European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Marknadsoperationer

Åtgärder för att upprätthålla tillgången till säkerheter

Den 10 oktober 2012 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2012/23 om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Denna riktlinje breddar tillfälligt de kriterier som fastställer godtagbarheten för de tillgångar som ska användas som säkerheter i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner genom att acceptera omsättbara skuldinstrument denominerade i brittiska pund, yen eller US-dollar som godtagbara tillgångar för penningpolitiska transaktioner. Roktlinjen offentliggjordes på ECB:s webbplats 18 oktober 2012.

Operativa frågor

Årlig granskning av listan över godtagbara icke reglerade marknader och emittenter som klassificeras som agenturer

Den 27 september 2012 tog ECB-rådet del av den årliga granskningen av listan över godtagbara icke reglerade marknader för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och beslutade att: i) Hi-MTF och OTC-marknaden för Belgian Strips skulle föras in på listan och att ii) MTS Deutschland-marknaden för Bubills, som stängde i april april 2012, skulle tas bort från listan. ECB-rådet godkände också att Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ska klassificeras som agentur. De skuldinstrument som emitteras av FROB kommer således att hamna i likviditetskategori II för tillgångar som godtas i Eurosystemets kredittransaktioner. Den uppdaterad listan över icke reglerade marknader som godkänns av ECB finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ett polskt konsoliderat rättsligt ramverk för betalningstjänster

Den 21 september 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/72 på begäran av Polens finansminister.

ECB-yttrande om de förberedelser och lagändringar som är nödvändiga inför införandet av euron i Lettland

Den 2 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/73 på begäran av Lettlands finansministerium.

ECB-yttrande om nya åtgärder avseende kreditregistret i Irland

Den 5 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/74 på begäran av det Irlands finansministerium.

ECB-yttrande om europeiskt ekonomiskt stöd till Spanien

Den 9 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/75 på begäran av det spanska ministeriet för ekonomi och konkurrens.

Statistik

Kvalitetskontrollsystem för den centrala värdepappersdatabasen

Den 26 september 2012 antog ECB-rådet kvalitetskontrollsystemet för den centrala värdepappersdatabasen (Centralised Securities Database (CSDB)), som bygger på riktlinje ECB/2012/21 och rekommendation ECB/2012/22 om kvalitetskontroll av uppgifterna i den centrala värdepappersdatabasen CSD. Den 26 september 2012 antog ECB-rådet kvalitetskontrollsystemet för den centrala värdepappersdatabasen (Centralised Securities Database (CSDB)), som bygger på riktlinje ECB/2012/21 och rekommendation ECB/2012/22 om kvalitetskontroll av uppgifterna i den centrala värdepappersdatabasen CSD. Dessa rättsakter kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Insamling av statistik över värdepappersinnehav

Den 17 oktober 2012 antog ECB-rådet förordning ECB/2012/24 om statistik över värdepappersinnehav. Förordningen fastställer rapporteringskrav för investerare, depåhållare och moderbolag för vissa bankgrupper i euroomrpådet. Dessa krav avser uppgifter om varje värdepapper som innehas av (finansiella och icke finansiella) investerare i euroområdet och värdepapper som innehas av investerare utanför euroområdet utgivna av hemmahörande i euroområdet där dessa värdepapper hålls i depå i euroområdet. Förordningen kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Internationellt och europeiskt samarbete

Eurosystemets tekniska biståndsprogram med centralbanken i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Den 25 september 2012 godkände ECB-rådet undertecknandet av program för tekniskt samarbete mellan Eurosystemet och centralbanken i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (National Bank of the Republic of Macedonia). ECB och 11 andra nationella centralbanker kommer att delta i detta samarbetsprogram som finansieras av Europeiska unionen. Programmet löper på nio månader och omfattar 13 aktivitetsområden. Syftet är att utvärdera hur centralbankens institutionella och operationella ramverk är i dagsläget och jämföra med de riktvärden som finns för centralbanksverksamhet inom EU. Utifrån resultatet av denna utvärdering vill man hitta vägar att stärka centralbankens institutionella kapacitet. Mer information kommer att ges på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Organisationsstyrning

Ordförande för kommittén för finansiell stabilitet (FSC)

Den 17 oktober 2012 utsåg ECB-rådet Ignazio Angeloni, generaldirektör för ECB:s Direktorat för finansiell stabilitet och tillsyn, till ordförande för FSC. Han tillträder omedelbart. Hans ordförandeskap löper ut den 31 augusti 2013, samtidigt som mandatperioderna för samtliga av Eurosystemets/ECBS kommittéordföranden, vilka (åter-)utnämndes av ECB-rådet den 22 juli 2010 för en treårsperiod.

Samordningsbyrån för Eurosystemets upphandlingar (EPCO)

Den 5 oktober 2012 godkände ECB-rådet en förlängning på 18 månader av det nuvarande mandatet för Samordningsbyrån för Eurosystemets upphandlingar, vilket skulle upphöra den 31 december 2012. Banque centrale du Luxembourg ska även fortsättningsvis vara värdcentralbank för EPCO under denna period.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media