European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2012 г.

Пазарни операции

Мерки за запазване на наличността от обезпечения

На 10 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2012/23 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. Насоките временно разширяват критериите за определяне на допустимостта на активи, които да се използват като обезпечение в операциите по паричната политика на Евросистемата, като приемат за допустими активи за целите на операциите по паричната политика търгуеми дългови инструменти, деноминирани в британски лири, йени и щатски долари. Насоките са публикувани на 18 октомври 2012 г. на уебсайта на ЕЦБ.

Оперативни въпроси

Годишен преглед на списъка от приемливи нерегулирани пазари и емитенти, които са класифицирани като агенции

На 27 септември 2012 г. Управителният съвет отчете годишния преглед на списъка на приемливи нерегулирани пазари за операциите по паричната политика на Евросистемата и взе следното решение: (i) към списъка се добавят Hi-MTF и извънборсовият пазар на белгийски облигации, при които купонът се търгува отделно (Strips); (ii) от списъка се отстранява пазарът на германски съкровищни бонове (Bubills) MTS Deutschland, закрит през април 2012 г. Освен това Управителният съвет одобри класифицирането като агенция на Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Така дълговите инструменти, емитирани от FROB, ще попадат в категория ликвидност ІІ на допустимите активи за кредитните операции на Евросистемата. Актуализираният списък на нерегулираните пазари, приемани от ЕЦБ, е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно консолидирана правна рамка за платежни услуги в Полша

На 21 септември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/72 по искане на министъра на финансите на Полша.

Становище на ЕЦБ относно подготовката и необходимите законодателни промени за въвеждането на еврото в Латвия

На 2 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/73 по искане на министерството на финансите на Латвия.

Становище на ЕЦБ относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия

На 5 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/74 по искане на министерството на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно европейска финансова помощ за Испания

На 9 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/75 по искане на Министерството на икономиката и конкурентоспособността на Испания.

Статистика

Рамка за управление на качеството на данните за Централизираната база данни за ценни книжа

На 26 септември 2012 г. Управителният съвет прие рамка за управление на качеството на данните за Централизираната база данни за ценни книжа, която включва Насоки ЕЦБ/2012/21 и Препоръка ЕЦБ/2012/22 относно рамката за управление на качеството на данните за Централизираната база данни за ценни книжа. Рамката има за цел да осигури пълнота, точност и последователност на изходящите данни от Централизираната база данни за ценни книжа. Предстои публикуването на тези правни актове на уебсайта на ЕЦБ.

Набиране на статистически данни относно наличностите от ценни книжа

На 17 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2012/24 относно статистически данни за държани ценни книжа. Регламентът определя изискванията за отчетност за финансовите инвеститори, попечителите и институциите-майки на определени банкови групи в еврозоната. Изискванията се отнасят до предоставянето на данни ценна книга по ценна книга за наличностите от ценни книжа от страна на (финансови и нефинансови) инвеститори в еврозоната и за държани от инвеститори извън еврозоната ценни книжа, емитирани от резиденти на еврозоната, които се съхраняват в еврозоната. Регламентът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Международно и европейско сътрудничество

Програма за техническо сътрудничество на Евросистемата с централната банка на Бившата югославска република Македония

На 25 септември 2012 г. Управителният съвет одобри подписването на програма за техническо сътрудничество на Евросистемата с централната банка на Бившата югославска република Македония (Национална банка на Република Македония). В тази финансирана от Европейския съюз програма ще участват ЕЦБ и 11 национални централни банки. Предназначението на деветмесечната програма, обхващаща 13 области на централнобанковата дейност, е да се извърши оценка на сегашната институционална и оперативна рамка на банката спрямо стандартите на ЕС за централнобанкова дейност и въз основа на резултата да се установят начини за укрепване на нейния институционален капацитет. Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Председател на Комитета за финансова стабилност

На 17 октомври 2012 г. Управителният съвет назначи Иняцио Анджелони, генерален директор на генерална дирекция „Финансова стабилност“, за председател на Комитета за финансова стабилност (КФС), с незабавно действие. Неговият мандат като председател на КФС изтича на 31 август 2013 г., едновременно с изтичането на мандатите на председателите на останалите комитети на Евросистемата/ЕСЦБ, (пре)назначени от Управителния съвет на 22 юли 2010 г. за период от три години.

Служба за координиране на обществените поръчки на Евросистемата

На 5 октомври 2012 г. Управителният съвет одобри удължаването с 18 месеца на текущия мандат на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата, изтичащ на 31 декември 2012 г. През този период службата ще продължи да се помещава в централната банка на Люксембург.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите