Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. gegužės mėn.

Rinkos operacijos

Kipro vyriausybės išleistų arba garantuotų skolos priemonių tinkamumas

2013 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/13 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo. Sprendimu ECB/2013/13 laikinai stabdomas kredito kokybės minimalios ribos taikymas Kipro vyriausybės išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms. Šios priemonės, kadangi jos tenkina visus kitus tinkamumo reikalavimus, nuo 2013 m. gegužės 9 d. vėl laikomos tinkamomis Eurosistemos kredito operacijoms, kai tokioms priemonėms taikomi Sprendimo priede nurodyti tam tikri įvertinimai mažesne nei rinkos verte. Šis sprendimas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. gegužės 2 d.

2013 m. liepos 10 d. – 2014 m. liepos 8 d. refinansavimo operacijų duomenys

2013 m. gegužės 2 d. Valdančioji taryba priėmė kelis sprendimus dėl Eurosistemos pagrindinių ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų ir su tokiomis operacijomis susijusių aukcionų. Daugiau informacijos pateikta 2013 m. gegužės 2 d. ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

ECB gairės dėl atsargų valdymo paslaugų teikimo

2013 m. gegužės 15 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2013/14, iš dalies keičiančias Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms. Padaryti pakeitimai yra susiję su sandorio šalimis, kurioms gali būti taikomos ribojančios priemonės, susijusios su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2013 m. gegužės mėn. („Financial Stability Review – May 2013“)

2013 m. gegužės 15 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „ Financial Stability Review – May 2013“ („Finansinio stabilumo apžvalga – 2013 m. gegužės mėn.“), kuriame apžvelgiamos rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo pagrindinės priežastys ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti nepalankius pokyčius. Šis leidinys ECB interneto svetainėje turėtų būti paskelbtas iki 2013 m. gegužės pabaigos.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl apsaugos nuo rizikos ir bankinės veiklos atskyrimo Vokietijoje

2013 m. balandžio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/28 Vokietijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl vartojimo kreditų registro Prancūzijoje

2013 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/29 Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl makroprudencinės politikos Maltoje

2013 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/30 Bank Čentrali ta' Malta / Central Bank of Malta prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca Naţională a României institucinio vaidmens ir nepriklausomumo stiprinimo

2013 m. gegužės 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/31 Banca Naţională a României prašymu.

Statistika

Statistinės informacijos konfidencialumas

2013 m. balandžio 25 d. Valdančioji Taryba patvirtino rekomendacijas, pateiktas ataskaitoje dėl priemonių, priimtų siekiant apsaugoti statistinės informacijos konfidencialumą, kurios nurodytos 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 951/2009). Ataskaitos santrauka paskelbta ECB interneto svetainėje.

2012 m. statistikos kokybės ataskaita

2013 m. gegužės 15 d. Valdančioji taryba patvirtino kasmet atliekamą įvairių statistinių duomenų, kuriuos Eurosistema renka pagal ECB teisės aktą, prieinamumo ir kokybės vertinimą. Ji taip pat suteikė leidimą skelbti 2012 m. pinigų ir finansų statistikos kokybės ataskaitą. Pagal ECB statistikos kokybės sistemą parengta ataskaita netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Bendrasis valdymas

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl ECB išorės auditorių

2013 m. balandžio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2013/9, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Europos Centrinio Banko išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

2014 ir 2015 m. ECB valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos posėdžių grafikai

2013 m. balandžio 25 d. Valdančioji taryba patvirtino savo 2014 ir 2015 kalendorinių metų posėdžių grafiką. Bendroji taryba taip pat patvirtino savo to paties laikotarpio posėdžių grafiką. Daugiau informacijos pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Suomen Pankki išorės auditorių

2013 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2013/12, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Suomen Pankki išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Banknotų ir monetų leidimas. Banknotai

Teisinių priemonių dėl pakartotinio eurų banknotų atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos daliniai pakeitimai

2013 m. balandžio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos ir Gaires ECB/2013/11, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos, apimančias ir būsimas eurų banknotų serijas ir išaiškinančias kai kuriuos reikalavimus. Sprendimas ir Gairės paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.