European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2012

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Structural Issues Report 2012

Den 6. juni 2012 godkendte Styrelsesrådet Structural Issues Report 2012, der var udarbejdet af Den Pengepolitiske Komite (én af Eurosystem-/ESCB-komiteerne). Rapporten, med titlen "Euro area labour markets and the crisis", indeholder en beskrivelse af de store forskelle i justeringen af arbejdsmarkederne, der har kunnet observeres i euroområdet, en undersøgelse af den rolle, som forskellige stød, arbejdsmarkedsinstitutioner og politiske tiltag spiller, samt analyser af konsekvenserne på mellemlangt sigt af udviklingen på arbejdsmarkedet. Rapporten vil blive sendt til Europa-Parlamentet og efterfølgende offentliggjort som Occasional Paper på ECB's websted.

Markedsoperationer

Nærmere oplysninger om markedsoperationerne fra den 11. juli 2012 til den 15. januar 2013

Den 6. juni 2012 traf Styrelsesrådet flere beslutninger om Eurosystemets primære og langsigtede markedsoperationer og de auktionsprocedurer, der anvendes ved disse operationer. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse, som blev offentliggjort samme dag på ECB’s websted.

Foranstaltninger til at øge modparternes adgang til sikkerhedsstillelse

Den 20. juni 2012 traf Styrelsesrådet beslutning om supplerende foranstaltninger til at øge modparternes adgang til sikkerhedsstillelse med henblik på at forbedre deres adgang til Eurosystemets operationer og yderligere understøtte kreditgivningen til husholdninger og ikke-finansielle selskaber. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse offentliggjort på ECB’s websted den 22. juni 2012.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Target-årsberetning for 2011

Den 24. maj 2012 tog Styrelsesrådet Target-årsberetningen for 2011 til efterretning. Det fremgår af beretningen, at Target2 fortsat yder et vigtigt bidrag til at fremme et integreret pengemarked i euroområdet ─ der er en forudsætning for en effektiv gennemførelse af den fælles pengepolitik ─ og integrationen af euroområdets kapitalmarkeder. Beretningen og en pressemeddelelse om den blev offentliggjort på ECB's websted den 31. maj 2012.

Systemer til og forvaltning af Eurosystemets sikkerhedsstillelse

Den 15. juni 2012 meddelte Styrelsesrådet sin beslutning om ikke at ville arbejde videre med CCBM2-projektet (et nyt Collateral Central Bank Management-system) i dets nuværende form. I forbindelse med den detaljerede projektplanlægningsfase var der identificeret et antal uløste spørgsmål på harmoniseringsområdet. Eurosystemet besluttede derfor, at disse problemer skal løses, inden der tages yderligere skridt i retning af en fælles teknisk platform. Den eksisterende korrespondentcentralbankmodel (CCBM) til grænseoverskridende forvaltning af sikkerhedsstillelse vil fortsat være gældende. En pressemeddelelse i denne forbindelse blev offentliggjort den 15. juni 2012 på ECB’s websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om begrænsning af adgangen til at foretage kontant betaling i Danmark

Den 10. maj 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/37 på anmodning af det danske økonomi- og indenrigsministerium på vegne af skatteministeriet.

ECB’s udtalelse om tilsyn med detailbetalingstjenester og -systemer i Italien

Den 21. maj 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/38 på anmodning af Banca d’Italia.

ECB's udtalelse om rammerne for rekapitalisering og sanering af kreditinstitutter i Grækenland

Den 22. maj 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/39 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB’s udtalelse om gældsordninger for stærkt forgældede fysiske personer i Grækenland

Den 22. maj 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/40 på anmodning af det græske arbejds- og socialministerium.

ECB’s udtalelse om indførelsen af retlige rammer for driften af centrale modparter i Polen

Den 22. maj 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/41 på anmodning af formanden for andetkammeret i det polske parlament (Sejm).

ECB's udtalelse om lov om Magyar Nemzeti Bank

Den 31. maj 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/43 på anmodning af det ungarske ministerium for nationaløkonomi.

ECB’s udtalelse om lov om Česká národní banka

Den 31. maj 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/44 på anmodning af det tjekkiske finansministerium.

ECB's udtalelse om forhøjelsen af Ungarns kvote i Den Internationale Valutafond

Den 1. juni 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/45 på anmodning af det ungarske ministerium for nationaløkonomi.

ECB’s udtalelse om reorganisering og salg af aktiver i form af fast ejendom i den finansielle sektor i Spanien

Den 5. juni 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/46 på anmodning af Banco de España.

ECB’s udtalelse om forhindring af for sene betalinger i Slovenien

Den 18. juni 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/47 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Internationalt og europæisk samarbejde

Den 11. årsrapport om "The international role of the euro"

Den 20. juni 2012 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af den tiende årsrapport om "The international role of the euro". I rapporten, som omhandler udviklingen i 2011, undersøges euroens rolle på det globale marked og i lande uden for euroområdet. Det er samtidig sigtet med rapporten at få en bedre forståelse af euroens aktuelle stilling internationalt ved at identificere den væsentligste udvikling og de underliggende trends. Rapporten offentliggøres den 9. juli 2012 på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse.

Corporate Governance

ECB’s henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banka Slovenije

Den 1. juni 2012 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2012/9 til Rådet om eksterne revisorer for Banka Slovenije. Henstillingen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Formanden for Kontrolkomiteen (COMCO)

Den 6. juni 2012 udnævnte Styrelsesrådet Pentti Hakkarainen, vicecentralbankdirektør i Soumen Pankki - Finlands Bank, til formand for COMCO (én af Eurosystem-/ESCB-komiteerne) med øjeblikkelig virkning. Hans formandsperiode udløber den 31. august 2013, hvilket er samme dag, som formandsperioden udløber for alle de øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komiteerne, der blev udnævnt/genudnævnt af Styrelsesrådet den 22. juli 2010.

Revision af de grundlæggende principper for udvælgelsen af og mandatet for de eksterne revisorer, jf. artikel 27.1 i ESCB-/ECB-statutten.

Den 14. juni 2012 godkendte Styrelsesrådet en revideret udgave af "Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute", der første gang blev vedtaget i oktober 2008. De grundlæggende principper, der blev offentliggjort den 2. juni 2012 på ECB’s websted, gør det muligt for Styrelsesrådet at sikre, at henstillingerne til Rådet vedrørende udnævnelsen af de nationale centralbankers eksterne revisorer sker på grundlag af hensigtsmæssige og harmoniserede udvælgelseskriterier.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt