European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2012

Turuoperatsioonid

Meetmed tagatiste kättesaadavuse toetamiseks

10. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2012/23, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Uue suunisega laiendatakse ajutiselt eurosüsteemi rahapoliitilistes operatsioonides kasutatavate tagatisvarade kõlblikkuskriteeriumeid, aktsepteerides rahapoliitiliste operatsioonide tagatisena naelsterlingites, jeenides või USA dollarites nomineeritud turustatavaid võlainstrumente. Suunis avaldati 18. oktoobril 2012 EKP veebilehel.

Operatsiooniline raamistik

Vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu ja avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud emitentide loetelu iga-aastane läbivaatamine

27. septembril 2012 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide jaoks vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu iga-aastase läbivaatuse tulemustega ning otsustas järgmist: 1) lisada loetellu Hi-MTF ja Belgia riigi nullintressiga võlakirjade (Belgian Strips) börsivälised turud; ning 2) kõrvaldada loetelust Saksa riigi võlakirjade MTS-turg, mis suleti 2012. aasta aprillis. Lisaks kiitis EKP nõukogu heaks Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liigitamise avaliku sektori finantseerimisasutuseks. FROBi emiteeritud võlainstrumendid kuuluvad seega eurosüsteemi laenuoperatsioonide kõlblike tagatisvarade II likviidsusklassi. EKP poolt aktsepteeritud reguleerimata turgude ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus makseteenuste konsolideeritud õigusraamistiku kohta Poolas

21. septembril 2012 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2012/72.

EKP arvamus euro kasutuselevõtuks vajalike ettevalmistuste ja õigusaktide muudatuste kohta Lätis

2. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Läti rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/73.

EKP arvamus uute laenuregistri meetmete kohta Iirimaal

5. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Iiri rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/74.

EKP arvamus Hispaaniale antava Euroopa finantsabi kohta

9. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja konkurentsiküsimuste ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/75.

Statistika

Väärtpaberite keskandmebaasi andmete kvaliteedijuhtimise raamistik

26. septembril 2012 võttis EKP nõukogu vastu väärtpaberite keskandmebaasi andmete kvaliteedijuhtimise raamistiku, mis koosneb suunisest EKP/2012/21 ja soovitusest EKP/2012/22 väärtpaberite keskandmebaasi andmete kvaliteedijuhtimise raamistiku kohta. Raamistiku eesmärk on tagada väärtpaberite keskandmebaasi andmete terviklikkus, täpsus ja järjepidevus. Kõnealused õigusaktid avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Väärtpaberiosaluste statistika kogumine

17. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2012/24 väärtpaberiosaluste statistika kohta. Määruses sätestatakse euroala finantsinvestorite, kontohaldurite ja teatavate pangakontsernide emaettevõtjate aruandlusnõuded. Nõuded käsitlevad üksikasjalikke andmeid euroala finantsinvestorite ja mittefinantssektori investorite väärtpaberiosaluste kohta ning euroalavälistele investoritele kuuluvate väärtpaberite kohta, mille on emiteerinud euroala residendid ja mida hoitakse euroalal. Määrus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Eurosüsteemi tehnilise koostöö programm endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi keskpangaga

25. septembril 2012 andis EKP nõukogu loa allkirjastada eurosüsteemi tehnilise koostöö programm endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi keskpangaga. Euroopa Liidu rahastatavas koostööprogrammis osalevad EKP ja 11 eurosüsteemi keskpanka. Üheksakuuline programm hõlmab 13 keskpangandusega seotud valdkonda. Programmi eesmärk on hinnata keskpanga praegust institutsioonilist ja tegevusraamistikku ELi keskpanganduse standardite alusel ning leida saadud tulemustest lähtudes uusi võimalusi keskpanga institutsioonilise võimekuse tugevdamiseks. Täpsem teave avaldatakse edaspidi EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Finantsstabiilsuse komitee esimees

17. oktoobril 2012 nimetas EKP nõukogu finantsstabiilsuse komitee esimehena ametisse EKP finantsstabiilsuse peadirektoraadi peadirektori Ignazio Angeloni. Otsus jõustus kohe. Ignazio Angeloni ametiaeg finantsstabiilsuse komitee esimehena lõpeb 31. augustil 2013. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas kolmeks aastaks (uuesti) ametisse 22. juulil 2010.

Eurosüsteemi hangete koordineerimisasutus

5. oktoobril 2012 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse pikendada 18 kuu võrra eurosüsteemi hangete koordineerimisasutuse volitusi, mis pidid lõppema 31. detsembril 2012. Kõnealusel ajavahemikul jääb koordineerimisasutuse asukohaks Luksemburgi keskpank.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid