European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2012

Hospodárska, menová a finančná situácia

Správa o štrukturálnych otázkach za rok 2012

Dňa 6. júna 2012 Rada guvernérov schválila správu „Structural Issues Report 2012“, ktorú zostavil Výbor pre menovú politiku (jeden z výborov Eurosystému/ESCB). Správa s názvom „Euro area labour markets and the crisis“ (Trhy práce v eurozóne a kríza) opisuje heterogénnosť adaptácie pozorovanú na pracovných trhoch v eurozóne, zaoberá sa významom rôznych šokov, inštitúciami trhu práce a reakciami politík a analyzuje strednodobé dôsledky tohto vývoja na trhu práce. Správa bude predložená Európskemu parlamentu a následne zverejnená na internetovej stránke ECB ako súčasť série príležitostných štúdií (Occasional Paper Series).

Operácie na trhu

Podrobnosti o refinančných operáciách od 11. júla 2012 do 15. januára 2013

Dňa 6. júna 2012 Rada guvernérov prijala viacero rozhodnutí o hlavných a dlhodobejších refinančných operáciách Eurosystému a o tendroch, formou ktorých sa tieto operácie uskutočnia. Podrobnejšie informácie sú v tlačovej správe, ktorá bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Opatrenia na zvýšenie dostupnosti kolaterálu pre zmluvné strany

Dňa 20. júna 2012 Rada guvernérov rozhodla o dodatočných opatreniach na zvýšenie dostupnosti kolaterálu pre zmluvné strany s cieľom zlepšiť ich prístup k operáciám Eurosystému a ďalej podporiť poskytovanie úverov domácnostiam a nefinančným spoločnostiam. Podrobnejšie informácie sú v tlačovej správe zverejnenej 22. júna 2012 na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2011

Dňa 24. mája 2012 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2011. V správe sa konštatuje, že systém TARGET2 naďalej významnou mierou podporuje integrovaný peňažný trh eurozóny, ktorý je nevyhnutným predpokladom účinného vykonávania jednotnej menovej politiky, a prispieva k integrácii finančných trhov v rámci eurozóny. Výročná správa o systéme TARGET a súvisiaca tlačová správa boli 31. mája 2012 zverejnené na internetovej stránke ECB.

Služby a systémy Eurosystému v oblasti správy kolaterálu

Dňa 15. júna 2012 Rada guvernérov oznámila svoje rozhodnutie zastaviť prípravy projektu Collateral Central Bank Management (CCBM2) v jeho súčasnej podobe. V etape upresňovania projektu boli zistené viaceré problémy súvisiace s harmonizáciou a Eurosystém sa rozhodol vyriešiť ich skôr, ako bude pokračovať v práci na spoločnej technickej platforme. Existujúci model korešpondenčných centrálnych bánk (CCBM) pre cezhraničnú správu kolaterálu zostáva aj naďalej v platnosti. Súvisiaca tlačová správa bola 15. júna 2012 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzeniam týkajúcim sa platieb v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/37 dňa 10. mája 2012 na žiadosť dánskeho ministerstva hospodárskych záležitostí a vnútra, konajúceho v mene ministerstva pre správu daní.

Stanovisko ECB k dohľadu nad retailovými platobnými službami a systémami v Taliansku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/38 dňa 21. mája 2012 na žiadosť Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k rámcu pre rekapitalizáciu a riešenie problémov úverových inštitúcií v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/39 dňa 22. mája 2012 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/40 dňa 22. mája 2012 na žiadosť gréckeho ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia.

Stanovisko ECB k zavedeniu právneho rámca pre fungovanie centrálnych zmluvných strán v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/41 dňa 22. mája 2012 na žiadosť predsedu poľského parlamentu (Sejmu).

Stanovisko ECB k zákonu o Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/43 dňa 31. mája 2012 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k zákonu o Českej národnej banke

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/44 dňa 31. mája 2012 na žiadosť českého ministerstva financií.

Stanovisko ECB k navýšeniu kvóty Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/45 dňa 1. júna 2012 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k reorganizácii a predaju nehnuteľných aktív v španielskom finančnom sektore

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/46 dňa 5. júna 2012 na žiadosť Banco de España.

Stanovisko ECB k predchádzaniu oneskorených platieb v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/47 dňa 18. júna 2012 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Medzinárodná a európska spolupráca

Jedenásta výročná správa o medzinárodnom postavení eura

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije

Dňa 1. júna 2012 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2012/9 Rade o externom audítorovi Banka Slovenije. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Predsedníctvo Výboru pre kontrolu ( COMCO)

Dňa 6. júna 2012 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Penttiho Hakkarainena, viceguvernéra Suomen Pankki – Finlands Bank, za predsedu COMCO (jedného z výborov Eurosystému/ESCB). Jeho funkčné obdobie sa skončí 31. augusta 2013, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala do funkcie 22. júla 2010.

Upravené pravidlá týkajúce sa výberu a mandátu externých audítorov v súlade s článkom 27.1 Štatútu ESCB/ECB

Dňa 14. júna 2012 Rada guvernérov schválila upravené znenie Pravidiel týkajúcich sa výberu a mandátu externých audítorov v súlade s článkom 27.1 Štatútu ESCB/ECB, ktoré boli prvýkrát prijaté v októbri 2008. Pravidlá, ktoré boli dňa 22. júna 2012 zverejnené na internetovej stránke ECB, umožňujú Rade guvernérov zabezpečiť, aby jej odporúčania Rade EÚ v súvislosti s vymenovávaním externých audítorov centrálnych bánk boli založené na správnych a harmonizovaných výberových kritériách.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá