European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2012

Markedsoperationer

Foranstaltninger til at sikre tilgængeligheden af sikkerhed

Den 10. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2012/23 om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed. Retningslinjen medfører en midlertidig udvidelse af belånbarhedskriterierne for aktiver, der benyttes som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer, idet omsættelige gældsinstrumenter i britiske pund, japanske yen og amerikanske dollar accepteres som belånbare aktiver i pengepolitiske operationer. Retningslinjen blev offentliggjort den 18. oktober 2012 på ECB’s websted.

Operationelle spørgsmål

Den årlige gennemgang af listen over godkendte, ikke-regulerede markeder og udstedere klassificeret som agencies

Den 27. september 2012 tog Styrelsesrådet den årlige gennemgang af listen over godkendte, ikke-regulerede markeder til Eurosystemets pengepolitiske operationer til efterretning og besluttede, at i) Hi-MTF og OTC-markedet for Belgian Strips skulle føjes til listen, og at ii) MTS Deutschland-markedet for Bubills, der lukkede i april 2012, skulle fjernes fra listen. Styrelsesrådet vedtog desuden at Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) skulle klassificeres som agency. Gældsinstrumenter udstedt af FROB hører således under likviditetskategori II på listen over aktiver, der er godkendt til Eurosystemets kreditoperationer. Den opdaterede liste over ikke-regulerede markeder, som ECB har godkendt, findes på ECB’s websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om konsoliderede retlige rammer for betalingstjenester i Polen

Den 21. september 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/72 på anmodning af den polske finansminister.

ECB’s udtalelse om forberedelserne og de nødvendige lovændringer i forbindelse med indførelsen af euroen i Letland

Den 2. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/73 på anmodning af det lettiske finansministerium.

ECB’s udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland 

Den 5. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/74 på anmodning af det irske finansministerium.

ECB’s udtalelse om europæisk finansiel støtte til Spanien

Den 9. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/75 på anmodning af det spanske ministerium for økonomiske anliggender og konkurrenceevne.

Statistik

Rammerne for datakvalitetsstyring for den centraliserede værdipapirdatabase

Den 26. september 2012 vedtog Styrelsesrådet rammerne for datakvalitetsstyring for den centraliserede værdipapirdatabase (Centralised Securities Database – CSDB), der består af retningslinje ECB/2012/21 og henstilling ECB/2012/22 om rammerne for datakvalitetsstyring for den centraliserede værdipapirdatabase. Rammerne skal sikre, at outputdata fra CSDB er fuldstændige, nøjagtige og konsekvente. Retsakterne offentliggøres inden længe på ECB’s websted.

Indsamling af statistik over værdipapirbeholdninger

Den 17. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2012/24 vedrørende statistik over værdipapirbeholdninger. Forordningen fastsætter rapporteringskrav for finansielle investorer og depotførere i euroområdet samt for visse bankkoncerner med moderselskaber i euroområdet. Kravene vedrører data for de enkelte værdipapirer, som (finansielle og ikke-finansielle) investorer i euroområdet har i deres værdipapirbeholdninger, samt for beholdninger, som investorer uden for euroområdet har af værdipapirer udstedt af residenter i euroområdet, og som opbevares i depot i euroområdet. Forordningen offentliggøres inden længe på ECB’s websted.

Internationalt og europæisk samarbejde

Eurosystemets tekniske samarbejdsprogram med centralbanken i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Den 25. september 2012 gav Styrelsesrådet tilladelse til, at der underskrives et eurosystemprogram om teknisk samarbejde med centralbanken i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (National Bank of the Republic of Macedonia). ECB og 11 nationale centralbanker bidrager til programmet, der finansieres af Den Europæiske Union. Formålet med det ni måneder lange program, der dækker 13 centralbankområder, er at vurdere centralbankens nuværende institutionelle og operationelle rammer ud fra EU’s centralbankstandarder og på baggrund af resultatet af denne vurdering at finde frem til måder, hvorpå den institutionelle kapacitet kan styrkes. Der vil senere blive offentliggjort mere om dette samarbejde på ECB's websted.

Corporate governance

Formand for Komiteen for Finansiel Stabilitet

Den 17. oktober 2012 udnævnte Styrelsesrådet Ignazio Angeloni, generaldirektør i ECB’s Generaldirektorat for Finansiel Stabilitet, til formand for Komiteen for Finansiel Stabilitet (FSC) med øjeblikkelig virkning. Hans embedsperiode som formand for FSC slutter den 31. august 2013, således at den falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komiteerne, der blev (gen)udnævnt af Styrelsesrådet den 22. juli 2010 for en treårig periode.

EPCO – Eurosystem Procurement Coordination Office

Den 5. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet at forlænge EPCO's nuværende mandat, der ville være udløbet den 31. december 2012, med 18 måneder. EPCO vil også i den kommende periode have hjemme i Banque centrale du Luxembourg.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt