European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2013

Marknadsoperationer

Godtagbarhet för skuldinstrument som emitteras eller garanteras av den cypriotiska staten

Den 2 maj 2013 antog ECB-rådet beslut ECB/2013/13 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av den cypriotiska staten. Beslut ECB/2013/13 upphäver tillämpningen av minimitröskelvärdet för kraven på kreditkvalitetströskeln för omsättbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av den cypriotiska staten. Under förutsättning att de uppfyller alla andra godtagbarhetskriterier, återfår dessa instrument sin godtagbarhetsstatus som säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner om vissa värdepappersavdrag görs. Dessa beskrivs i bilagan till beslutet den 9 maj 2013. Beslutet och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 2 maj 2013.

Information om refinansieringstransaktioner från den 10 juli 2013 till den 8 juli 2014.

Den 2 maj 2013 tog ECB-rådet flera beslut om Eurosystemets huvudsakliga och långfristiga refinansieringstransaktioner och om vilka anbudsförfaranden som gäller för sådana transaktioner. Mer information gavs i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats den 2 maj 2013.

ECB:s riktlinje om tillhandahållande av tjänster för förvaltning av reserver

Den 15 maj 2013 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2013/14 om ändring av riktlinje ECB/2006/4 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer. Ändringarna avser frågor som berör motparter vilka är föremål för restriktiva åtgärder på områdena för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riktlinjen finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review – maj 2013

Den 15 maj 2013 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – May 2013”. Denna publikation ger en översikt över de viktigaste källorna till risker och sårbarheter relaterade till den finansiella stabiliteten i euroområdets finanssystem och ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera negativa störningar. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats i mitten av maj 2013.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om skydd mot risker och en separation av bankverksamheter i Tyskland

Den 19 april 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/28 på begäran av det tyska federala finansministeriet.

ECB-yttrande om ett kreditregister avseende privatpersoner i Frankrike

Den 26 april 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/29 på begäran av det franska ekonomi- och finansministeriet.

ECB-yttrande om regler för makrotillsynen i Malta

Den 30 april 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/30 på begäran av chefen för Central Bank of Malta.

ECB-yttrande om att stärka Banca Naţională a Românieis institutionella roll och oberoende i Rumänien

Den 7 maj 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/31 på begäran av Banca Naţională a României.

Statistik

Sekretess för statistik

Den 25 april 2013 godkände ECB-rådet rekommendationerna i rapporten om åtgärder som vidtagits för att säkerställa konfidentialitet för den statistik som anges i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (ändrad av rådets förordning (EG) nr 951/2009). En sammanfattning av rapporten finns på ECB:s webbplats.

2012-års rapport om statistikkvalitet

Den 15 maj 2013 godkände ECB-rådet den årliga bedömningen av tillgänglighet till och kvalitet på olika typer av statistik sammanställda av Eurosystemet i enlighet med ECB-rättsakter. Vidare godkände ECB-rådet publiceringen av 2012-års kvalitetsrapport om monetär och finansiell statistik. Rapporten har tagits fram i enlighet med ”ECB Statistics Quality Framework” och kommer snart att publiceras på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB

Den 19 april 2013 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2013/9 till EU-rådet om externa revisorer för ECB. Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns också på ECB:s webbplats.

Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden 2014 och 2015

Den 25 april 2013 godkände ECB-rådet sammanträdesprogrammet för 2014 och 2015. Allmänna rådet godkände också sitt sammanträdesprogram för den perioden. Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Finlands Bank - Suomen Pankki

Den 26 april 2013 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2013/12 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Suomen Pankki. Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns också på ECB:s webbplats.

Utgivning av sedlar och mynt / Sedlar

Ändringar i det rättsliga ramverket för reproducering, inlösen och indragning av eurosedlar

Den 19 april 2013 antog ECB-rådet beslut ECB/2013/10 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar och riktlinje ECB/2013/11, om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar, för att täcka framtida serier och klargöra vissa krav. Beslutet och riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media