Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada maijs

Tirgus operācijas

Kipras valdības emitēto vai garantēto parāda instrumentu atbilstība

Padome 2013. gada 2. maijā pieņēma Lēmumu ECB/2013/13 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību. Lēmums ECB/2013/13 aptur minimālās kredīta kvalitātes sliekšņa piemērošanu attiecībā uz Kipras valdības emitētajiem vai pilnībā garantētajiem tirgojamiem parāda instrumentiem. Šie instrumenti no 2013. gada 9. maija atgūst atbilstības statusu izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās, piemērojot specifiskus diskontus, kuri noteikti šā lēmuma pielikumā, ar nosacījumu, ka tie atbilst visiem pārējiem atbilstības kritērijiem. Lēmums kopā ar paziņojumu presei 2013. gada 2. maijā publicēts ECB interneta vietnē.

Informācija par refinansēšanas operācijām no 2013. gada 10. jūlija līdz 2014. gada 8. jūlijam

Padome 2013. gada 2. maijā pieņēma vairākus lēmumus saistībā ar Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām un ilgtermiņa refinansēšanas operācijām un izsoles procedūrām, kas izmatojamas šādām operācijām. Sīkāka informācija pieejama paziņojumā presei, kas 2013. gada 2. maijā publicēts ECB interneta vietnē.

ECB Pamatnostādne par rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu

Padome 2013. gada 15. maijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2012/14, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/4 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām. Grozījumos risināts jautājums par darījuma partneriem, uz kuriem attiecas ierobežojoši pasākumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas apkarošanas jomā. Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2013. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2013. gada 15. maijā atļāva publicēt 2013. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt nelabvēlīgus satricinājumus. To paredzēts publicēt ECB interneta vietnē līdz 2013. gada maija beigām.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par aizsardzību pret riskiem un bankas darbības jomu nošķiršanu Vācijā

Padome 2013. gada 19. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2013/28 pēc Vācijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par patērētāju kredītu reģistru Francijā

Padome 2013. gada 26. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2013/29 pēc Francijas Ekonomikas un finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par makrouzraudzības politiku Maltā

Padome 2013. gada 30. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2013/30 pēc Central Bank of Malta lūguma.

ECB atzinums par Banca Naţională a României institucionālā statusa un neatkarības stiprināšanu

Padome 2013. gada 7. maijā pieņēma Atzinumu CON/2013/31 pēc Banca Naţională a României lūguma.

Statistika

Statistikas informācijas konfidencialitāte

Padome 2013. gada 25. aprīlī apstiprināja ieteikumus, kas ietverti ziņojumā par pasākumiem, kuri pieņemti, lai nodrošinātu Padomes 1998. gada 23. novembra Regulā (EK) 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, minēto statistiskās informācijas konfidencialitāti (ar grozījumiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 951/2009). Ziņojuma kopsavilkums pieejams ECB interneta vietnē.

2012. gada ziņojums par statistikas kvalitāti

2013. gada 15. maijā Padome apstiprināja gada novērtējumu par to, cik pieejama un kvalitatīva ir dažāda veida statistika, ko apkopojusi Eurosistēma, pamatojoties uz ECB tiesību aktiem. Tā arī deva atļauju publicēt 2012. gada kvalitātes ziņojumu par monetāro un finanšu statistiku. Ziņojums, kas sagatavots saskaņā ar ECB statistikas kvalitātes sistēmu, drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par ECB ārējiem revidentiem

Padome 2013. gada 19. aprīlī pieņēma Ieteikumu ECB/2013/9 Eiropas Savienības Padomei par Eiropas Centrālās bankas ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams arī ECB interneta vietnē.

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2014. un 2015. gada kalendārs

Padome 2013. gada 25. aprīlī apstiprināja savu sanāksmju grafiku 2014. un 2015. kalendārajam gadam. Arī Ģenerālpadome apstiprināja sanāksmju grafiku minētajam laikposmam. Sīkāka informācija pieejama paziņojumā presei ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Suomen Pankki ārējiem revidentiem

Padome 2013. gada 26. aprīlī pieņēma Ieteikumu ECB/2013/12 Eiropas Savienības Padomei par Suomen Pankki ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams arī ECB interneta vietnē.

Banknošu un monētu emisija/banknotes

Grozījumi tiesiskajā regulējumā saistībā ar euro banknošu atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības

Padome 2013. gada 19. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2013/10 ar euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības un Pamatnostādni ECB/2013/11, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu cīņai pret euro banknošu neatbilstošu reproducēšanu un par euro banknošu apmaiņu un izņemšanu no apgrozības, lai ietvertu arī turpmākus euro banknošu izlaidumus un skaidrotu noteiktas prasības.

Lēmums un pamatnostādne publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejami arī ECB interneta vietnē.