Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2013

Operacje rynkowe

Kwalifikacja instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Cypru

2 maja 2013 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2013/13 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską. Decyzja EBC/2013/13 zawiesza stosowanie kryterium najniższego dopuszczalnego ratingu w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Cypru. Instrumenty takie, o ile spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji, zostały z dniem 9 maja 2013 r. z powrotem dopuszczone do operacji kredytowych Eurosystemu, ze specjalnymi redukcjami wartości określonymi w załączniku do tej decyzji. Decyzja wraz z komunikatem prasowym została opublikowana w serwisie internetowym EBC 2 maja 2013 r.

Szczegóły operacji refinansujących od 10 lipca 2013 r. do 8 lipca 2014 r.

2 maja 2013 r. Rada Prezesów podjęła kilka decyzji dotyczących podstawowych i dłuższych operacji refinansujących Eurosystemu oraz trybu prowadzenia tych operacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym opublikowanym w serwisie internetowym EBC 2 maja 2013 r.

Wytyczne EBC dotyczące świadczenia usług zarządzania rezerwami

15 maja 2013 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/14 zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro. Zmiana dotyczy kontrahentów objętych restrykcyjnymi wymogami w dziedzinie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wytyczne są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – maj 2013

15 maja 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – May 2013, w którym przeanalizowano główne źródła ryzyka i słabości związane ze stabilnością systemu finansowego strefy euro oraz przedstawiono kompleksową ocenę odporności tego systemu na zaburzenia. Raport ukaże się w serwisie internetowym EBC pod koniec maja 2013 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ochrony przed ryzykiem i wydzielenia obszarów działalności bankowej w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/28 w dniu 19 kwietnia 2013 r. na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie rejestru kredytów konsumenckich we Francji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/29 w dniu 26 kwietnia 2013 r. na wniosek francuskiego ministra gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie polityki makroostrożnościowej na Malcie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/30 w dniu 30 kwietnia 2013 r. na wniosek maltańskiego banku centralnego.

Opinia EBC w sprawie wzmocnienia roli instytucjonalnej i niezależności Banca Naţională a României

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/31 w dniu 7 maja 2013 r. na wniosek rumuńskiego banku centralnego.

Statystyka

Poufność informacji statystycznych

25 kwietnia 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła zalecenia przedstawione w raporcie w sprawie środków wprowadzonych w celu ochrony poufności informacji statystycznych wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącym zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 951/2009). Streszczenie raportu jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Raport na temat jakości statystyk za 2012 r.

15 maja 2013 r. Rada Prezesów zaakceptowała roczną ocenę dostępności i jakości różnych rodzajów statystyk opracowywanych przez Eurosystem na podstawie aktów prawnych EBC. Rada zatwierdziła także publikację raportu na temat jakości statystyk monetarnych i finansowych za 2012 r. Raport ten, sporządzony zgodnie z ramowymi zasadami EBC w sprawie jakości statystyk, zostanie wkrótce opublikowany w serwisie internetowym EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów EBC

19 kwietnia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2013/9 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego. Zalecenie to zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne również w serwisie internetowym EBC.

Kalendarz posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na lata 2014–2015

25 kwietnia 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na lata kalendarzowe 2014 i 2015. Również Rada Ogólna zatwierdziła swój kalendarz posiedzeń na ten okres. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym w serwisie internetowym EBC.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Suomen Pankki

26 kwietnia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2013/12 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Finlandii. Zalecenie to zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne również w serwisie internetowym EBC.

Emisja banknotów i monet – banknoty

Zmiany przepisów prawa dotyczących reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro

19 kwietnia 2013 r., aby uwzględnić następną serię banknotów euro i doprecyzować pewne wymogi, Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro oraz wytyczne EBC/2013/11 zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro. Decyzja i wytyczne zostały ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne również w serwisie internetowym EBC.