Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2013

Turuoperatsioonid

Küprose valitsuse emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkus

2. mail 2013 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2013/13 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega. Otsusega EKP/2013/13 peatatakse krediidikvaliteedi künniste miinimumnõuete kohaldamine Küprose valitsuse poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes. Tingimusel, et kõik muud kõlblikkusnõuded on täidetud, tunnistati need instrumendid alates 9. maist 2013 eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks uuesti kõlblikuks ning nende suhtes kohaldatakse teatavaid otsuse lisas sätestatud kärpeid. Otsus koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 2. mail 2013.

10. juulist 2013 kuni 8. juulini 2014 teostatavad refinantseerimisoperatsioonid

2. mail 2013 võttis EKP nõukogu vastu mitu otsust, mis käsitlevad eurosüsteemi põhilisi ja pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone ning selliste operatsioonide puhul kehtivaid pakkumismenetlusi. Lisateavet saab 2. mail 2013 EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

EKP suunis reservihaldusteenuste osutamise kohta

15. mail 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/14, millega muudetakse suunist EKP/2006/4 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele. Muudatus käsitleb neid vastaspooli, kelle suhtes kehtivad piiravad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases valdkonnas. Suunis on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2013

15. mail 2013 andis EKP nõukogu loa avaldada 2013. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaade („Financial Stability Review – May 2013”), milles vaadeldakse peamisi euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust toime tulla negatiivsete muutustega. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 2013. aasta mai lõpus.

Õigusaktid

EKP arvamus pangandustegevuste eraldamise ja kaitsmise kohta riskide eest Saksamaal

19. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/28.

EKP arvamus tarbimislaenude registri kohta Prantsusmaal

26. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa majandus- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/29.

EKP arvamus makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kohta Maltal

30. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu Malta keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/30.

EKP arvamus Rumeenia keskpanga institutsionaalse rolli ja sõltumatuse suurendamise kohta

7. mail 2013 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/31.

Statistika

Statistilise teabe konfidentsiaalsus

25. aprillil 2013 kiitis EKP nõukogu heaks soovitused, mis on esitatud aruandes statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsmise meetmete kohta, millele viidatakse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 951/2009). Aruande kokkuvõte on kättesaadav EKP veebilehel.

2012. aasta aruanne statistika kvaliteedi kohta

15. mail 2013 kiitis EKP nõukogu heaks iga-aastase hinnangu eurosüsteemi poolt EKP õigusakti alusel koostatava eri liiki statistika kättesaadavuse ja kvaliteedi kohta. Samuti andis nõukogu loa avaldada 2012. aasta aruanne raha- ja finantsstatistika kvaliteedi kohta. Aruanne, mis on koostatud kooskõlas EKP statistika kvaliteedipõhimõtetega, avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta

19. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2013/9 Euroopa Keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ajakava 2014. ja 2015. aastal

25. aprillil 2013 kiitis EKP nõukogu heaks oma istungite ajakava 2014. ja 2015. kalendriaastal. Ka EKP üldnõukogu kiitis heaks oma istungite ajakava kõnealusel perioodil. Lisateavet saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Soome keskpanga välisaudiitorite kohta

26. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2013/12 Euroopa Liidu Nõukogule Soome keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangatähtede ja müntide emiteerimine / Pangatähed

Muudatused europangatähtede reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise õiguslikus raamistikus

19. aprillil 2013 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta ning suunise EKP/2013/11, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 EKP meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, eesmärgiga hõlmata europangatähtede tulevane seeria ja selgitada teatavaid nõudeid. Otsus ja suunis avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.