European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2013

Operácie na trhu

Akceptovateľnosť dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných cyperskou vládou

Dňa 2. mája 2013 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2013/13 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu. Rozhodnutím ECB/2013/13 sa pozastavuje uplatňovanie požadovaného minimálneho úverového ratingu v prípade obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne zaručených cyperskou vládou. Tieto nástroje sa za predpokladu splnenia všetkých ostatných kritérií akceptovateľnosti stali od 9. mája 2013 znova akceptovateľnými na účely úverových operácií Eurosystému, s podmienkou uplatnenia špecifických zrážok stanovených v prílohe k rozhodnutiu. Rozhodnutie bolo spolu so súvisiacou tlačovou správou dňa 2. mája 2013 zverejnené na internetovej stránke ECB.

Podrobnosti o refinančných operáciách od 10. júla 2013 do 8. júla 2014

Dňa 2. mája 2013 Rada guvernérov prijala viacero rozhodnutí o hlavných a dlhodobejších refinančných operáciách Eurosystému, ako aj o tendroch, formou ktorých sa tieto operácie uskutočnia. Podrobnejšie informácie sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB 2. mája 2013.

Usmernenie ECB o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv

Dňa 15. mája 2013 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2013/14, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/4 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám. Novelizované usmernenie sa zameriava na zmluvné strany, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z mája 2013

Dňa 15. mája 2013 Rada guvernérov schválila zverejnenie májového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review). Správa skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB do konca mája 2013.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k ochrane pred rizikami a k oddeleniu podnikania bánk v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/28 dňa 19. apríla 2013 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k registru spotrebiteľských úverov vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/29 dňa 26. apríla 2013 na žiadosť francúzskeho ministra hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnej politike na Malte

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/30 dňa 30. apríla 2013 na žiadosť Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k posilneniu inštitucionálnej úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/31 dňa 7. mája 2013 na žiadosť Banca Naţională a României.

Štatistika

Dôvernosť štatistických informácií

Dňa 25. apríla 2013 Rada guvernérov schválila odporúčania správy o opatreniach prijatých na zabezpečenie dôvernosti štatistických informácií uvedených v nariadení Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (v znení nariadenia Rady (ES) 951/2009). Zhrnutie správy je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa o kvalite štatistiky za rok 2012

Dňa 15. mája 2013 Rada guvernérov schválila ročné hodnotenie dostupnosti a kvality rôznych druhov štatistických údajov, ktoré na základe právneho aktu ECB zostavuje Eurosystém. Zároveň schválila zverejnenie správy o kvalite menovej a finančnej štatistiky za rok 2012. Správa, ktorá bola vypracovaná v súlade s rámcom ECB pre kvalitu štatistiky, bude čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB

Dňa 19. apríla 2013 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2013/9 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Európskej centrálnej banky. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB v roku 2014 a 2015

Dňa 25. apríla 2013 Rada guvernérov schválila plán svojich zasadaní na kalendárny rok 2014 a 2015. Svoj plán zasadaní na rovnaké obdobie schválila aj Generálna rada. Podrobnejšie informácie sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki

Dňa 19. apríla 2013 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2013/12 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Suomen Pankki. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí / Bankovky

Zmeny právneho rámca pre reprodukciu, výmenu a sťahovanie eurobankoviek z obehu

Dňa 19. apríla 2013 Rada guvernérov schválila rozhodnutie ECB/2013/10 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu a usmernenie ECB/2013/11, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek. Uvedené predpisy zohľadňujú budúcu sériu eurových bankoviek a objasňujú určité požiadavky. Rozhodnutie i usmernenie boli zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a sú k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá