European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2012 г.

Икономически, парични и финансови условия

Доклад по структурни въпроси 2012

На 6 юни 2012 г. Управителният съвет одобри Доклада по структурни въпроси за 2012 г., изготвен от Комитета по парична политика – един от комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ. Докладът със заглавие „Пазарите на труда в еврозоната и кризата“ описва наблюдаваната на пазарите на труда в различни държави от еврозоната хетерогенност при корекциите, като прави оценка на ролята на различните сътресения, реакциите на политиките и на институциите на трудовия пазар, и анализира средносрочните последици от тази динамика. Докладът ще бъде изпратен на Европейския парламент, а впоследствие ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ в поредицата „Тематични материали“.

Пазарни операции

Подробности за операциите по рефинансиране от 11 юли 2012 г. до 15 януари 2013 г.

Мерки за увеличаване на достъпността на обезпечения за контрагентите

На 20 юни 2012 г. Управителният съвет прие решение за допълнителни мерки за увеличаване на достъпността на обезпечения за контрагентите с цел да се подобри достъпът им до операциите на Евросистемата и да се засили подкрепата за предоставяне на кредити на домакинствата и нефинансовите предприятия. По-подробна информация е налична в прессъобщението, публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 22 юни.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

TARGET – годишен доклад за 2011 г.

На 24 май 2012 г. Управителният съвет разгледа годишния доклад за TARGET за 2011 г. В него се посочва, че TARGET2 продължава да играе важна роля за насърчаването на интегриран паричен пазар на еврозоната – предпоставка за ефективното провеждане на единна парична политика, и допринася за интегрирането на финансовите пазари в евро. Докладът и прессъобщението във връзка с него са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 31 май 2012 г.

Услуги и системи на Евросистемата за управление на обезпечения

На 15 юни 2012 г. Управителният съвет оповести решението си да прекрати подготовката по проекта за управление на обезпеченията между централните банки (ССВМ2) в сегашната му форма. По време на детайлното разработване на проекта бяха установени редица трудности в областта на хармонизацията и Евросистемата взе решение да преодолее най-напред тези проблеми, преди да продължи работата по обща техническа платформа. Продължава да действа съществуващият модел на кореспондентски отношения между централните банки (CCBM) за презгранично управление на обезпечения. На 15 юни 2012 г. на уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно ограничения за плащания в брой в Дания

На 10 май 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/37 по искане на Министерството на икономиката и вътрешните работи на Дания от името на Министерството на данъчното облагане.

Становище на ЕЦБ относно надзор върху услугите и системите за плащания на дребно в Италия

На 21 май 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/38 по искане на централната банка на Италия ( Banca d’Italia).

Становище на ЕЦБ относно рамка за рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция

На 22 май 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/39 по искане на министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица в Гърция

На 22 май 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/40 по искане на министерството на труда и социалната сигурност на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно въвеждането на правна рамка за дейността на централни контрагенти в Полша

На 22 май 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/41 по искане на маршала на Парламента на Полша (Сейм).

Становище на ЕЦБ относно Закон за Magyar Nemzeti Bank

На 31 май 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/43 по искане на Министерството на икономиката на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно Закон за Česká národní banka

На 31 май 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/44 по искане на министерството на финансите на Чешката република.

Становище на ЕЦБ относно увеличаването на квотата на Унгария в Международния валутен фонд

На 1 юни 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/45 по искане на Министерството на икономиката на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно реорганизацията и продажбата на активи в недвижимо имущество във финансовия сектор в Испания

На 5 юни 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/46 по искане на централната банка на Испания ( Banco de España).

Становище на ЕЦБ относно предотвратяване на забавени плащания в Словения

На 18 юни 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/47 по искане на министерството на финансите на Словения.

Международно и европейско сътрудничество

Единадесети годишен доклад „Международната роля на еврото“

На 20 юни 2012 г. Управителният съвет одобри публикуването на единадесетия годишен доклад „Международната роля на еврото“. Докладът, който обхваща събитията през 2011 г., разглежда ролята на еврото на световните пазари и в държавите извън еврозоната и има за цел да подобри познаването на настоящото състояние на процеса на интернационализация на еврото, набелязвайки важни промени и основни тенденции. Докладът и прессъобщение във връзка с него ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 9 юли 2012 г.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije

На 1 юни 2012 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2012/9 до Съвета относно външните одитори на Banka Slovenije. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Председател на Комитета по контрола (COMCO)

На 6 юни 2012 г. Управителният съвет назначи г-н Пенти Хакарайнен, заместник-управител на централната банка на Финландия ( Suomen Pankki), за председател на СОМСО (един от комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ), с незабавно действие. Неговият мандат изтича на 31 август 2013 г., на същата дата като мандатите на всички останали председатели на комитети на Евросистемата/ЕСЦБ, (пре)назначени от Управителния съвет на 22 юли 2010 г.

Преработена версия на „Добри практики за подбора и правомощията на външните одитори в съответствие с член 27.1 от Устава на ЕСЦБ/ЕЦБ“

На 14 юни 2012 г. Управителният съвет одобри преработена версия на „Добри практики за подбора и правомощията на външните одитори в съответствие с член 27.1 от Устава на ЕСЦБ/ЕЦБ“, приети първоначално през октомври 2008 г. Добрите практики, публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 22 юни 2012 г., позволяват на Управителния съвет да гарантира, че препоръките му към Съвета на ЕС при назначаването на външни одитори на НЦБ, се основават на подходящи и хармонизирани критерии за подбор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите