European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2012. gada jūnijs

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

2012. gada ziņojums par strukturālajiem jautājumiem

Padome 2012. gada 6. jūnijā apstiprināja 2012. gada ziņojumu par strukturālajiem jautājumiem, ko sagatavojusi Monetārās politikas komiteja (viena no Eurosistēmas/ECBS komitejām). Ziņojumā, kura nosaukums ir "Euro zonas darba tirgi un krīze", aplūkota euro zonas darba tirgos notiekošo korekciju neviendabība, skaidrojot dažādo šoku, darba tirgus institūciju un politikas reakciju lomu, un aplūkota šo darba tirgus norišu sekas vidējā termiņā. Ziņojums tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam un pēc tam publicēts ECB interneta vietnē ECB speciālo pētījumu sērijā.

Tirgus operācijas

Informācija par refinansēšanas operācijām no 2012. gada 11. jūlija līdz 2013. gada 15. janvārim

Padome 2012. gada 6. jūnijā pieņēma vairākus lēmumus saistībā ar Eurosistēmas galvenajām un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām un šajās operācijās izmantotajām izsoles procedūrām. Sīkāka informācija pieejama paziņojumā presei, kas tajā pašā dienā publicēts ECB interneta vietnē.

Pasākumi nodrošinājuma pieejamības palielināšanai darījuma partneriem

Padome 2012. gada 20. jūnijā apstiprināja papildu pasākumus nodrošinājuma pieejamības palielināšanai darījuma partneriem, lai uzlabotu to piekļuvi Eurosistēmas operācijām un turpinātu veicināt mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību kreditēšanu. Sīkāka informācija pieejama paziņojumā presei, kas 2012. gada 22. jūnijā publicēts ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET 2011. gada pārskats

Padome 2012. gada 24. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2011. gada pārskatu. Pārskatā norādīts, ka TARGET2 joprojām būtiski stimulē integrētu euro zonas naudas tirgu, kas ir vienotās monetārās politikas efektīvas īstenošanas priekšnoteikums, un veicina euro finanšu tirgu integrāciju. Pārskats un attiecīgais paziņojums presei 2012. gada 31. maijā publicēts ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumi un sistēmas

Padome 2012. gada 15. jūnijā paziņoja par lēmumu pārtraukt sagatavošanās darbus saistībā ar Centrālo banku nodrošinājuma pārvaldības (CCBM2) projektu tā pašreizējā formā. Projekta detalizētas izstrādes posmā tika konstatētas vairākas problēmas harmonizācijas jomā, un Eurosistēma nolēma vispirms atrisināt šos jautājumus un tikai tad turpināt darbu pie kopīgās tehniskās platformas izveides. Pašreizējais centrālo banku korespondentattiecību modelis (CCBM) pārrobežu nodrošinājuma pārvaldībai tiks izmantots arī turpmāk. Attiecīgais paziņojums presei 2012. gada 15. jūnijā publicēts ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem Dānijā

Padome 2012. gada 10. maijā pieņēma Atzinumu CON/2012/37 pēc Dānijas Ekonomikas lietu un iekšlietu ministrijas, kura rīkojās Nodokļu ministrijas vārdā, lūguma.

ECB atzinums par neliela apjoma maksājumu pakalpojumu un sistēmu pārraudzību Itālijā

Padome 2012. gada 21. maijā pieņēma Atzinumu CON/2012/38 pēc Banca d’Italia lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu rekapitalizācijas un atveseļošanas regulējumu Grieķijā

Padome 2012. gada 22. maijā pieņēma Atzinumu CON/2012/39 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par parādu regulējumu parādu pārāk noslogotām personām Grieķijā

Padome 2012. gada 22. maijā pieņēma Atzinumu CON/2012/40 pēc Grieķijas Nodarbinātības un sociālās nodrošināšanas ministrijas lūguma.

ECB atzinums par centrālo darījuma partneru tiesiskā regulējuma ieviešanu Polijā

Padome 2012. gada 22. maijā pieņēma Atzinumu CON/2012/41 pēc Polijas parlamenta (Seima) maršales lūguma.

ECB atzinums par Likumu par Magyar Nemzeti Bank

Padome 2012. gada 31. maijā pieņēma Atzinumu CON/2012/43 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Likumu par Česká národní banka

Padome 2012. gada 31. maijā pieņēma Atzinumu CON/2012/44 pēc Čehijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Ungārijas kvotas Starptautiskajā Valūtas fondā palielināšanu

Padome 2012. gada 1. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2012/45 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par nekustamā īpašuma aktīvu reorganizāciju un pārdošanu Spānijas finanšu nozarē

Padome 2012. gada 5. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2012/46 pēc Banco de España lūguma.

ECB atzinums par maksājumu kavējumu novēršanu Slovēnijā

Padome 2012. gada 18. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2012/47 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Vienpadsmitais gada ziņojums "Euro starptautiskā nozīme"

Padome 2012. gada 20. jūnijā apstiprināja publicēšanai vienpadsmito gada ziņojumu "Euro starptautiskā nozīme". Ziņojumā, kas aptver 2011. gada norises, aplūkota euro nozīme pasaules tirgos un ārpus euro zonas esošajās valstīs. Tā mērķis ir uzlabot izpratni par euro internacionalizācijas pašreizējo situāciju, norādot svarīgākās norises un to pamatā esošās tendences. Ziņojumu un attiecīgo paziņojumu presei 2012. gada 9. jūlijā publicēs ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējo revidentu

Padome 2012. gada 1. jūnijā pieņēma Ieteikumu ECB/2012/9 par Banka Slovenije ārējo revidentu. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

Kontroles komitejas (COMCO) priekšsēdētājs

Padome 2012. gada 6. jūnijā iecēla Suomen Pankki – Finlands Bank prezidenta vietnieku Penti Hakarainenu (Pentti Hakkarainen) par COMCO (viena no Eurosistēmas/ECBS komitejām) priekšsēdētāju (lēmums stājās spēkā nekavējoties). Viņa amata pilnvaru termiņš beigsies 2013. gada 31. augustā, t.i., tajā pašā datumā, kad beigsies visu pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju, kurus Padome iecēla vai atkārtoti iecēla amatā 2010. gada 22. jūlijā, pilnvaru termiņš.

Ārējo revidentu izvēles un pilnvarojuma labākā prakse saskaņā ar ECBS/ECB Statūtu 27.1. pantu jaunā redakcijā

Padome 2012. gada 14. jūnijā jaunā redakcijā apstiprināja "Ārējo revidentu izvēles un pilnvarojuma labāko praksi saskaņā ar ECBS/ECB Statūtu 27.1. pantu", kas sākotnēji apstiprināta 2008. gada oktobrī. Labākā prakse, kas 2012. gada 22. jūnijā publicēta ECB interneta vietnē, ļauj Padomei nodrošināt, ka tās ieteikumi ES Padomei par NCB ārējo revidentu iecelšanu balstās uz atbilstošiem un saskaņotiem izvēles kritērijiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem