European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2012

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Struktuuriküsimuste aruanne 2012

6. juunil 2012 kiitis nõukogu heaks 2012. aasta struktuuriküsimuste aruande ( Structural Issues Report) pealkirjaga „Euro area labour markets and the crisis”, mille koostas rahapoliitika komitee (üks eurosüsteemi/EKPSi komiteedest). Aruandes kirjeldatakse lahknevusi euroala tööturgudel toimunud kohandustes, hinnates erinevate šokkide, tööturuinstitutsioonide ja poliitiliste meetmete osa, ning analüüsitakse tööturu arengu keskpikki tagajärgi. Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile ja avaldatakse seejärel EKP veebilehel üldtoimetiste seerias.

Turuoperatsioonid

11. juulist 2012 kuni 15. jaanuarini 2013 teostatavad refinantseerimisoperatsioonid

6. juunil 2012 võttis EKP nõukogu vastu mitu otsust, mis käsitlevad eurosüsteemi põhilisi ja pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone ning selliste operatsioonide puhul rakendatavaid pakkumismenetlusi. Täpsemat teavet saab EKP veebilehel samal kuupäeval avaldatud pressiteatest.

Meetmed osapooltele kättesaadavate tagatiste hulga suurendamiseks

20. juunil 2012 tegi EKP nõukogu otsuse täiendavate meetmete kohta, millega suurendatakse osapooltele kättesaadavate tagatiste hulka, et parandada nende juurdepääsu eurosüsteemi operatsioonidele ning toetada veelgi laenude andmist kodumajapidamistele ning kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvatele ettevõtetele. Täpsemat teavet saab 22. juunil 2012 EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGETi 2011. aasta aruanne

24. mail 2012 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2011. aasta aruandega. Aruandes märgitakse, et TARGET2 süsteemil on endiselt otsustav tähtsus euroala lõimunud rahaturu edendamisel, mis omakorda on eeltingimus ühtse rahapoliitika tõhusaks elluviimiseks ja aitab kaasa euro finantsturgude lõimumisele. Aruanne koos asjakohase pressiteatega avaldati EKP veebilehel 31. mail 2012.

Eurosüsteemi tagatiste haldamise teenused ja süsteemid

15. juunil 2012 teatas nõukogu otsusest lõpetada keskpankadevahelise tagatiste haldamise süsteemi (CCBM2) projekti ettevalmistused praegusel kujul. Projekti ettevalmistamisel tuvastati mitmed ühtlustamisega seotud probleemid ja eurosüsteem otsustas kõigepealt tegeleda nende lahendamisega ning jätkata seejärel ühtse tehnilise platvormi väljatöötamist. Olemasolev keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik (CCBM) on endiselt toimiv. Sellekohane pressiteade avaldati EKP veebilehel 15. juunil 2012.

Õigusaktid

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Taanis

10. mail 2012 võttis EKP nõukogu Taani maksuministeeriumi nimel tegutsenud Taani majandus- ja siseministeeriumi taotlusel vastu otsuse CON/2012/37.

EKP arvamus jaemakseteenuste ja -süsteemide järelevalve kohta Itaalias

21. mail 2012 võttis EKP nõukogu Itaalia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/38.

EKP arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise ja kriisilahenduse raamistiku kohta Kreekas

22. mail 2012 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/39.

EKP arvamus ülelaenanud füüsiliste isikute võlasaneerimise kohta Kreekas

22. mail 2012 võttis EKP nõukogu Kreeka töö- ja sotsiaalkindlustusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/40.

EKP arvamus kesksete tehingupoolte tegevuse õigusraamistiku kehtestamise kohta Poolas

22. mail 2012 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2012/41.

EKP arvamus Ungari keskpanga seaduse kohta

31. mail 2012 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/43.

EKP arvamus Tšehhi keskpanga seaduse kohta

31. mail 2012 võttis EKP nõukogu Tšehhi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/44.

EKP arvamus Ungari kvoodi suurendamise kohta Rahvusvahelises Valuutafondis

1. juunil 2012 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/45.

EKP arvamus Hispaania finantssektori kinnisvara reorganiseerimise ja müügi kohta

5. juunil 2012 võttis EKP nõukogu Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/46.

EKP arvamus maksete hilinemise vältimise kohta Sloveenias

18. juunil 2012 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/47.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Üheteistkümnes iga-aastane aruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

20. juunil 2012 kiitis EKP nõukogu heaks üheteistkümnenda iga-aastase aruande avaldamise euro rahvusvahelise rolli kohta („The international role of the euro”). 2011. aasta arenguid hõlmav aruanne vaatleb euro rolli maailma turgudel ja euroalavälistes riikides ning püüab aidata paremini mõista euro rahvusvahelistumise praegust olukorda, tuues välja peamised arengud ja põhisuundumused. Aruanne koos sellekohase pressiteatega avaldatakse 9. juulil 2012 EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Sloveenia keskpanga välisaudiitorite kohta

1. juunil 2012 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2012/9 Sloveenia keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Kontrollikomitee (COMCO) eesistuja

6. juunil 2012 nimetas EKP nõukogu kontrollikomitee (üks eurosüsteemi/EKPSi komiteedest) eesistujaks Soome keskpanga asepresidendi Pentti Hakkaraineni. Otsus jõustus kohe. Pentti Hakkaraineni ametiaeg lõpeb 31. augustil 2013. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede eesistujatel, kelle EKP nõukogu nimetas (taas) ametisse 22. juulil 2010.

Muudatused dokumendis „Välisaudiitorite valiku ja volitustega seotud head tavad vastavalt EKPSi/EKP põhikirja artiklile 27.1”

14. juunil 2012 kiitis EKP nõukogu heaks 2008. aasta oktoobris vastu võetud dokumendi „Välisaudiitorite valiku ja volitustega seotud head tavad vastavalt EKPSi/EKP põhikirja artiklile 27.1” uuendatud versiooni. Head tavad avaldati EKP veebilehel 22. juunil 2012 ning need võimaldavad EKP nõukogul esitada ELi Nõukogule oma soovitused keskpankade välisaudiitorite määramise kohta asjakohaste ja ühtlustatud valikukriteeriumide alusel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid