Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

16 април 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 499 295 −22
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 350 669 −41
  2.1 Вземания от МВФ 86 532 −48
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 264 137 6
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 771 −16
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 069 150
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 069 150
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 107 112 −53
  5.1 Основни операции по рефинансиране 137 −53
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 106 975 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 917 −5 058
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 167 871 14 508
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 973 107 16 290
  7.2 Други ценни книжа 194 764 −1 782
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 646 0
9 Други активи 304 849 −1 537
Общо активи 7 522 199 7 931
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 449 826 349
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 183 485 −30 255
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 478 426 8 220
  2.2 Депозитно улеснение 703 429 −40 106
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 631 1 631
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 16 984 −2 190
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 714 952 36 964
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 632 752 35 365
  5.2 Други задължения 82 200 1 600
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 202 283 3 832
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 834 34
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 221 −58
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 221 −58
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 176 0
10 Други задължения 289 939 −745
11 Сметки за преоценка 485 447 0
12 Капитал и резерви 110 051 0
Общо пасиви 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021