European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2012

Markttransacties

Maatregelen om de beschikbaarheid van onderpand te beschermen

Op 10 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2012/23 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/18 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand. In dit Richtsnoer wordt de tijdelijke verruiming geregeld van de criteria voor de geschiktheid van activa om te dienen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem, doordat nu ook in pond sterling, yen of Amerikaanse dollar luidende verhandelbare schuldinstrumenten als onderpand voor monetairbeleidstransacties worden geaccepteerd. Het Richtsnoer is op 18 oktober 2012 op de website van de ECB gepubliceerd.

Operationele aangelegenheden

Jaarlijkse herziening van de lijst van aanvaardbare niet-gereguleerde markten en als bijkantoren geclassificeerde emittenten

De Raad van Bestuur heeft op 27 september 2012 nota genomen van de jaarlijkse herziening van de lijst van niet-gereguleerde markten die in verband met monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem acceptabel worden geacht en als volgt besloten: (i) Hi-MTF en de OTC-markt voor Belgische ‘strips’ worden aan de lijst toegevoegd; en (ii) de markt MTS Deutschland voor Duitse schatkistbiljetten ( Bu-bills), die in april 2012 is opgeheven, wordt uit de lijst verwijderd. Verder heeft de Raad van Bestuur de classificatie van het Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) als bijkantoor goedgekeurd. De door het FROB uitgegeven schuldinstrumenten vallen derhalve in liquiditeitscategorie II van de beleenbare activa voor krediettransacties van het Eurosysteem. Zie de website van de ECB voor de bijgewerkte lijst van niet-gereguleerde markten die door de ECB worden aanvaard.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een Pools geconsolideerd juridisch kader voor betalingsdiensten

Op 21 september 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/72.

ECB-Advies inzake voor de invoering van de euro vereiste voorbereidingen en juridische wijzigingen in Letland

Op 2 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Letse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/73.

ECB-Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende een kredietregister in Ierland

Op 5 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Ierse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/74.

ECB-Advies inzake Europese financiële bijstand aan Spanje

Op 9 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Spaanse ministerie van Economische Zaken en Concurrentievermogen, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2012/75.

Statistieken

Beheerskader voor de datakwaliteit van de gecentraliseerde effectendatabase

De Raad van Bestuur heeft op 26 september 2012 het kader voor het beheer van de datakwaliteit van de gecentraliseerde effectendatabase CSDB (Centralised Securities Database) aangenomen, dat bestaat uit Richtsnoer ECB/2012/21 en Aanbeveling ECB/2012/22 inzake het kader voor datakwaliteitsbeheer voor de gecentraliseerde effectendatabase. Het doel van het Kader is de volledigheid, juistheid en consistentie van de uit de gecentraliseerde effectendatabase afkomstige gegevens te waarborgen. Deze rechtshandelingen worden binnenkort op de website van de ECB gepubliceerd.

Het verzamelen van statistische gegevens over effectenbezit

Op 17 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur Verordening ECB/2012/24 inzake statistische gegevens over effectenbezit aangenomen. In de Verordening worden eisen gesteld aan de verslaggeving door beleggers in het eurogebied, bewaarnemers alsmede in het eurogebied gevestigde moederinstellingen van bepaalde bankconcerns. Deze eisen hebben betrekking op gegevens over effectenportefeuilles – op het niveau van de individuele effecten – die worden aangehouden door beleggers en investeerders in het eurogebied, alsmede op effecten die door ingezetenen van het eurogebied zijn uitgegeven, in het eurogebied in bewaring zijn genomen en door beleggers van buiten het eurogebied worden aangehouden. De verordening wordt binnenkort op de website van de ECB gepubliceerd.

Internationale en Europese samenwerking

Programma van het Eurosysteem voor technische samenwerking met de centrale bank van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Op 25 september 2012 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de ondertekening van een programma van het Eurosysteem voor technische samenwerking met de centrale bank van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (Nationale Bank van de Republiek Macedonië). De ECB en elf nationale centrale banken nemen deel aan dit door de Europese Unie gefinancierde samenwerkingsprogramma. Het programma duurt negen maanden, bestrijkt dertien centralebankthema’s en heeft tot doel het huidige institutionele en operationele kader van de centrale bank te vergelijken met de door de EU gehanteerde normen voor centraal bankieren en op basis van de uitkomsten van die vergelijking te bepalen hoe de institutionele capaciteit versterkt kan worden. Via de website van de ECB wordt te zijner tijd meer informatie verstrekt.

Corporate governance

Voorzitter van het Comité voor Financiële Stabiliteit

Op 17 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur Ignazio Angeloni, directeur-generaal van het directoraat-generaal Financiële Stabiliteit van de ECB, met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van het Comité voor Financiële Stabiliteit (FSC). Zijn termijn als voorzitter loopt op 31 augustus 2013 af, zodat het einde ervan samenvalt met het einde van de ambtstermijnen van de andere comitévoorzitters van het Eurosysteem en de ESCB, die op 22 juli 2010 door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar (her)benoemd zijn.

Coördinatiebureau voor aanschaffingen door het Eurosysteem (EPCO)

Op 5 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de verlenging, met anderhalf jaar, van het huidige mandaat van het EPCO (Coördinatiebureau voor aanschaffingen van het Eurosysteem), dat op 31 december 2012 zou aflopen. Gedurende deze periode blijft het EPCO gehuisvest bij de Banque centrale du Luxembourg.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media