European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2012

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Raport na temat problemów strukturalnych za 2012 r.

6 czerwca 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła Structural Issues Report 2012, opracowany przez Komitet ds. Polityki Pieniężnej (jeden z komitetów Eurosystemu/ESBC). Raport nosi tytuł Euro area labour markets and the crisis (Rynek pracy w strefie euro a kryzys) i opisuje heterogeniczność dostosowania obserwowaną na rynkach pracy strefy euro, wskazując na rolę różnych szoków, instytucji rynku pracy i reakcji w zakresie polityki, oraz analizuje średniookresowe konsekwencje tych zmian na rynkach pracy. Raport zostanie przesłany do Parlamentu Europejskiego, a następnie opublikowany w serwisie internetowym EBC w serii dokumentów okolicznościowych (Occasional Paper Series).

Operacje rynkowe

Szczegóły operacji refinansujących od 11 lipca 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.

6 czerwca 2012 r. Rada Prezesów podjęła kilka decyzji w sprawie podstawowych i dłuższych operacji refinansujących Eurosystemu oraz trybu przetargu stosowanego w tych operacjach. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym, który ukazał się tego samego dnia w serwisie internetowym EBC.

Działania na rzecz zwiększenia dostępności zabezpieczeń dla kontrahentów

20 czerwca 2012 r. Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie dodatkowych środków mających zwiększyć dostępność zabezpieczeń dla kontrahentów, aby poprawić ich dostęp do operacji Eurosystemu oraz dalej wspierać napływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym, który ukazał się 22 czerwca 2012 r. w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

TARGET – raport roczny 2011

24 maja 2012 r. Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym dotyczącym systemu TARGET za 2011 r. Z raportu wynika, że system TARGET2 nadal odgrywa zasadniczą rolę w działaniach na rzecz utworzenia zintegrowanego rynku pieniężnego strefy euro, niezbędnego do skutecznego prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej, i jest istotnym czynnikiem integracji rynków finansowych euro. Raport wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie został opublikowany w serwisie internetowym EBC 31 maja 2012 r.

Usługi i systemy zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie

15 czerwca 2012 r. Rada Prezesów ogłosiła, że podjęła decyzję o wstrzymaniu przygotowań do projektu zarządzania zabezpieczeniami w bankach centralnych (CCBM2) w jego obecnej formie. Na etapie opracowania szczegółowej specyfikacji projektu stwierdzono, że występuje szereg problemów w dziedzinie harmonizacji, i Eurosystem postanowił rozwiązać te problemy przed podjęciem dalszych prac nad stworzeniem wspólnej platformy technicznej. Istniejący system banków centralnych korespondentów (CCBM) do transgranicznego zarządzania zabezpieczeniami będzie nadal działać. Komunikat prasowy w tej sprawie ukazał się w serwisie internetowym EBC 15 czerwca 2012 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Danii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/37 w dniu 10 maja 2012 r. na wniosek duńskiego ministerstwa gospodarki i spraw wewnętrznych, występującego w imieniu ministerstwa podatków.

Opinia EBC w sprawie nadzoru nad usługami i systemami płatności detalicznych we Włoszech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/38 w dniu 21 maja 2012 r. na wniosek banku centralnego Włoch.

Opinia EBC w sprawie ram prawnych rekapitalizacji i restrukturyzacji instytucji kredytowych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/39 w dniu 22 maja 2012 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/40 w dniu 22 maja 2012 r. na wniosek greckiego ministerstwa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Opinia EBC w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących działania partnerów centralnych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/41 w dniu 22 maja 2012 r. na wniosek marszałka Sejmu Polski.

Opinia EBC w sprawie węgierskiej ustawy o Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/43 w dniu 31 maja 2012 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie czeskiej ustawy o Česká národní banka

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/44 w dniu 31 maja 2012 r. na wniosek czeskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Węgier w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/45 w dniu 1 czerwca 2012 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie restrukturyzacji i sprzedaży aktywów rynku nieruchomości w hiszpańskim sektorze finansowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/46 w dniu 5 czerwca 2012 r. na wniosek banku centralnego Hiszpanii.

Opinia EBC w sprawie zapobiegania opóźnieniom w płatnościach w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/47 w dniu 18 czerwca 2012 r. na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Jedenasty raport roczny w sprawie międzynarodowej roli euro

20 czerwca 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację jedenastego raportu rocznego The international role of the euro. Raport przedstawia analizę roli euro na rynkach światowych i w krajach spoza strefy euro w 2011 r. Jego celem jest lepsze poznanie obecnego statusu euro jako waluty międzynarodowej poprzez uchwycenie głównych zmian i tendencji. Raport wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC 9 lipca 2012 r.

Kwestie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije

1 czerwca 2012 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2012/9 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Słowenii. Zalecenie to zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Przewodniczący Komitetu ds. Kontrolingu (COMCO)

6 czerwca 2012 r. Rada Prezesów powołała Pentti Hakkarainena, wiceprezesa banku centralnego Finlandii, na stanowisko przewodniczącego COMCO (jeden z komitetów Eurosystemu/ESBC), ze skutkiem natychmiastowym. Kadencja Pentti Hakkarainena jako przewodniczącego COMCO zakończy się 31 sierpnia 2013 r., jednocześnie z wygaśnięciem kadencji przewodniczących wszystkich pozostałych komitetów Eurosystemu/ESBC, nowo lub ponownie mianowanych przez Radę Prezesów 22 lipca 2010 r.

Znowelizowane zasady dobrej praktyki dotyczące wyboru i zakresu obowiązków biegłych rewidentów zgodnie z art. 27 ust. 1 statutu ESBC i EBC

14 czerwca 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła znowelizowaną wersję dokumentu Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute, przyjętego w październiku 2008 r. Dzięki tym zasadom, które zostały opublikowane w serwisie internetowym EBC 22 czerwca 2012 r., zalecenia Rady Prezesów skierowane do Rady UE w sprawie powołania audytorów zewnętrznych krajowych banków centralnych są oparte na właściwych i jednolitych kryteriach wyboru.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami