 2013 r.

Reakcja na ogłoszenie przez władze cypryjskie zakończenia procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Bank of Cyprus

31 lipca 2013 r. Rada Prezesów przyjęła z zadowoleniem oświadczenie władz cypryjskich o zakończeniu procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Bank of Cyprus. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Doraźna ocena trzech nowych powiązań bezpośrednich według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych

25 lipca 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu trzy nowe powiązania bezpośrednie: wzajemne powiązania bezpośrednie między Clearstream Banking S.A. a LuxCSD S.A. oraz nowe powiązanie bezpośrednie od Iberclear-CADE do OeKB. Pełny wykaz kwalifikowanych powiązań jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie nadzoru nad spółdzielczymi kasami kredytowymi na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/51 w dniu 23 lipca 2013 r. na wniosek ministerstwa finansów Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie kas oszczędnościowych i fundacji bankowych w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/52 w dniu 23 lipca 2013 r. na wniosek hiszpańskiego sekretarza stanu ds. gospodarki i wsparcia przedsiębiorstw.

Opinia EBC w sprawie niezależności finansowej Sveriges riksbank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/53 w dniu 24 lipca 2013 r. na wniosek szwedzkiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad krajowym systemem finansowym na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/54 w dniu 24 lipca 2013 r. na wniosek ministra finansów Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie środków wspierających udzielanie kredytów długoterminowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/55 w dniu 26 lipca 2013 r. na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, występującego w imieniu belgijskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie nowych przepisów dotyczących zintegrowanego nadzoru finansowego na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/56 w dniu 26 lipca 2013 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Statystyka

Wytyczne EBC dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona)

25 lipca 2013 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych, uchylające wytyczne EBC/2009/20 z dniem 1 września 2014 r. Celem tego aktu jest uwzględnienie nowych standardów dotyczących rachunków narodowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej. Wytyczne zostaną wkrótce opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Wytyczne EBC w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (wersja przekształcona)

25 lipca 2013 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych. Akt ten wprowadza szereg zmian na lepsze w dostępności danych związanych z rachunkami finansowymi pod względem terminowości i poziomu szczegółowości danych w porównaniu z wytycznymi EBC/2002/7, które zostają uchylone. Przyjęty akt uwzględnia też nowe standardy dotyczące rachunków narodowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej. Wytyczne zostaną wkrótce opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Przeprowadzany co trzy lata przegląd komitetów Eurosystemu i ESBC

W dniach 17 i 31 lipca 2013 r., w ramach przeprowadzanego co trzy lata przeglądu mandatów komitetów, Rada Prezesów przedłużyła na kolejną kadencję, do 31 grudnia 2016 r., komitety Eurosystemu i ESBC ustanowione zgodnie z art. 9 ust. 1 regulaminu EBC oraz zatwierdziła ich przewodniczących do 31 grudnia 2016 r. Rada powołała ponadto Franka Mossa, dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej EBC ds. Stosunków Międzynarodowych i Europejskich, na stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Stosunków Międzynarodowych (IRC), ze skutkiem natychmiastowym. Rada zatwierdziła także, do 31 grudnia 2016 r., przewodniczącego Komitetu Budżetowego (BUCOM), ustanowionego zgodnie z art. 15 ust. 2 regulaminu EBC. Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 1 regulaminu EBC Rada podjęła decyzję o utworzeniu Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego (ODC) na jedną kadencję, upływającą 31 grudnia 2016 r.

Kontakt z mediami