European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2012. gada oktobris

Tirgus operācijas

Pasākumi nodrošinājuma pieejamības saglabāšanai

Padome 2012. gada 10. oktobrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2012/23, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Šī Pamatnostādne uz laiku paplašina kritērijus, pēc kuriem nosaka aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, atbilstību, pieņemot Lielbritānijas sterliņu mārciņās, Japānas jenās vai ASV dolāros denominētus tirgojamos parāda instrumentus kā monetārās politikas operācijām atbilstošus aktīvus. Pamatnostādne 2012. gada 18. oktobrī publicēta ECB interneta vietnē.

Darbības jautājumi

Pieņemamo neregulēto tirgu un par aģentūrām klasificēto emitentu saraksta ikgadējā pārskatīšana

Padome 2012. gada 27. septembrī, ņemot vērā Eurosistēmas monetārās politikas operācijām pieņemamo neregulēto tirgu saraksta ikgadējo pārskatīšanu, nolēma, ka 1) sarakstam tiks pievienots Hi-MTF tirgus un Beļģijas STRIPS obligāciju ārpusbiržas tirgus un 2) no saraksta tiks svītrots MTS Deutschland Bubills obligāciju tirgus, kas tika slēgts 2012. gada aprīlī. Turklāt Padome apstiprināja Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) klasificēšanu kā aģentūru. Tādējādi FROB emitētie parāda instrumenti tiks iekļauti Eurosistēmas kredītoperācijām atbilstošo aktīvu likviditātes II kategorijā. Aktualizētais ECB pieņemto neregulēto tirgu saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Polijas maksājumu pakalpojumu konsolidēto tiesisko regulējumu

Padome 2012. gada 21. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/72 pēc Polijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par euro ieviešanai nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem un grozījumiem tiesību aktos Latvijā

Padome 2012. gada 2. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/73 pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par jauniem kredītu reģistra pasākumiem Īrijā

Padome 2012. gada 5. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/74 pēc Īrijas Finanšu departamenta lūguma.

ECB atzinums par Eiropas finanšu palīdzību Spānijai

Padome 2012. gada 9. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/75 pēc Spānijas Ekonomikas un konkurētspējas ministrijas lūguma.

Statistika

Datu kvalitātes pārvaldības regulējums Centralizētajai vērtspapīru datubāzei

Padome 2012. gada 26. septembrī apstiprināja datu kvalitātes pārvaldības regulējumu Centralizētajai vērtspapīru datubāzei ( Centralised Securities Database; CSDB). Šo regulējumu veido Pamatnostādne ECB/2012/21 un Ieteikums ECB/2012/22 par datu kvalitātes pārvaldības regulējumu Centralizētajai vērtspapīru datubāzei. Regulējuma mērķis ir nodrošināt CSDB datu pilnīgumu, precizitāti un atbilstību. Šie tiesību akti drīzumā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

Vērtspapīru turējumu statistikas apkopošana

Padome 2012. gada 17. oktobrī pieņēma Regulu ECB/2012/24 par vērtspapīru turējumu statistiku. Regula nosaka pārskatu sniegšanas prasības euro zonas finanšu investoriem, vērtspapīru kontu turētājiem un noteiktu banku grupu mātesuzņēmumiem euro zonā. Šīs prasības attiecas uz datiem par euro zonas (finanšu un nefinanšu) investoru turētajiem vērtspapīriem un par ārpus euro zonas investoru turētajiem euro zonas rezidentu emitētajiem vērtspapīriem, kuri atrodas turējumā euro zonā, ko sniedz, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi. Regula drīzumā tiks publicēta ECB interneta vietnē.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Eurosistēmas tehniskās sadarbības programma ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas centrālo banku

Padome 2012. gada 25. septembrī autorizēja Eurosistēmas tehniskās sadarbības programmas ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas centrālo banku (Maķedonijas Republikas Nacionālo banku) parakstīšanu. Šajā Eiropas Savienības finansētajā sadarbības programmā piedalīsies ECB un 11 nacionālās centrālās bankas. Šī deviņu mēnešu programma attiecas uz 13 centrālās bankas darbības jomām, un tās mērķis ir novērtēt centrālās bankas pašreizējo institucionālo un darbības struktūru salīdzinājumā ar ES centrālo banku standartiem un, pamatojoties uz rezultātiem, noteikt veidus, kā stiprināt bankas institucionālo kapacitāti. Sīkāka informācija tiks sniegta ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Finanšu stabilitātes komitejas priekšsēdētājs

Padome 2012. gada 17. oktobrī iecēla ECB Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Ignacio Angeloni (Ignazio Angeloni) par Finanšu stabilitātes komitejas (FSK) priekšsēdētāju. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. FSK priekšsēdētāja pilnvaru termiņš beigsies 2013. gada 31. augustā, vienlaikus ar visu pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju, kurus Padome iecēla vai atkārtoti iecēla amatā 2010. gada 22. jūlijā uz trim gadiem, pilnvaru termiņa beigām.

Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas birojs

Padome 2012. gada 5. oktobrī apstiprināja Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja pašreizējo pilnvaru termiņa pagarinājumu uz 18 mēnešiem. Pilnvaru termiņam vajadzēja beigties 2012. gada 31. decembrī. Biroju arī turpmāk vadīs Banque centrale du Luxembourg.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem