European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2013

Markkinaoperaatiot

Kyproksen valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien velkainstrumenttien hyväksyminen vakuudeksi

EKP:n neuvosto antoi 2.5.2013 päätöksen Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2013/13). Päätöksen nojalla luottoluokituksen alarajaa ei toistaiseksi sovelleta Kyproksen valtion liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin. Näitä velkainstrumentteja voidaan 9.5.2013 alkaen taas hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa, kunhan ne täyttävät muut vakuuskelpoisuusvaatimukset ja niihin sovelletaan päätöksen liitteessä esitettyä erityistä aliarvostusta. Päätös ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 2.5.2013.

Rahoitusoperaatiot 10.7.2013–8.7.2014

EKP:n neuvosto teki 2.5.2013 useita päätöksiä, jotka koskivat eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioita ja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita sekä operaatioissa noudatettavia huutokauppamenettelyjä. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla 2.5.2013 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

EKP:n suuntaviivat varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta

EKP:n neuvosto antoi 15.5.2013 suuntaviivat EKP/2013/14, joilla muutetaan suuntaviivoja EKP/2006/4 eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille. Muutoksella otetaan huomioon vastapuolet, joihin kohdistuu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyviä rajoituksia. Suuntaviivat on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – toukokuu 2013

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.5.2013 julkaistavaksi toukokuun 2013 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – May 2013”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla toukokuun 2013 loppuun mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto riskeiltä suojautumisesta ja pankkitoimintojen eriyttämisestä Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 19.4.2013 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/28.

EKP:n lausunto kulutusluottorekisteristä Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 26.4.2013 Ranskan talous- ja valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/29.

EKP:n lausunto makrovakauspolitiikasta Maltassa

EKP:n neuvosto antoi 30.4.2013 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/30.

EKP:n lausunto Banca Naţională a Româniein institutionaalisen roolin ja riippumattomuuden vahvistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.5.2013 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/31.

Tilastot

Tilastotietojen luottamuksellisuus

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.4.2013 tilastotietojen salassapidon varmistamiseksi toteutettuja toimia käsittelevän raportin suositukset. Kerättävien tilastotietojen luottamuksellisuudesta on säädetty Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23.11.1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2533/98 (sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella [EY] N:o 951/2009). EKP:n verkkosivuilla on tiivistelmä raportista.

Vuoden 2012 raportti tilastojen laadusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.5.2013 vuosittaisen arvion eurojärjestelmän EKP:n säädösten perusteella kokoamien tilastojen saatavuudesta ja laadusta. Samalla se hyväksyi julkaistavaksi vuoden 2012 laaturaportin rahatalous- ja rahoitusmarkkinatilastoista. EKP:n tilastoinnin laatujärjestelmän mukainen raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle EKP:n ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 19.4.2013 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Euroopan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/9). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulu vuosille 2014 ja 2015

EKP:n neuvosto ja yleisneuvosto hyväksyivät 25.4.2013 kokousaikataulunsa kalenterivuosille 2014 ja 2015. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 26.4.2013 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/12). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

Muutoksia eurosetelien vaihtamista ja käytöstä poistamista sekä seteliaiheen jäljentämistä koskevaan lainsäädäntöön

EKP:n neuvosto antoi 19.4.2013 päätöksen EKP/2013/10 euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä sekä suuntaviivat EKP/2013/11, joilla muutetaan suuntaviivoja EKP/2003/5 euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan. Uusissa säädöksissä otetaan uusi eurosetelisarja huomioon ja täsmennetään joitakin vaatimuksia. Päätös ja suuntaviivat on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle