European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o úrokových sadzbách)

Október 2012

Operácie na trhu

Opatrenia na zachovanie dostupnosti zábezpeky

Dňa 10. októbra 2012 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2012/23, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Toto usmernenie dočasne rozširuje kritériá akceptovateľnosti aktív používaných ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému, tým, že v operáciách menovej politiky akceptuje aj obchodovateľné dlhové nástroje v britských librách, japonských jenoch a amerických dolároch. Usmernenie bolo zverejnené 18. októbra 2012 na internetovej stránke ECB.

Operačné záležitosti

Ročné prehodnotenie zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov a emitentov klasifikovaných ako agentúry

Dňa 27. septembra 2012 Rada guvernérov vzala na vedomie ročné prehodnotenie zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov pre operácie menovej politiky Eurosystému a rozhodla, že: (i) do zoznamu budú pridané Hi-MTF a mimoburzový trh (OTC) s belgickými dlhopismi Strips a (ii) zo zoznamu bude odstránený nemecký trh MTS s pokladničnými poukážkami Bubills, zatvorený v apríli 2012. Rada guvernérov taktiež schválila klasifikáciu Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ako agentúry. Dlhové nástroje, ktoré vydal FROB, tak budú zaradené medzi aktíva akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému do kategórie likvidity II. Aktuálny zoznam neregulovaných trhov, ktoré ECB akceptuje, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k poľskému konsolidovanému právnemu rámcu v oblasti platobných služieb

Dňa 21. septembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/72 na žiadosť poľského ministra financií.

Stanovisko ECB k príprave na zavedenie eura a k súvisiacim zmenám a doplneniam právnej úpravy v Lotyšsku

Dňa 2. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/73 na žiadosť lotyšského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov v Írsku

Dňa 5. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/74 na žiadosť írskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k Európskej finančnej pomoci Španielsku

Dňa 9. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/75 na žiadosť španielskeho ministerstva hospodárstva a konkurencieschopnosti.

Štatistika

Rámec riadenia kvality údajov pre centralizovanú databázu cenných papierov

Dňa 26. septembra 2012 Rada guvernérov prijala rámec riadenia kvality údajov pre centralizovanú databázu cenných papierov, ktorý sa skladá z usmernenia ECB/2012/21 a z odporúčania ECB/2012/22 o rámci riadenia kvality údajov pre centralizovanú databázu cenných papierov. Tento rámec slúži na zabezpečenie úplnosti, presnosti a konzistentnosti výstupných údajov centralizovanej databázy cenných papierov. Tieto právne predpisy budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Zhromažďovanie štatistických údajov o držbe cenných papierov

Dňa 17. októbra 2012 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2012/24 o štatistike držby cenných papierov. Toto nariadenie stanovuje v rámci eurozóny požiadavky na vykazovanie pre finančných investorov, správcov a materské inštitúcie niektorých bankových skupín so sídlom v eurozóne. Tieto požiadavky sa týkajú údajov o jednotlivých cenných papieroch v prípade cenných papierov v držbe (finančných a nefinančných) investorov v eurozóne a cenných papierov emitovaných rezidentmi eurozóny v držbe investorov mimo eurozóny, ktoré zostávajú uschované v eurozóne. Nariadenie bude čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Program technickej spolupráce Eurosystému s centrálnou bankou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko

Dňa 25. septembra 2012 Rada guvernérov povolila podpísanie programu technickej spolupráce Eurosystému s centrálnou bankou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (Národná banka Macedónskej republiky). Do tohto programu spolupráce financovaného Európskou úniou sa zapojí ECB spolu s jedenástimi národnými centrálnymi bankami. Účelom deväťmesačného programu, ktorý zahŕňa 13 oblastí centrálneho bankovníctva, je posúdiť súčasný inštitucionálny a operačný rámec macedónskej centrálnej banky podľa štandardov centrálneho bankovníctva EÚ a na základe výsledkov tohto hodnotenia určiť spôsob posilnenia jej inštitucionálnej kapacity. Ďalšie informácie budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Predseda Výboru pre finančnú stabilitu

Dňa 17. októbra 2012 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Ignazia Angeloniho, generálneho riaditeľa odboru ECB pre finančnú stabilitu, za predsedu Výboru pre finančnú stabilitu. Jeho funkčné obdobie sa skončí 31. augusta 2013, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému a ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala do funkcie 22. júla 2010 na trojročné obdobie.

Úrad Eurosystému pre koordináciu obstarávania

Dňa 5. októbra 2012 Rada guvernérov schválila 18-mesačné predĺženie súčasného mandátu Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania, ktorý sa mal skončiť 31. decembra 2012. Počas tohto obdobia bude jeho sídlom aj naďalej Banque centrale du Luxembourg.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá