European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie polityki pieniężnej)

Październik 2012

Operacje rynkowe

Środki służące utrzymaniu dostępności zabezpieczeń

10 października 2012 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2012/23 zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. W przyjętych wytycznych przejściowo rozszerzono kryteria kwalifikacji aktywów jako zabezpieczenia w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu poprzez dopuszczenie stosowania rynkowych instrumentów dłużnych denominowanych w funtach szterlingach, jenach i dolarach amerykańskich. Wytyczne zostały ogłoszone w serwisie internetowym EBC 18 października 2012 r.

Kwestie operacyjne

Roczny przegląd listy akceptowanych rynków nieregulowanych i emitentów zaklasyfikowanych jako agencje

27 września 2012 r. Rada Prezesów zapoznała się z wynikami rocznego przeglądu listy rynków nieregulowanych akceptowanych na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu i postanowiła: i) wpisać na tę listę Hi-MTF i rynek pozagiełdowy belgijskich obligacji zerokuponowych strip oraz ii) usunąć z listy MTS Deutschland – rynek obligacji Bubill, który został zamknięty w kwietniu 2012 r. Ponadto Rada zatwierdziła zaklasyfikowanie Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) jako agencji. Tym samym instrumenty dłużne emitowane przez FROB będą na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu zaliczane do aktywów kwalifikowanych drugiej kategorii płynności. Aktualna lista rynków nieregulowanych akceptowanych przez EBC jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie skonsolidowanych przepisów polskich dotyczących usług płatniczych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/72 w dniu 21 września 2012 r. na wniosek polskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie przygotowań i zmian prawnych koniecznych do wprowadzenia euro na Łotwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/73 w dniu 2 października 2012 r. na wniosek łotewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytowego w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/74 w dniu 5 października 2012 r. na wniosek irlandzkiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie europejskiej pomocy finansowej dla Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/75 w dniu 9 października 2012 r. na wniosek hiszpańskiego ministerstwa gospodarki i konkurencyjności.

Statystyka

System zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych

26 września 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła ramowe zasady zarządzania jakością danych w odniesieniu do scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (Centralised Securities Database, CSDB), obejmujące wytyczne EBC/2012/21 i zalecenie EBC/2012/22 w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby CSDB. Celem tych zasad jest zapewnienie kompletności, dokładności i spójności danych uzyskiwanych z CSDB. Oba akty prawne zostaną wkrótce ogłoszone w serwisie internetowym EBC.

Gromadzenie statystyk dotyczących inwestycji w papiery wartościowe

17 października 2012 r. Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2012/24 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe. Rozporządzenie określa wymogi sprawozdawcze wobec inwestorów finansowych ze strefy euro oraz powierników i podmiotów dominujących niektórych grup bankowych ze strefy euro. Wymogi te dotyczą podawania danych o każdym papierze wartościowym osobno („papier po papierze”) w odniesieniu do papierów wartościowych w posiadaniu inwestorów (finansowych i niefinansowych) ze strefy euro oraz do papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów strefy euro, które są w posiadaniu inwestorów spoza strefy euro i są przechowywane przez powiernika w strefie euro. Rozporządzenie zostanie wkrótce ogłoszone w serwisie internetowym EBC.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Program współpracy technicznej Eurosystemu z bankiem centralnym byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii

25 września 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła podpisanie programu współpracy technicznej Eurosystemu z bankiem centralnym byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (Narodowym Bankiem Republiki Macedonii). W programie tym, który jest finansowany przez Unię Europejską, wezmą udział EBC i 11 krajowych banków centralnych. Program potrwa 9 miesięcy i obejmie 13 dziedzin bankowości centralnej. Jego celem jest ocena obecnych rozwiązań instytucjonalno-operacyjnych Narodowego Banku Republiki Macedonii w zestawieniu ze standardami UE i określenie na tej podstawie sposobów na wzmocnienie możliwości instytucjonalnych tego banku. Dalsze informacje zostaną podane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

Kwestie wewnętrzne

Przewodniczący Komitetu ds. Stabilności Finansowej (FSC)

17 października 2012 r. decyzją Rady Prezesów Ignazio Angeloni, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej EBC ds. Stabilności Finansowej, został powołany na stanowisko przewodniczącego FSC, ze skutkiem natychmiastowym. Jego kadencja jako przewodniczącego FSC zakończy się 31 sierpnia 2013 r., tak aby zbiec się w czasie z wygaśnięciem kadencji przewodniczących pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC, nowo lub ponownie mianowanych przez Radę Prezesów 22 lipca 2010 r. na okres trzech lat.

Biuro Koordynacji Zamówień Eurosystemu

5 października 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła przedłużenie o 18 miesięcy działalności Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO), która miała się zakończyć 31 grudnia 2012 r. Siedziba EPCO będzie nadal mieścić się w banku centralnym Luksemburga.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami