Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2013 г.

Пазарни операции

Допустимост на дългови инструменти, емитирани или гарантирани от кипърското правителство

На 2 май 2013 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2013/13 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър. Решение ЕЦБ/2013/13 прекратява прилагането на минималните изисквания за прагове на кредитно качество, които се прилагат по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от кипърското правителство. При условие, че отговарят на всички други критерии за допустимост, тези инструменти запазват допустимостта си за целите на кредитните операции на Евросистемата, като се прилага специално дисконтиране на обезпеченията, посочено в Приложението към Решението, считано от 9 май 2013 г. Решението и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 2 май 2013 г.

Подробности за операциите по рефинансиране от 10 юли 2013 г. до 8 юли 2014 г.

На 2 май 2013 г. Управителният съвет прие няколко решения, свързани с основните операции по рефинансиране и операциите по дългосрочно рефинансиране, провеждани от Евросистемата, както и за тръжните процедури, които се прилагат при тези операции. По-подробна информация е предоставена в прессъобщение, публикувано на 2 май 2013 г. на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки на ЕЦБ относно предоставянето на услуги за управление на резерви

На 15 май 2013 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2013/14 за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/4 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации. Изменението се отнася до въпроса за контрагентите, които подлежат на ограничителни мерки в областта на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилностмай 2013 г.

На 15 май 2013 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – май 2013 г.“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост по отношение на финансовата стабилност във финансовата система на еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира неблагоприятни сътресения. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ до края на май 2013 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно защита от рискове и отделяне на банкови дейности в Германия

На 19 април 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/28 по искане на Федералното министерство на финансите на Германия.

Становище на ЕЦБ относно регистър на потребителски кредити във Франция 

На 26 април 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/29 по искане на министъра на икономиката и финансите на Франция.

Становище на ЕЦБ относно макропруденциална политика в Малта

На 30 април 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/30 по искане на централната банка на Малта ( Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta).

Становище на ЕЦБ относно засилване на институционалната роля и независимост на Banca Naţională a României

На 7 май 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/31 по искане на централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României).

Статистика

Поверителност на статистическата информация

На 25 април 2013 г. Управителният съвет одобри препоръките в доклада за приетите мерки за опазване на поверителността на статистическата информация, посочен в Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (изменен с Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета). Резюме на доклада се намира на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад за качеството на статистиката 2012 г.

На 15 май 2013 г. Управителният съвет одобри годишната оценка на достъпността и качеството на различните видове статистика, които се съставят от Евросистемата въз основа на правен акт на ЕЦБ. Той също така одобри публикуването на доклада за 2012 г. относно качеството на паричната и финансовата статистика. Докладът, съставен в съответствие с Рамката на ЕЦБ за качеството на статистиката, ще бъде публикуван в близко бъдеще на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ

На 19 април 2013 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2013/9 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Европейската централна банка. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

График на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2014 г. и 2015 г.

На 25 април 2013 г. Управителният съвет одобри графика на своите заседания за календарните години 2014 и 2015. Генералният съвет също одобри графика на своите заседания за този период. По-подробна информация е предоставена в прессъобщение на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki

На 26 април 2013 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2013/12 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Емитиране на банкноти и монети/Банкноти

Изменения в правната рамка за възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти

На 19  април 2013 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти и Насоки ЕЦБ/2013/11 за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти, за да се обхване бъдещата серия евробанкноти и да се внесе яснота в определени изисквания. Решението и Насоките са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.