European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

lokakuu 2012

Markkinaoperaatiot

Toimet hyväksyttävien vakuuksien saatavuuden tukemiseksi

EKP:n neuvosto antoi 10.10.2012 suuntaviivat EKP/2012/23, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuja suuntaviivoja EKP/2012/18. Uusilla suuntaviivoilla kevennetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien kelpoisuusvaatimuksia tilapäisesti siten, että vakuudeksi hyväksytään myös Englannin punnan, Japanin jenin ja Yhdysvaltain dollarin määräisiä jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja. Suuntaviivat julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 18.10.2012.

Toiminnalliset kysymykset

Hyväksytyt ei-säännellyt markkinat ja valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat

EKP:n neuvosto tutustui 27.9.2012 vuotuiseen arvioon eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden kannalta hyväksyttävistä ei-säännellyistä markkinoista. Se päätti, että hyväksyttävien ei-säänneltyjen markkinoiden listalle lisätään Hi-MTF ja Belgian valtion nollakorkoisten velkakirjojen (strip) OTC-markkinat ja että listalta poistetaan Saksan valtion velkasitoumusten (Bubill) MTS-markkinat, jotka lopetettiin huhtikuussa 2012. EKP:n neuvosto hyväksyi lisäksi Fondo de Reestructuración Ordenada Bancarian (FROB) luokittelun valtiosidonnaiseksi laitokseksi. FROB:n liikkeeseen laskemat velkainstrumentit kuuluvat siis eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien likvidiysluokkaan II. Ajantasainen lista EKP:n hyväksymistä ei-säännellyistä markkinoista on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maksupalveluita koskevasta Puolan yhtenäistetystä lainsäädäntökehyksestä

EKP:n neuvosto antoi 21.9.2012 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2012/72.

EKP:n lausunto euron käyttöönoton vaatimista valmisteluista ja lakimuutoksista Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 2.10.2012 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/73.

EKP:n lausunto uusista luottotietorekisteriä koskevista toimenpiteistä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 5.10.2012 Irlannin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/74.

EKP:n lausunto Espanjalle myönnettävästä eurooppalaisesta rahoitustuesta

EKP:n neuvosto antoi 9.10.2012 Espanjan talous- ja kilpailukykyministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/75.

Tilastot

Keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunhallinta

EKP:n neuvosto antoi 26.9.2012 keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunhallintakehystä koskevat suuntaviivat (EKP/2012/21) ja suosituksen (EKP/2012/22). Laadunhallintakehyksen tarkoituksena on varmistaa, että keskitetyn arvopaperitietokannan tiedot ovat täydellisiä, virheettömiä ja yhdenmukaisia. Suuntaviivat ja suositus julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Arvopaperien omistusta koskevien tilastojen kerääminen

EKP:n neuvosto antoi 17.10.2012 asetuksen arvopapereiden omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24). Asetuksessa säädetään raportointivaatimuksista, joiden mukaisesti euroalueella toimivien sijoittajien, säilytysyhteisöjen ja tiettyjen pankkiryhmittymien emoyhtiöiden on toimitettava arvopaperikohtaisia tietoja. Raportointivaatimukset koskevat euroalueen (niin rahoitusalan kuin sen ulkopuolisten) sijoittajien omistamia arvopapereita sekä sellaisia euroalueen ulkopuolisten sijoittajien omistamia arvopapereita, jotka on laskettu liikkeeseen ja joita säilytetään euroalueella. Asetus julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän ja Makedonian keskuspankin teknisen yhteistyön ohjelma

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.9.2012 eurojärjestelmän ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian keskuspankin välisen teknisen yhteistyön ohjelman allekirjoittamisen. EKP:n lisäksi tähän Euroopan unionin rahoittamaan yhteistyöohjelmaan osallistuu 11 kansallista keskuspankkia. Yhdeksän kuukautta kestävä ohjelma kattaa 13 keskuspankkitoiminnan osa-aluetta. Ohjelmassa on määrä arvioida Makedonian keskuspankin nykyisiä institutionaalisia ja operatiivisia valmiuksia suhteessa keskuspankkitoimintaa koskeviin EU:n vaatimuksiin. Arviointitulosten pohjalta määritetään keinoja vahvistaa Makedonian keskuspankin institutionaalisia valmiuksia. Lisätietoja julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Rahoitusvakauskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 17.10.2012 rahoitusvakauskomitean puheenjohtajaksi EKP:n rahoitusjärjestelmän vakauden pääosaston johtajan Ignazio Angelonin. Toimikausi rahoitusvakauskomitean puheenjohtajana alkaa välittömästi, ja se päättyy 31.8.2013 eli samaan aikaan kuin niiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 22.7.2010.

Eurojärjestelmän hankintatoimisto

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.10.2012 eurojärjestelmän hankintatoimiston nykyisen toimikauden jatkamisen 18 kuukaudella. Toimikauden oli määrä päättyä 31.12.2012. Hankintatoimisto toimii Luxemburgin keskuspankin yhteydessä kauden loppuun asti.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle