European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådet beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2012

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Structural Issues Report 2012

Den 6 juni 2012 godkände ECB-rådet rapporten om strukturfrågor 2012 (Structural Issues Report 2010) av penningpolitiska kommittén (en av Eurosystemets/ECBS kommittéer). Rapporten ”Euro area labour markets and the crisis” beskriver de olikheter som har observerats i euroområdets arbetsmarknader och beskriver hur olika chocker påverkar arbetsmarknadsinstitutioner, politiska åtgärder samt analyserar konsekvenserna av denna utveckling på medellång sikt. Rapporten kommer att sändas till Europaparlamentet och publiceras på ECB:s webbplats i Occasional Papers Series.

Marknadsoperationer

Information om refinansieringstransaktioner från den 11 juli 2012 till den 15 januari 2013.

Den 6 juni 2012 tog ECB-rådet flera beslut om Eurosystemets huvudsakliga och långfristiga refinansieringstransaktioner och vilka anbudsförfaranden som gäller. Mer information finns i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats samma dag.

Åtgärder för att öka motparters tillgång till säkerheter

Den 20 juni 2012 beslutade ECB-rådet att genomföra ytterligare åtgärder för att öka banksektorns tillgång till säkerheter för Eurosystemets transaktioner och ytterligare stödja tillhandahållandet av krediter till hushåll och icke-finansiella företag. Mer detaljerad information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats publicerat den 22 juni 2012.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

TARGET årsrapport 2011

Den 24 maj 2012 tog ECB-rådet del av Target:s årsrapport för 2011. Rapporten visar på TARGET2:s fortsätta betydelse för en integrerad penningmarknad i euroområdet. Detta är en förutsättning för ett effektivt genomförande av den gemensamma penningpolitiken och bidrar till integrationen av finansmarknaderna i euro. Rapporten och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 31 maj 2012.

Eurosystemets tjänster och system för hantering av säkerheter

Den 15 juni 2012 meddelade ECB-rådet sitt beslut att avbryta förberedelserna för CCBM2-projektet (Collateral Central Bank Management) i dess nuvarande form. Vid projektets detaljplanering upptäcktes ett antal olösta frågor inom harmoniseringsområdet och Eurosystemet har beslutat att hantera dessa innan man fortsätter med en gemensam teknisk plattform. Den existerande korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) för hantering av säkerheter kvarstår. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats den 15 juni 2012.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Danmark

Den 10 maj 2012 godkände ECB-rådet yttrande CON/2012/37 på begäran av ministeriet för ekonomi och inrikes frågor, som företrädde skatteministeriet.

ECB-yttrande om tillsynen över tjänster och system avseende massbetalningar i Italien

Den 21 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/38 på begäran av Banca d’Italia.

ECB-yttrande om regler för rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland 

Den 22 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/39 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB-yttrande om skuldsanering för privatpersoner i Grekland

Den 22 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/40 på begäran av ministeriet för arbete och socialförsäkring i Grekland.

ECB-yttrande om nya rättsliga regler för driften av centrala motparter i Polen

Den 22 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/41 på begäran av talmannen i Polens parlament.

ECB-yttrande om lagen om Magyar Nemzeti Bank

Den 31 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/43 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om lagen om Česká národní banka

Den 31 maj 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/44 på begäran av Tjeckiens finansministerium.

ECB-yttrande om ökningen av Ungerns IMF-kvot 

Den 1 juni 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/45 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om reorganisering och försäljning av fastighetsinnehav inom finanssektorn i Spanien

Den 5 juni 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/46 på begäran av Banco de España.

ECB-yttrande om åtgärder för att förhindra sena betalningar i Slovenien

Den 18 juni 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/47 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den elfte årliga rapporten ”The international role of the euro”

Den 20 juni 2012 godkände ECB-rådet den elfte utgåvan av ”The international role of the euro”. Rapporten, som behandlar utvecklingen under 2011, granskar eurons roll på världsmarknaderna och i länder utanför euroområdet. Målet är att öka förståelsen för det nuvarande stadiet i eurons internationalisering genom att identifiera den viktigaste utvecklingen och underliggande trender. Rapporten kommer att publiceras tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 9 juli 2012.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije

Den 1 juni 2012 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2012/9 om externa revisorer för Banka Slovenije. Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Ordförandeskapet i kommittén för finansiella kontrollen (COMCO)

Den 6 juni 2012 utnämnde ECB-rådet Pentti Hakkarainen, vice ordförande för Finlands Bank, till ordförande för COMCO (en av Eurosystemets(/ECBS kommittéer). Han tillträder omedelbart. Hans förordnande som ordförande löper ut den 31 augusti 2013, samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande, vilka (åter)utnämndes av ECB-rådet den 22 juli 2010.

Reviderad god praxis vid val och utnämning av externa revisorer enligt artikel 27.1 i ECBS/ECB-stadgan

Den 14 juni 2012 godkände ECB-rådet en omarbetad version av ”Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute”. De antogs första gången i oktober 2008. ”Good Practices”, som publicerades den 22 juni 2012 på ECB:s webbplats, gör det möjligt för ECB-rådet att säkerställa att dess rekommendationer till EU-rådet om utnämning av externa revisorer för de nationella centralbankerna baseras på sunda och harmoniserade urvalskriterier.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media