European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2012

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Vuoden 2012 raportti rakenteellisista kysymyksistä

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.6.2012 rahapolitiikan komitean laatiman raportin rakenteellisista kysymyksistä (Structural Issues Report – Euro area labour markets and the crisis). Vuoden 2012 raportissa tarkastellaan eroavaisuuksia eri euroalueen maiden työmarkkinoiden sopeutumisessa, käydään läpi erilaisten sokkien, työmarkkinainstituutioiden ja poliittisten toimien vaikutuksia sekä analysoidaan työmarkkinakehityksen seurauksia keskipitkällä aikavälillä. Raportti toimitetaan Euroopan parlamentille, minkä jälkeen se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla Occasional Paper ‑sarjassa.

Markkinaoperaatiot

Rahoitusoperaatiot 11.7.2012–15.1.2013

EKP:n neuvosto teki 6.6.2012 useita päätöksiä, jotka koskivat eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioita ja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita sekä operaatioissa noudatettavia huutokauppamenettelyjä. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Toimet vakuuksien saatavuuden parantamiseksi

EKP:n neuvosto päätti 20.6.2012 uusista toimista, joilla parannetaan vakuuksien saatavuutta. Näin helpotetaan vastapuolten osallistumista eurojärjestelmän operaatioihin ja tuetaan siten luotonantoa kotitalouksille ja yrityksille. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla 22.6.2012 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2011

EKP:n neuvosto tutustui 24.5.2012 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2011. Sen mukaan TARGET2-järjestelmä edistää jatkuvasti euroalueen rahamarkkinoiden yhtenäisyyttä, joka mahdollistaa yhteisen rahapolitiikan tehokkaan harjoittamisen ja myös edesauttaa euromääräisten rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä. Vuosikertomus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 31.5.2012.

Eurojärjestelmän vakuushallintapalvelut ja ‑järjestelmät

EKP:n neuvosto ilmoitti 15.6.2012, että keskuspankkien vakuushallintahanketta (CCBM2) ei jatketa nykymuodossaan, sillä hankkeen tarkennusvaiheessa havaittiin yhdenmukaistamiseen liittyviä haasteita. Eurojärjestelmä on päättänyt puuttua niihin, ennen kuin jaetun järjestelmäalustan kehittämistä jatketaan. Maiden välisessä vakuushallinnassa jatketaan nykyisen kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin käyttöä. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin aihetta käsittelevä lehdistötiedote 15.6.2012.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 10.5.2012 Tanskan talous- ja sisäasiainministeriön Tanskan veroministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2012/37.

EKP:n lausunto pieniä maksuja välittäviä maksupalveluita ja -järjestelmiä koskevasta valvonnasta Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 21.5.2012 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/38.

EKP:n lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamista ja selvitystä koskevasta lainsäädäntökehyksestä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2012 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/39.

EKP:n lausunto ylivelkaantuneiden yksilöiden velkajärjestelyistä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2012 Kreikan työ- ja sosiaaliturvaministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/40.

EKP:n lausunto keskusvastapuolien toimintaa koskevan lainsäädäntökehyksen käyttöönotosta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2012 Puolan parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2012/41.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankia koskevasta laista

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2012 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/43.

EKP:n lausunto Česká národní bankaa koskevasta laista

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2012 Tšekin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/44.

EKP:n lausunto Unkarin Unkarin IMF-jäsenosuuden korottamisesta

EKP:n neuvosto antoi 1.6.2012 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/45.

EKP:n lausunto rahoitussektorin kiinteistöomaisuuden myynnistä ja uudelleenjärjestelystä Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 5.6.2012 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/46.

EKP:n lausunto maksuviipeiden estämisestä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 18.6.2012 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/47.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.6.2012 julkaistavaksi yhdennentoista ”The international role of the euro” ‑vuosikatsauksen, jossa tarkastellaan euron asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja euroalueen ulkopuolisissa maissa vuonna 2011. Tavoitteena on tuoda lisätietoa siitä, kuinka kansainvälinen valuutta euro nykyisin on, sekä esitellä sen kansainvälistymisen tärkeimmät kehityslinjat ja ‑suuntaukset. Katsaus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 9.7.2012.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Slovenian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 1.6.2012 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2012/9). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Valvontakomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 6.6.2012 valvontakomitean puheenjohtajaksi Suomen Pankin varapääjohtajan Pentti Hakkaraisen. Toimikausi valvontakomitean komitean puheenjohtajana alkoi välittömästi, ja se päättyy 31.8.2013 eli samaan aikaan kuin niiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 22.7.2010.

Ulkoisten tilintarkastajien valintaa ja mandaattia koskevat hyvät käytännöt

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.6.2012 uuden version lokakuussa 2008 vahvistetuista ulkoisten tilintarkastajien valintaa ja mandaattia koskevista hyvistä käytännöistä. Ulkopuolisista tilintarkastajista määrätään EKPJ:n ja EKP:n perussäännön artiklassa 27.1. Näiden käytäntöjen avulla varmistetaan, että kansallisten keskuspankkien ulkopuolisia tilintarkastajia koskevat EKP:n neuvoston suositukset EU:n neuvostolle perustuvat asianmukaisiin ja yhtenäisiin kriteereihin. Uudet käytännöt julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 22.6.2012.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle